Bostäder vid Prästholmen

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus om 2-3 våningar med cirka 20-25 lägenheter.

Plats för planen

Planområdet är beläget på fastigheten Strand 1:6 som ligger på en udde mot Erstavik i Tyresö Strand.

Status för planen

Planen är på samråd mellan 18 januari och 11 februari 2021. Läs nedan om vad det innebär och se de dokument som tillhör.

Tyck om planen här!

Digitalt samrådsmöte 4 februari

Torsdag 4 februari, kl. 18-19 är du välkommen på ett digitalt samrådsmöte. Där presenteras planen och du har möjlighet att ställa frågor och diskutera med ansvariga från kommunen.

Du är välkommen att skicka in frågor innan till plan@tyreso.se. Mötet kommer att filmas och du kan se det i efterhand.

Länk till det digitala samrådsmötet kommer att publiceras på denna webbplats samma dag som mötet äger rum.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 25 september 2019 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Strand 1:6, bostäder vid Prästholmen. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM

Undersökning av miljöpåverkan

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd pågår: 18 januari - 11 februari, 2021

Plankarta

Planbeskrivning

Undersökning av miljöpåverkan

Tillhörande utredningar

PM Strandskydd

Naturvärdesinventering

Riskutredning - anläggning av tillfartsväg och översvämningsrisk

Dagvattenutredning

Markteknisk undersökningsrapport för geoteknik

Kulturmiljöutlåtande

PM Trafikbuller

Utlåtande från räddningstjänsten

Granskning (gäller inte för begränsat förfarande):
Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Tidigast kvartal 2, 2021

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast kvartal 4, 2021

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 1, 2022

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 19 januari 2021