Akvarievägen

Förslag till ny detaljplan för del av fastigheten Bollmora 2:1. Syftet är att bygga en ny förskola med åtta avdelningar i två våningar.

I samband med att den nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum byggs, behöver förskolan Båten flyttas. Ett bra läge är denna tomt på Akvarievägen. Förskolan kan då också utökas för att kunna möta såväl existerande som framtida behov.

Plats för planen

Planområdet är beläget i Bollmora, vid Akvarievägen, cirka 500 meter från Tyresö centrum. Närområdet består främst av bostäder i radhus om två våningar, med flera inslag av grönska. Planområdet gränsar i norr/nordöst mot Petterboda parkstråk och i väster mot förskola Sagan och Stimmets skola 

Status för planen

Detaljplanen har blivit överklagad. Läs nedan om de olika faserna och se de dokument som tillhör.  

Stadsbyggnadsförvaltningen fick den 22 mars 2017 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Bollmora 2:1 samt att skicka förslaget på samråd. Planen tas fram med standardförfarande.

Start-PM

Behovsbedömning

Vid samrådet kan närboende och andra berörda ge synpunkter på förslaget till detaljplan, och kommunen kan hämta in mer kunskap. När perioden för samråd är över sammanställer kommunen synpunkterna och bearbetar förslaget.

Samrådet ägde rum: 4 juli - 31 augusti, 2017 

Planbeskrivning

Plankarta

Ett bearbetat förslag ställs ut för granskning och en ny möjlighet ges att lämna synpunkter.

Granskningen ägde rum: 6 - 27 februari, 2018

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Kvalitetsprogram

Illustrationsplan

Gestaltningsprinciper

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning

Trafikutredning

Efter granskning kan kommunen göra mindre ändringar i planförslaget. Ett slutligt förslag beslutas av kommunfullmäktige.

Beslut om antagande i kommunstyrelsen: 2 maj, 2018

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Kvalitetsprogram

Tillhörande utredningar

Dagvattenutredning

PM Dagvatten

Trafikutredning

Markteknisk undersökningsrapport

PM Geoteknik

Den nya planen börjar gälla (vinner laga kraft) när överklagandetiden gått ut, förutsatt att inga överklaganden kommit in, eller att de instanser som prövar överklaganden sagt nej. Den nya planen styr hur marken får användas och vad som kan byggas.

Laga kraft kan ske: Tidigast kvartal 4, 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 20 september 2018
Upp