Bollmora 1:13, Gränsvägen 12

Detaljplanen för Bollmora 1:13 syftar till att skapa fyra mindre fastigheter med två parhus som inrymmer totalt fyra bostäder.

Den blå markeringen i kartans mitt visar planområdet för Bollmora 1:13.

Plats för planen

Fastigheten Bollmora 1:13 ligger i Lindalen cirka 1,5 km väster om Tyresö centrum.

Status för planen

Planen är mellan granskning och antagande.

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 19 maj 2021 §32 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för Bollmora 1:13. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM , 348.5 kB.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 13 juli - 24 augusti 2023.

Plankarta , 344.3 kB.

Planbeskrivning , 1.7 MB.

Tillhörande utredningar:

Dagvattenutredning , 1.1 MB.

Undersökning om betydande miljöpåverkan , 1.4 MB.

Checklista för barnets bästa , 142.8 kB.

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 16 januari - 1 februari 2024.

Planhandlingar:

Plankarta , 397.9 kB.

Planbeskrivning , 1.8 MB.

Samrådsredogörelse , 708.7 kB.

Tillhörande utredningar:

Dagvattenutredning , 1.1 MB.

Undersökning om betydande miljöpåverkan , 1.4 MB.

Checklista för barnets bästa , 142.8 kB.

Trafikbullerutredning , 1.5 MB.

 

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunstyrelse/kommunfullmäktige.

Antagandet planeras till: Kvartal 2, 2024

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast cirka fyra veckor efter antagen detaljplan

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 februari 2024