Granängstorget

Förslag till detaljplan för Näsby 4:695 med flera. Syftet är att göra det möjligt för nya bostäder intill Granängstorget samt en påbyggnad av befintligt parkeringshus vid Granängsringen.

Del av den blå markeringen mitt i kartbilden visar kvarvarande del av planområdet för Granängstorget. På kartan syns även områdena för andra pågående detaljplaner.

Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare. Förslaget syftar till att bidra med en variation av bostäder i området samt fler publika lokaler mot torg och gator. Placeringen och utformningen av husen ska stärka gaturummen och bidra till att platsen bättre kopplas samman med omgivande områden. Gator och torg omgestaltas för att ge mer utrymme till gående och cyklister samt för vistelse.

Förslaget möjliggör cirka 400 nya bostäder, lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna.

Plats för planen

Planområdet är beläget i Bollmora och gränsar i norr mot Granbacksvägen, i söder mot Granängsringen och i väster mot Granängsvägen.

Uppdelning av planområdet

Efter det att detaljplanen var ute på granskning har planområdet delats upp. Bostadskvarter E tillsammans med angränsande gata och torg har antagits och vunnit laga kraft. Kvarter C planeras gå för antagande härnäst. Arbetet med kvarter A och B kommer att återupptas vid ett senare tillfälle.

Handlingar tillhörande Granängstorget - kvarter E finns att läsa via länken.

Status för planen

Detaljplanen befinner sig just nu mellan granskning och antagande. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 12 augusti 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:695 och del av Bollmora 2:1 m.fl. samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med standardförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 mars 2016 att utöka planuppdraget och även möjliggöra för bostäder ovanpå parkeringshus vid Granängsringen 52-58 i Bollmora.

Start-PM , 894.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Start-PM utökat planuppdrag , 391 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning , 308.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 30 augusti - 27 september 2016

Planbeskrivning , 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta , 604.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillhörande utredningar

Utvecklingsskiss , 21 MB, öppnas i nytt fönster.

Solstudier , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikbullerutredning , 439.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Trafikstudier för Wättingebacken och Granängstorget , 439.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 2-3 2022 för kvarter C. För kvartal A och B är det ännu inte klart.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 december 2022