Apelvägen

En ny detaljplan tas fram för området vid Apelvägen i Tyresö Strand. Detaljplanen innehåller förslag till bostäder, vårdboende och verksamhetslokaler.

Den orange markeringen i kartbildens mitt visar planområdet för Apelvägen.

I den gällande översiktsplanen som antogs 2017 pekas området kring Strandtorget ut som ett kommundelscentrum. Det aktuella planområdet är markerat som ett område lämpligt att utveckla med tät bebyggelse. Detaljplanen gör det möjligt för ny bebyggelse i form av flerbostadshus, punkthus, vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor, centrumlokaler, verksamhetslokaler och parkering.

Den norra delen av planområdet gör det möjligt för ca 170 lägenheter, 54 platser i ett vårdboende och en lokalyta om cirka 500 kvm för verksamhetslokaler. Inom den södra delen av planområdet möjliggör detaljplanen för cirka 50 lägenheter. Planförslaget medger att byggnaderna uppförs i två till tre våningar med en högre byggnadsdel om fyra våningar inom fastighetens östra del längs Apelvägen. 

Plats för planen

Planområdet avgränsas av Prästgårdsvägen i väster och Tyresövägen i norr. Norr om planområdet på andra sidan Tyresövägen ligger Strandtorget som är kommundelscentrum i kommundelen Tyresö Strand. I söder avgränsas planområdet av förskolan Stjärnan och i öster avgränsas området av befintlig bostadsbebyggelse på Apelvägen, Pärongränd, Plommongränd och Äppelgränd.

Status för planen

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 25 mars 2021 § 51 med syfte att bereda två förslag, att anta hela detaljplanen respektive att endast anta den södra delen av planområdet.

Detaljplanen planeras att tas upp för beslut om antagande på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2021.

De senaste handlingarna som hör till förslaget finns att läsa under fliken "Antagande 3 - 2021".

Aktuella beslut finns att läsa på insyn. Länk till annan webbplats.

Kungörelse finns att läsa här. , 159.8 kB.

Uppdelning av planområdet

Efter kommunfullmäktiges återremiss 25 mars 2021 §51 finns nu två förslag till detaljplanen. Att anta hela planområdet respektive att anta södra planområdet. Båda förslagen finns att se under fliken "Antagande 3 - 2021".

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 24 september 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för bostäder, vårdcentral och särskilt boende inom, eller inom del av ovanstående fastigheter vid Apelvägen.

17 december 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett utökat uppdrag till stadsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till detaljplan för bostäder inom fastigheterna Tyresö 1:540 och Tyresö 1:541 vid Apelvägen för gemensam handläggning med ovanstående tidigare planuppdrag.

Start-PM , 339.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning , 286.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Start-PM utökat planuppdrag , 269.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning utökat planuppdrag , 299.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 11 april - 15 maj, 2017

Plankarta , 335.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning , 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning Boaktivt , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Dagvattenutredning Wallenstam , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikbullerutredning , 402.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Utlåtande geoteknik/bergteknik , 11.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Geotekniskt PM , 187.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Behovsbedömning , 537.3 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Beslut om antagande i kommunfullmäktige:
6 september, 2018

Planbeskrivning , 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande , 654.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Gestaltningsprinciper , 32.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagande: Godkänd den 15 september 2020 i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 19 november 2020 att återremittera ärendet om att anta detaljplanen.

Plankarta , 400.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning , 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande , 765 kB, öppnas i nytt fönster.

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Antagande: Detaljplanen planeras att tas upp för beslut om antagande på kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2021.

Hela planområdet

Plankarta , 400.7 kB.

Planbeskrivning , 5.1 MB.

Granskningsutlåtande , 765 kB.

Södra planområdet

Plankarta , 355.1 kB.

Planbeskrivning , 1.6 MB.

Granskningsutlåtande , 1 MB.

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Inte klart

Prenumerera på denna webbsida

Ange din e-postadress för att prenumerera på webbsidan. Då får du ett e-postmeddelande varje gång en viktig uppdatering görs.

OBS! När du anmält dig till prenumeration kommer du inom några minuter att få ett meddelande där du får ge ditt samtycke till prenumerationen. Om du inte fått detta mejl, kolla din skräp-mapp, då mejlet kan ha fastnat där alternativt mejla till info@tyreso.se för att felanmäla.

Hantera prenumeration
Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 7 juni 2021