Entitevägen etapp 14

Detaljplanen för Entitevägen etapp 14 är en omvandlingsplan som syftar till att göra det möjligt för permanentboende i området genom att kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut.

Den övre blå markeringen i kartbilden visar planområdet för Entitevägen etapp 14. På kartan syns även områdena för andra pågående detaljplaner

Detaljplanen ska skapa större byggrätter på befintliga fastigheter. I enlighet med tidigare etapper på Brevikshalvön ska en fastighet vara minst 6000 kvm för att styckas. Tomtens topografi kan göra att en fastighet bäst lämpar sig att styckas i olika stora delar. Den minsta fastighetsstorlek som tillåts vid styckning är dock 2700 kvm. Möjlighet till avstyckning ska utredas under planarbetet. Bestämmelser om maximal och minimal fastighetsstorlek ska införas för att säkerställa möjlighet till avstyckning kopplad till gatukostnadsutredningen. Kommunalt vatten och avlopp kommer att dras in i området, vägarna kommer få en ökad standard samt förses med belysning och i vissa fall gångbanor.

Plats för planen

Entitevägen etapp 14 är beläget mitt på Brevikshalvön mot Erstaviken.

Status för planen

Planen har fått planuppdrag.

Mer information om kommande planprocess och annat

Den 2 september kl. 18.00-19.30 hölls ett digitalt informationsmöte om den kommande detaljplanen. Du kan se en inspelning av mötet via länken nedan, men du kan inte ställa frågor via chatten om du ser inspelning i efterhand. Har du frågor som inte besvarats så kan du skicka dem till plan@tyreso.se så hänvisas de till rätt person.

Presentationsmaterialet (som pdf) från informationsmötet , 1.2 MB.

Projektet är i ett tidigt skede. Information om hur just din fastighet kommer att påverkas av förslaget kommer presenteras senare i processen.

Läs mer om:

Gatukostnad

Anslutning till VA

Abbonemang och taxor för VA

Kostnader för bygglov

Besiktningar i området

Under vecka 43 kommer konsulter från Ekologigruppen att påbörja arbetet med en naturvärdesinventering. De kommer då att göra platsbesök i området och inventeringen omfattar både kommunens mark och privata tomter. Naturvärdesinventeringen är ett underlag till detaljplanen

Under vecka 44 påbörjas arbete med okulära besiktningar i planområdet. Konsulter från Golder kommer att vara i området för att undersöka geotekniska, bergtekniska och hydrologiska förhållanden. Arbetet görs som en del i förprojekteringen av vägarna och kommer att utgöra underlag till detaljplanen

Stadsbyggnadsförvaltningen fick 31 mars 2021 §24 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för området. Planen tas fram med utökat förfarande.

Start-PM , 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd planeras till: Preliminärt kvartal 4, 2021

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen planeras till: Inte klart

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Inte klart

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 8 november 2021