Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Bostäder vid Amaryllisparken

Detaljplanen för Amaryllisparken ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus om 3-6 våningar med cirka 170-200 bostäder.

Plats för planen

Planområdet ligger cirka en kilometer väst om Tyresö centrum på del av fastighet Kumla 3:1264, 3:1059 och 3:1062.

Status för planen

Planen har fått plauppdrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 25 september 2019 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllisparken. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM

Undersökning om miljöpåverkan

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet planeras till: Kvartal 4, 2020

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Kvartal 1, 2021

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 2, 2021

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 3, 2021

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 december 2019
Upp