Förskolan Kardemumman

Detaljplanen ska göra det möjligt att utöka den befintliga förskolan Kardemumman.

Den nedre blå markeringen i kartbilden visar planområdet för förskolan Kardemumman.

Avsikten med detaljplanen är att utöka den befintliga förskolans kapacitet från 70 barn till cirka 160 barn. Det innebär att förskoletomten, byggrätten samt antal tillåtna våningar behöver utökas.

Plats för planen

Planområdet är beläget i kommundelen Bollmora på fastigheterna Näsby 4:1530 och del av Näsby 4:1469.

Status för planen

Planen är mellan granskning och antagande.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 17 Oktober 2018 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Näsby 4:1530 och del av Näsby 4:1469, förskolan Kardemumman. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM

Undersökning av miljöpåverkan

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 12 maj - 9 juni 2020

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning ägde rum: 27 november - 18 december 2020

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Tillhörande utredningar

Undersökning om miljöpåverkan

Dagvattenutredning

PM Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik - Bilaga 1

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 1, 2021

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.
Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 1, 2021

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 4 januari 2021