Frågor och svar om bostäder vid Amaryllis

Eftersom det kommit in många frågor om detaljplanen för Amaryllis har vi publicerat de vanligast förekommande frågorna och svaren här.

Kommunen har inom projektet genomfört en naturvärdesinventering. Detta för att identifiera och avgränsa ett antal geografiska området inom planområdet som har betydelse för den biologiska mångfalden, samt dokumentera och bedöma områdenas ekologiska värde. Det finns reglerat i avtal att viktiga delar av de naturvärden som finns ska bevaras.

Inom Amaryllis kommer kommunen också att utveckla ett parkområde och en dagvattendamm.

Det har gjorts en fladdermusinventering med hjälp av externa experter. Inventeringen uppnådde då inte de krav som föreligger och gjordes därför om under rätt årstid. Inventeringen visar att fladdermössen utnyttjar området som en ledlinje, som skydd och kan ha födosöksområden i kantzonerna och i den lite mer öppna delen inom planområdet. Inventeringen föreslår också skyddsåtgärder för att förbättra området för fladdermöss.

Utredning fladdermöss , 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Området är utpekat som ”förändrad markanvändning” i kommunens översiktsplan. Det är ett lämpligt område för bostäder givet dess närhet till kollektivtrafik, matbutik och förskola.

När kommunen anvisar mark arbetar vi på några olika sätt utifrån förutsättningarna för platsen:

1. Markanvisningstävling

En tävling kan man ha för att testa marknaden, marknadsföra kommunen och ett område, till exempel ett nytt utvecklingsområde så som NTC eller Wättinge. Att ordna en markanvisningstävling tävla är bra, men kräver mycket resurser och är även en risk utifrån osäkerheten om vilka förslag som kommer in. Det minskar flexibiliteten i att bearbeta förslagen vidare.

2. Direktanvisning

När kommunen direktanvisar görs det två olika sätt;

 1. Kommunen tar kontakt med en eller flera aktörer, frågar om deras intresse för området och ber dem skissa på ett förslag. Sedan kan vi välja att arbeta vidare med dem eller att tacka nej till förslaget. Vi frågar aktörer som vi vet är bra, som visat intresse för Tyresö genom att till exempel varit med och tävlat i med fina förslag i andra sammanhang eller genomfört bra projekt tidigare i kommunen.
 2. En eller flera aktörer skissar på eget initiativ på ett område (ibland efter diskussion med oss om vilka områden som skulle kunna bli aktuella) och lämnar över det till kommunen som ett förslag. När området är aktuellt att utveckla tittar vi på de skisser som lämnats in. Finns där fina förslag från bra aktörer som vi tror skulle tillföra värde till Tyresö, kan vi föra dialog om förslagen och inleda ett samarbete.

  I det här fallet var det Svea som tog kontakt med kommunen, varvid vi tipsade dem om flera områden. De valde att skissa på Amaryllis och lämnade in ett bra förslag. De är en seriös och trovärdig aktör som vi såg/ser som en bra samarbetspart i utvecklingen av området.

Det är vanligt att aktörer tidigt lägger upp illustrationer för att marknadsföra eventuella kommande projekt och även stämma av intresset för området. Vi för en dialog med aktörerna om att det är viktigt att de upplyser om var i processen projektet befinner sig och att politiska beslut inte är fattade, så att den demokratiska processen inte föregås.

I det förslag som kommer att tas upp för granskning är bebyggelsen mellan 3-5 våningar.

Vad betyder planbestämmelsen ”högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan” som står i plankartan?

Jo, nockhöjd mäts från markplanet upp till yttertakets högsta del. Enstaka uppstickande delar såsom ventilationshuvar, antenner, skorstenar eller motsvarade anses inte vara delar av yttertaket och räknas inte till nockhöjden. Med nockhöjd menas alltså takkonstruktionens högsta del, se illustration.

I plankartan för detaljplan Amaryllis finns till exempel en symbol som visar <+70> och i kartan syns även att markens höjd är <+53>. Bebyggelsens nockhöjd blir då 17 meter (70-53=17).

 

Kommunen planerar för så kallad planberedskap. Om behovet för en förskola med plats för fler barn uppstår i framtiden, så möjliggör detaljplanen det. Förskolan Teddybjörnen ska inte flyttas till annan plats.

Vi ser samlat och övergripande på hela kommunen i dessa frågor, för att täcka behoven i en större skala. I kommunen finns en strategisk lokalförsörjningsgrupp som gör en långsiktig plan för utvecklingsbehovet för skolor, förskolor, och särskilda boenden. Vi arbetar även med en parkplan och en lekplatsplan.

Under planprocessen har det visat sig att dagvattenhanteringen är en knäckfråga som behöver hanteras. Genom att flytta boulebanorna till en annan plats i kommunen, blir möjligheten bättre att ta hand om dagvattnet inom området och istället kunna bevara och utveckla det kvarstående parkområdet på annat sätt. Kommunen utreder en ny lokalisering för boulebanorna och för dialog med representanter för de bouleföreningarna

Föreslagen bebyggelse placeras cirka 15 meter från Bollmoravägen.

I samband med framtagande av naturvärdesinventeringen ingick ett arbete kring inmätning av träd. Denna genomfördes av kommunens geodataenhet, som har markerat träden genom sprayade siffror.

Det är viktigt för kommunen att del av grönområdet och träden bevaras. Naturvärdesinventeringen är tillgänglig på webben, se flik samråd.

Vissa närboende har uttryckt oro för att marknadsvärdet för fastigheterna kommer att sjunka och undrar om man i så fall kan få ersättning för detta.

Tyresö kommun följer de ersättningsregler som finns. Uppkommer en värdeminskning som enligt gällande regler ska ersättas så ersätter vi den. Det är miljöbalkens regler om ersättning som är den huvudsakliga ersättningsprincipen.

Det går inte att i förväg avgöra om och hur stor en skada blir eller om den är ersättningsgill. Bebyggelsen anpassas till omgivningen och än är projektet i ett tidigt skede. Det är generellt sällsynt att ersättning för värdeminskning ges.

Under planarbetet utreds frågor för kapacitet för ledningar, vatten och avlopp samt grundvatten med mer. Detta redogörs i planhandlingarna. Att den tekniska försörjningen går att lösa är en grundförutsättningarna för att projektet ska kunna bli av.

Tidplan för byggstart är osäker med anledning av pågående domstolsprocess.

Så här går det till att ta fram en detaljplan

I september 2019 hölls en workshop med närboende, politiker och tjänstepersoner. Syftet var att få kunskap om hur närboende upplever och använder området, och vad som är viktigt att ta hänsyn till vid utveckling av platsen.

Sammanfattning av de mest förekommande svaren på frågan "Hur upplever och använder du området idag?"

 • Grönområde, natur
 • Barriärskydd mot trafiken/verksamhetsområdet
 • Lekplats för barn
 • Boule
 • Promenad och hundrastning

Sammanfattning av de mest förekommande svaren på frågan "Vad är viktigt och önskvärt för dig i utvecklingen av platsen?"

 • Inte för höga byggnader, max 3 våningar
 • Ingen bebyggelse
 • Behåll boule, kombinerat med andra idrotter
 • En rondell vid Mediavägen/Bollmoravägen. Omfördela trafiken och stoppa "bil-racing".
 • Park/ Grönområde/lekplats (bänkar, blommor)
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 april 2023

Hitta på sidan