Apelvägen

En ny detaljplan tas fram för området vid Apelvägen i Tyresö Strand. Detaljplanen innehåller förslag till bostäder, vårdboende och verksamhetslokaler.

I den gällande översiktsplanen som antogs 2017 pekas området kring Strandtorget ut som ett kommundelscentrum. Det aktuella planområdet är markerat som ett område lämpligt att utveckla med tät bebyggelse. Detaljplanen gör det möjligt för ny bebyggelse i form av flerbostadshus, punkthus, vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor, centrumlokaler, verksamhetslokaler och parkering.

Den norra delen av planområdet gör det möjligt för ca 170 lägenheter, 54 platser i ett vårdboende och en lokalyta om cirka 500 kvm för verksamhetslokaler. Inom den södra delen av planområdet möjliggör detaljplanen för cirka 50 lägenheter. Planförslaget medger att byggnaderna uppförs i två till tre våningar med en högre byggnadsdel om fyra våningar inom fastighetens östra del längs Apelvägen. 

Plats för planen

Planområdet avgränsas av Prästgårdsvägen i väster och Tyresövägen i norr. Norr om planområdet på andra sidan Tyresövägen ligger Strandtorget som är kommundelscentrum i kommundelen Tyresö Strand. I söder avgränsas planområdet av förskolan Stjärnan och i öster avgränsas området av befintlig bostadsbebyggelse på Apelvägen, Pärongränd, Plommongränd och Äppelgränd.

Status för planen

Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen.

 

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 24 september 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder, vårdcentral och särskilt boende inom, eller inom del av ovanstående fastigheter vid Apelvägen.

17 december 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett utökat uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 vid Apelvägen för gemensam handläggning med ovanstående tidigare planuppdrag.

Start-PM

Behovsbedömning

Start-PM utökat planuppdrag

Behovsbedömning utökat planuppdrag

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 11 april - 15 maj, 2017

Plankarta

Planbeskrivning

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning Boaktivt

Dagvattenutredning Wallenstam

Trafikbullerutredning

Utlåtande geoteknik/bergteknik

Geotekniskt PM

Behovsbedömning

 

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige:
6 september, 2018

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsutlåtande

Gestaltningsprinciper

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 3, 2019

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Upp