Frågor och svar om Fasanvägen etapp 13

Här har vi publicerat de vanligast förekommande frågorna och svaren gällande detaljplanen och gatukostnadsutredningen för Fasavägen etapp 13.

Varför är (inte) min fastighet med i planområdet?

Avgränsningen av planområdet har framför allt utgått från VA-ledningar i ett självfallsystem.


Översiktsplanen visar en tätare bebyggelse i korsningen Fasanvägen/ Rödhakevägen. Varför följer inte detaljplanen detta?

Syftet med planen är att få till kommunalt VA och en bättre standard på gatunätet. För att möjliggöra detta utökas befintliga byggrätter för enbostadshus. Ytterligare förtätning kräver en en ansökan om planbesked och en mer detaljerad studie. Under detaljplanens genomförandetid antas inte någon ny detaljplan.

Kommer tidplanen att hålla?

Tidplanen baserar sig på kända förutsättningar och revideras löpande. Oförutsedda händelser, politiska beslut och överklaganden kan påverka tidplanen.

Varför är det en så liten del av min tomt som får bebyggas?

Generellt finns stora naturvärden som behöver bevaras. Det kan även finnas risk för ras och skred, instängt vatten, slänter, u-område och bullerhänseende som begränsar byggbar yta.

På min tomt samlas det vatten vid kraftiga regn, hur hanterar kommunen det?

Varje fastighetsägare ska i första hand fördröja dagvatten inom sin fastighet. Kommunen renar och fördröjer överskottsvatten från allmänna vägområden genom öppna gräsbevuxna vägdiken. Inom planområdet finns det två lågpunkter där dagvattnet stängs in. För att bostadsbebyggelsen inte ska påverkas av översvämning säkerställer detaljplanen att marken inom dessa områden ska tåla översvämning och därmed inte får bebyggas. För dessa två lågpunkter skapas två u-områden för bortledande av dagvatten.

Vad blir VA-kostnaden?

Kostnaden styrs av gällande VA-taxa det år utbyggnaden färdigställs. VA-kostnaden består av anläggningsavgift (engångskostnad för anslutningen) respektive brukaravgift (löpande avgift).

Vad händer om grannar vill gå ihop och ha samma anslutningspunkt?

Ansökan kan lämnas till kommunen. Alla fastigheter debiteras samma anslutningsavgift oavsett om de delar på en anslutningspunkt. Om detta blir aktuellt så kan det vara bra för de enskilda fastighetsägarna om en gemensamhetsanläggning bildas genom en lantmäteriförrättning.

Varför måste gatorna vara så breda?

Gatorna ska ha en standard som inkluderar gata, dike, slänter samt gång- och cykelbanor beroende av gatans funktion, läge och topografi.

Varför ska jag betala gatukostnad?

Kommunen har beslutat att ägarna till fastigheterna inom gatukostnadsområdet ska betala kostnaderna för iordningställande av områdets allmänna platser. Kostnaderna ska fördelas mellan fastighetsägarna på ett skäligt och rättvist sätt.

När ska gatukostnaden betalas?

Debitering sker när gatukostnadsutredningen vunnit laga kraft och hela gatukostnadsområdet är utbyggt och slutbesiktigat. Kommunen skickar då ut en faktura till varje fastighetsägare med 60 dagars betalningstid.

Jag har inte råd, kan jag få uppskov?

Det finns möjlighet att ansöka om lån eller anstånd, se kommunens hemsida. Detta prövas från fall till fall.

Varför behöver kommunen lösa in mark från min fastighet?

För att förbättra bland annat trafiksäkerhet och dagvattenhantering behöver vägarna breddas och gång- och cykelbana anläggas på vissa gator. Diken behöver anläggas och breddas för att ta hand om ökade dagvattenmängder och slänter behöver anläggas för vägens uppbyggnad. För att få plats med dessa anläggningar inom gatuområdet behöver mark lösas in från berörda fastigheter.

Vad är ett släntområde?

Ett område inom kvartersmark intill vägen som behövs för att stabilisera vägkroppen. Området behöver iordningställas med en viss lutning i samband med vägutbyggnaden. Lutningen behöver finnas kvar framöver. I de fall det är stora höjdskillnader behövs ett utökat släntområde. Släntområden ägs och sköts av privat fastighetsägare.

Varför behöver gatan breddas inom min fastighet?

Vi vill göra minsta möjliga intrång på fastigheterna och fördela intrånget samtidigt som topografin påverkar möjligheterna till breddning.

När kan jag påbörja utbyggnad av mitt hus?

Bostadsbyggande kan påbörjas tre år efter att detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplanen har en förskjuten genomförandetid på tre år för bostadsbyggandet för att gatuutbyggnaden ska kunna ske först.

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 11 oktober 2021

Hitta på sidan