Granitvägen

Förslag till ny detaljplan för nya bostäder vid Granitvägen i Bollmora. Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 430 nya bostäder samt eventuellt verksamheter för Filadelfiaförsamlingen i form av ett nytt allaktivitetshus med bl.a. kyrkolokaler, café och second hand-butik.

Planområdet angränsar till Bollmoras två utvecklingsområden, Tyresö centrum samt arbetsplatsområdet Industrivägen. Enligt gällande översiktsplan ska det i kommunen finnas varierade bostadsområden med olika typer av bebyggelse och upplåtelseformer.

Planen skapar byggrätter för flerbostadshus, bebyggelsen ordnar sig i fyra grupper. Sammanlagt antal bostäder inom alla grupper förväntas bli cirka 430 stycken. Bebyggelsen föreslås vara varierande från två till åtta våningar.

Plats för planen

Planområdet sträcker sig längs Granitvägen och ligger centralt i Bollmora, cirka 400 meter sydväst om Tyresö centrum. Avgränsning i norr utgörs av Bollmoravägen och i öster av fastigheten Bollmora 1:110. I söder angränsar bostadsområdet Bollmoraberg och i väster fastigheten Näsby 4:1334, även denna en bostadsfastighet.

Status för planen

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 22 mars 2016 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Granitvägen. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 6 december 2016 - 17 januari 2017

Plankarta

Planbeskrivning

Illustrationsplan

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning

Bullerutredning

Trafikanalys

Geotekniskutredning

Riskanalys

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning ägde rum: 27 juni - 28 augusti, 2018

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Gestaltningsprinciper

Tillhörande utredningar

Trafikanalys

Bullerutredning

Dagvattenutredning

Riskutredning

Översiktlig geoteknisk utredning

Bergbesiktning

Geotekniskt PM

Miljöteknisk markundersökning, Bollmora 1:85 samt 1:94

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antogs: 24 januari 2019 i kommunfullmäktige

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Gestaltningsprinciper

Tillhörande utredningar

Trafikanalys

Bullerutredning

Dagvattenutredning

Riskutredning

Översiktlig geoteknisk utredning

Bergbesiktning

Geotekniskt PM

Miljöteknisk markundersökning Bollmora 1:85 samt 1:94

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 3, 2019

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 juni 2019
Upp