Bredablick 6

Detaljplanen för Bredablick 6 syftar till att till att möjliggöra en avstyckning så att en ny villafastighet kan byggas. 

Den blå markeringen längst till höger i kartan visar planområdet för Bredablick 6. För muspekaren över kartan för att hitta. På kartan syns även områdena för andra pågående detaljplaner.

Plats för planen

Fastigheten Bredablick 6 ligger ligger i Skälsätra som är belägen i kommundelen Trollbäcken.

Status för planen

Planen är mellan samråd och antagande. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 17 november 2021 §60 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Bredablick 6. Planen tas fram med begränsat standardförfarande.

Planuppdrag , 5.5 MB.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 1 - 28 april, 2022

Plankarta , 299.9 kB.

Planbeskrivning , 1.4 MB.

Tillhörande handlingar

Undersökning av betydande miljöpåverkan , 551.1 kB.

PM Dagvattenutredning , 1.5 MB.

PM Körspårsutredning , 74.2 kB.

Geotekniskt utlåtande , 140.2 kB.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast kvartal 2 2022

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 2 maj 2022