Detaljplan för Lindalshöjden

Den nya detaljplanen ska göra det möjligt att utveckla ett företagsområde, drivmedelsstationer och en brandstation.

Vi planerar att utveckla området för ett företagsområde med drivmedelsstationer. Vi ska också utreda möjligheterna för en brandstation i området.

Markanvändningen bidrar till att skapa förutsättningar för befintliga företag att finnas kvar i kommunen samt eventuell nyetablering av företag. Placeringen av det nya området kommer att dra nytta av att den goda tillgängligheten från vägnätet utan att behöva passera bostadsbebyggelse, samt den relativa avskildheten från densamma. Med de nya byggnaderna skapar vi också förutsättningar att avskärma buller från Tyresövägen mot befintlig bostadsbebyggelse. Utvecklingen kommer även att bidra med service till området.

Läs mer om planerna för det nya företagsområdet

Plats för planen

Lindalshöjden ligger på den mark som Tyresö köpt från Stockholm och införlivat i kommunen. I norr och väst avgränsas området av Tyresövägen som löper utmed hela området. Söderut avgränsas området av Töresjövägen.

Status för planen

Planen har fått planuppdrag.

Samhällsbyggnadskontoret fick den 29 juni 2022 §39 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Lindalshöjden.

Planen tas fram med utökat planförfarande.

Planuppdrag , 978.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet planeras till: Kvartal 1, 2025


Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Kvartal 2, 2026


Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 1, 2027

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 februari 2024