Entitevägen etapp 14

Detaljplanen för Entitevägen etapp 14 är en omvandlingsplan som syftar till att göra det möjligt för permanentboende i området genom att kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut.

Den övre blå markeringen i kartbilden visar planområdet för Entitevägen etapp 14, med undantag för de fastigheter mot Trinntorpsbadet som planområdet planeras att utökas med.
På kartan syns även områdena för andra pågående detaljplaner

Syftet med detaljplanen är att ska skapa större byggrätter på befintliga fastigheter. I enlighet med tidigare etapper på Brevikshalvön ska en fastighet vara minst 6 000 kvm för att kunna styckas. Tomtens topografi kan göra att en fastighet bäst lämpar sig att styckas i olika stora delar. Den minsta fastighetsstorlek som tillåts vid styckning är dock 2 700 kvm. Möjlighet till avstyckning kommer att utredas under planarbetet. Bestämmelser om maximal och minimal fastighetsstorlek ska införas för att säkerställa möjlighet till avstyckning kopplad till gatukostnadsutredningen.

Kommunalt vatten och avlopp kommer att dras in i området, vägarna kommer få en ökad standard samt förses med belysning och i vissa fall gångbanor.

Plats för planen

Entitevägen etapp 14 är beläget mitt på Brevikshalvön mot Erstaviken.

Status för planen

Planen har fått planuppdrag.

Planområdet planeras att utökas från ursprungliga 78 fastigheter med ytterligare 25 fastigheter. Syftet med detta är att minska störningarna för de boende i området. Ett utökat planområde innebär:

  • färre avstängningar av Breviksvägen
  • snabbare utbyggnadstakt
  • minskade produktionskostnader
  • bättre trafiksäkerhet och framkomlighet då etappen slutar i en naturlig målpunkt vid Trinntorpsbadet.

Ägare av de fastigheter som planeras ingå i utökningen har fått information skickad till sig via post.

Information om kommande planprocess och annat

Den 2 september kl. 18.00-19.30 hölls ett digitalt informationsmöte om den kommande detaljplanen. Du kan se en inspelning av detta möte via länken nedan. Informationen som gavs på mötet stämmer fortfarande, med undantag för planområdets avgränsning.

Inspelning från informationsmötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Presentationsmaterialet (som pdf) från informationsmötet , 1.2 MB.

Projektet är i ett tidigt skede. Information om hur just din fastighet kommer att påverkas av förslaget kommer presenteras senare i processen.

Läs mer om:

Gatukostnad

Anslutning till VA

Abbonemang och taxor för VA

Kostnader för bygglov

Besiktningar och provtagningar i området

Under våren, sommaren och hösten kommer arbete med utredningar att pågå. Vi kommer bland annat att göra inmätningar, naturvärdesinventeringar och geoteknisk
provtagning, särskilt på de fastigheter som nyligen lagts till planområdet. Detta innebär att konsulter kommer att röra sig i området och på fastigheter.

Denna webbsida kommer att uppdateras med information inför dessa platsbesök.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick 31 mars 2021 §24 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för området. Planen tas fram med utökat förfarande.

Start-PM , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: Kvartal 4, 2022

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Kvartal 4, 2023

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 2, 2024

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 maj 2022