Bostäder vid Amaryllis

Detaljplanen för Amaryllis ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus om 3-5 våningar med cirka 170-200 bostäder.

Den vänstra blå markeringen i kartbilden visar planområdet för bostäder vid Amaryllis.

Flerbostadshusen ska samspela med intilliggande bebyggelse. Detaljplanen innebär även en utökad byggrätt för befintlig förskola. Syftet med att utöka byggrätten för förskolan är att säkerställa det framtida behovet av förskoleplatser. Markanvändning ska möjliggöra bostäder, centrumändamål (lokal i bottenvåning), förskola samt ett allmänt park- och grönområde för allmänheten inklusive hantering av dagvatten.

Frågor och svar

Eftersom det kommit in många frågor om detaljplanen för Amaryllis har vi publicerat de vanligast förekommande frågorna och svaren. Uppdaterat 2023-04-13.
Frågor och svar om Amaryllis

Plats för planen

Planområdet ligger cirka en kilometer väst om Tyresö centrum på del av fastigheterna Kumla 3:1264, 3:1059 och 3:1062.

Status för planen

Detaljplanen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 25 september 2019 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis. Planen tas fram med standardförfarande.

Planuppdrag , 597.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Undersökning om miljöpåverkan , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och planbeskrivningen syftar till att läsaren ska få ökad förståelse av plankartan.

Tillhörande utredningarna är underlag till planhandlingarna och kommunen redovisar sitt ställningstagande i planbeskrivningen.

Samrådet ägde rum: 5 maj - 2 juni 2021

Plankarta , 3.7 MB.

Planbeskrivning , 2.1 MB.

Tillhörande handlingar

Grön resplan , 6.7 MB.

Naturvärdesinventering , 2.3 MB.

Barnkonsekvensanalys , 2.4 MB.

Riskutredning , 508.8 kB.

Geotekniskt PM , 413.5 kB.

Markteknisk undersökningsrapport - geoteknik , 3.1 MB.

Bredd på föreslagen bebyggelse

Via länken nedan kan du se bredd på föreslagen bebyggelse med avstånd till befintliga fastighetsgränser samt avstånd till Bollmoravägen. Vi vill uppmärksamma dig på att det är tidigt under processen och det kan bli ändringar av byggrätt och byggnadernas tänkta placering mot samrådsförslaget.

Illustrationen som visar bredd på föreslagen bebyggelse , 98.7 kB.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt beslutade i december 2022 att upphäva kommunens beslut om antagande av detaljplanen. Kommunen har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 april 2024