Bostäder vid Amaryllis

Detaljplanen för Amaryllis ska göra det möjligt att bygga flerbostadshus om 3-6 våningar med cirka 170-200 bostäder.

Plats för planen

Planområdet ligger cirka en kilometer väst om Tyresö centrum på del av fastighet Kumla 3:1264, 3:1059 och 3:1062.

Aktiviteter på platsen

Arbete med en dagvattenutredning pågår, vilket innebär att det under december månad kommer att röra sig personal i området för planen. Det görs också en så kallad naturvärdesinventering. Det innebär att man mäter in de träd som finns här.  

Status för planen

Planen har fått planuppdrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 25 september 2019 i uppdrag av stadsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Amaryllis. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM

Undersökning om miljöpåverkan

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet planeras till: Tidigast kvartal 1, 2021

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskning planeras till: Tidigast kvartal 2, 2021

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Tidigast kvartal 3, 2021

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 3, 2021

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 10 december 2020