Granängstorget

Förslag till detaljplan för Näsby 4:695 med flera. Syftet är att göra det möjligt för nya bostäder intill Granängstorget samt en påbyggnad av befintligt parkeringshus vid Granängsringen.

Den nya bebyggelsen ska bidra till att stärka Granängstorget som ett lokalt centrum för möten och vistelse, såväl för boende som för besökare. Förslaget syftar till att bidra med en variation av bostäder i området samt fler publika lokaler mot torg och gator. Den nya bebyggelsen är fördelad på fem kvarter. Tre kvarter norr om Granängsringen med lamellhus i fyra till åtta våningar, ett nytt hus som ersätter befintlig livsmedelsbutik vid torget i fyra till fem våningar med en högre byggnadsdel i 14 våningar samt en påbyggnad av befintligt parkeringsdäck i två våningar. Befintligt gruppboende ersätts med nya lokaler i ett av de nya kvarteren.

Plats för planen

Planområdet är beläget i Bollmora och omfattar Granängstorget samt intilliggande området vid korsningen Granängsringen/Granängsvägen. Förslaget möjliggör cirka 487 nya bostäder, lokaler för centrumändamål i bottenvåningarna, en ny livsmedelsbutik. 

Status för planen

Detaljplanen befinner sig just nu mellan granskning och antagande. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 12 augusti 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för fastigheterna Näsby 4:695 och del av Bollmora 2:1 m.fl. samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med standardförfarande.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 22 mars 2016 att utöka planuppdraget och även möjliggöra för bostäder ovanpå parkeringshus vid Granängsringen 52-58 i Bollmora.

Start-PM

Start-PM utökat planuppdrag

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 30 augusti - 27 september 2016

Planbeskrivning

Plankarta

Tillhörande utredningar

Utvecklingsskiss

Solstudier

Trafikbullerutredning

Trafikstudier för Wättingebacken och Granängstorget

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning ägde rum: 7 november - 28 november 2017

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Tillhörande utredningar

Bullerutredning

Dagvattenutredning

Solstudier

Trafikstudie Wättingebacken

Kvalitetsprogram Del 1

Kvalitetsprogram Del 2

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Ännu inte klart.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Ännu inte klart.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 27 maj 2020
Upp