Bäverbäcken etapp 3

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av cirka 210 till 240 lägenheter i flerbostadshus, förskola, lekpark och parkering för golfverksamhet.

Den blå markeringen norr om Bäverbäcksvägen i kartbilden visar planområdet för Bäverbäcken etapp 3.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra cirka 210 till 240 lägenheter i flerbostadshus. Bostadshusen ordnas i kvarter runt tre gårdar och en lekpark som är gemensam för området. Den ger även möjlighet till en förskola samt markparkering för golfverksamheten.

Plats för planen

Detaljplanen innefattar fastigheterna Bävern 9, Bävern 10 och Gimmesta 1:1. Planområdet är beläget i norra delen av kommundelen Bollmora i Tyresö, mellan Tyresövägen (väg 229) i söder och golfbanan i norr.

Uppdelning av planområdet

Efter det att detaljplanen var ute på granskning har planområdet delats upp i tre etapper, varav detta är den tredje sista etappen.

Bäverbäcken etapp 1 (gällande detaljplan, har vunnit laga kraft)

Bäverbäcken etapp 2 (gällande detaljplan, har vunnit laga kraft)

Status för planen

Detaljplanen är överklagad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett nytt förslag till detaljplan för hotell och bostäder vid Bäverbäcken den 18 april 2017.

Start-PM , 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning , 293.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Start-PM utökat planuppdrag , 746.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning utökat planuppdrag , 306.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 13 oktober - 15 november 2015
I och med utökat planuppdrag beslutades att samrådet skulle tas om.
Samrådet ägde rum: 19 september - 10 oktober 2017

Plankarta , 366.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillhörande utredningar

Trafikbullerutredning , 547.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning , 9.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknik , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Passager över Tyresövägen , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskutredning , 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 3, 2022.

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 16 september 2022