Bostäder vid Prästholmen

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus om 3 våningar med cirka 20 lägenheter.

Den blå markeringen i kartbilden visar planområdet för bostäder vid Prästholmen.

Plats för planen

Planområdet är beläget på fastigheten Strand 1:6 som ligger på en udde mot Erstavik i Tyresö Strand.

Status för planen

Planen är mellan samråd och granskning.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 25 september 2019 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Strand 1:6, bostäder vid Prästholmen. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning av miljöpåverkan , 896.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samråd ägde rum: 18 januari - 11 februari, 2021

Plankarta , 730.1 kB.

Planbeskrivning , 3 MB.

Undersökning av miljöpåverkan , 605.9 kB.

Tillhörande utredningar

PM Strandskydd , 9.1 MB.

Naturvärdesinventering , 3 MB.

Riskutredning - anläggning av tillfartsväg och översvämningsrisk , 1.3 MB.

Dagvattenutredning , 2 MB.

Markteknisk undersökningsrapport för geoteknik , 1.7 MB.

Kulturmiljöutlåtande , 2.3 MB.

PM Trafikbuller , 181.2 kB.

Utlåtande från räddningstjänsten , 206.2 kB.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Tidsplan ej klar.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidsplan ej klar. 

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast tre veckor efter antagande.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 augusti 2023