Kvarter 16 inom Norra Tyresö Centrum etapp 3

Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Bollmora 1:94, Bollmora 2:1 och Stenbiten 1. Syftet är att göra möjligt för uppförandet av ett nytt kvarter i Norra Tyresö centrum. Det nya kvarteret ska innehålla bostäder samt lokaler för centrumändamål i bottenvåningen.

Den minsta blå markeringen i kartbildens mitt visar planområdet för kvarter 16 inom Norra Tyresö centrum etapp 3.

Planen gör det möjligt ett flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i bottenvåningen. Bebyggelsen föreslås bli maximalt sex våningar hög mot gatan och fem mot gården som ligger en våning högre, på grund av markens topografi. Byggnaden ligger i liv med gatans gångbana och lokaler anordnas i goda skyltlägen. Bottenvåningen ska även innehålla gemensamhetsutrymmen, såsom tvättstugor och cykelrum. Bebyggelsen möjliggör maximalt cirka 65 lägenheter som planeras som smålägenheter och som ska upplåtas med hyresrätt.

Plats för planen

Planområdet ligger i den norra delen av Tyresö centrum, söder om Tyresövägen, norr om fastigheten Gösen 3, väster om Bollmoravägen och öster om den planerade Älvdansgatan, i anslutning till planområdet för etapp 3 av Norra Tyresö Centrum.

Status för planen

Detaljplanen befinner sig nu mellan faserna för samråd och granskning. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 14 september 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för etapp 3, inklusive kvarter 16. Kvarter 16 samråds nu separat. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget. Detaljplanen kommer efter samrådet att ingå i detaljplanen för Norra Tyresö Centrum etapp 3.

Samrådet ägde rum: 5 december 2017 - 9 januari 2018

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Tillhörande utredningar

Kvalitetsprogram Norra Tyresö Centrum

Bullerutredning

Risk-PM

Program för förnyelse och utveckling av Tyresö centrum

Trafikanalys

Geoteknisk beskrivning

Sol- och skuggstudie för Norra Tyresö Centrum

Vindstudie Norra Tyresö Centrum

Övergripande trafikbullerutredning Norra Tyresö Centrum

Parkeringsstrategi Norra Tyresö Centrum

Planen kommer granskningen att ingå i Norra Tyresö Centrum etapp 3. Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Tidigast hösten 2020

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast hösten 2020

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast i början av 2021

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 10 december 2020