Så tycker Tyresöborna att Tyresö ska utvecklas

Bevarade grönområden, levande centrum och mer kollektivtrafik. Kanske byggnation, men gärna småskaligt. Detta och mycket annat tycker Tyresöborna om kommunens utveckling, enligt en undersökning som gjordes i somras.

Hand som fyller i enkät med rubrik "Tyck om Tyresö 2035".

Under sommaren 2021 fick över 1 200 Tyresöbor lämna sina synpunkter om hur de vill att Tyresö och den egna kommundelen ska utvecklas. Syftet var att undersöka om åsikterna 2021 är samma som när kommunens översiktsplan togs fram med start 2013, eller om Tyresöborna tänker annorlunda idag. Undersökningen gjordes via telefonintervjuer, webbenkät och via medborgardialog på olika platser i kommunen.

Kommunens översiktsplanerare Olof Johansson berättar om resultatet och hur kommunen jobbar med dessa frågor idag.

Vad är den viktigaste frågan för Tyresöborna 2021?
− Att bevara Tyresös gröna natur. Det var en viktig fråga för Tyresöborna redan 2013, men den är än viktigare idag.

Hur stödjer översiktsplanen bevarandet av naturen?
− Detta stödjs på flera sätt av den översiktsplan vi har idag. Även om vi måste bygga nytt för att ha tillräckligt med bostäder, så gör vi det genom att förtäta redan befintlig bebyggelse. På så sätt kan större sammanhängande naturområden bevaras. Vi har idag åtta naturreservat i kommunen och ytterligare ett – Barnsjöområdet – på gång.

− En stor del av förtätningen sker på mark som redan är exploaterad, men ibland innebär förtätningen att natur i precis anslutning till bostäder kan försvinna. För att hantera det har vi tagit fram riktlinjer till hur nära varje Tyresöbo ska ha till vardagsgrönska. Vi arbetar även med att göra naturen tillgänglig för fler Tyresöbor bland annat genom att bevara och utveckla gröna promenadstråk som leder ut i naturen.

Många Tyresöbor ser tätare kollektivtrafik och nya busslinjer som en viktig framtidsfråga. Hur kan kommunen jobba med det?
− Vi råder inte över busslinjer och turtäthet, men vi för en kontinuerlig dialog med Region Stockholm. Hur vi bygger påverkar också. Fler invånare i kollektivtrafiknära lägen ger bättre underlag till busslinjer och fler turer.

Det finns blandade synpunkter om kommunens bostadsbyggande. Vissa vill att det ska sluta byggas helt, andra att det ska byggas mindre medan ungefär lika många vill att det ska byggas mer. Hur kan man hantera det?
− Översiktsplanen möjliggör att det totalt kan byggas ca 300 nya bostäder per år fram till år 2035 genom förtätning. Kommunen har fram tills nu planerat för att, i genomsnitt, ca 300 nya bostäder ska byggas per år. Uppföljningen ger inget entydigt resultat som pekar på vad Tyresöborna tycker om den planeringen. Vad vi måste väga in är att vi behöver tillgodose befintliga och nya Tyresöbor med bostäder. Vi ser även att ett större befolkningsunderlag ger möjlighet till ett större utbud av service och handel och tätare kollektivtrafik, vilket många Tyresöbor efterfrågar.

Många vill att det byggs mer småskaligt. Hur stämmer det överens med översiktsplanen?
− Översiktsplanens inriktning är att merparten av kommundelarna Trollbäcken, Tyresö Strand och Östra Tyresö bevarar sin karaktär, men det finns områden i kommundelarna där vi ser att bebyggelse med högre skala kan vara möjlig och tillföra något. Det gäller framförallt runt kommundelarnas centrum och runt stråk som ska koppla ihop olika kommundelar. Det är i brytpunkterna mellan lägre och högre skala som vi ser att det uppstår konflikter.

− Vi har flera detaljplaneprojekt där vi vet att närboende önskar lägre bebyggelse. Vi förstår det och där försöker vi möta befintlig bebyggelse med respektavstånd eller nybyggnation i en lägre skala. Men det är inte helt enkelt eller oproblematiskt att sänka skalan på ny bebyggelse. I vissa lägen fungerar inte lägre bebyggelse med hänsyn till buller. Kommunen har även att väga in markbrist, ansvaret för bostadsförsörjning, ekonomin i exploateringsprojekten samt ambitionen om att komplettera Tyresös kommundelar med bostadstyper som saknas i kommundelen. Det senare är viktigt för att möjliggöra bostadskarriär, ge möjlighet att hitta en bostad i olika livsfaser och motverka segregation.

Så här tycker man i olika kommundelar

Vilka frågor som är mest intressanta är mycket beroende på var i kommunen man bor. Så här tänker man i olika kommundelar:

  • I Bollmora är ”Trygghet” och ”Billiga bostäder” vanligare svar än i andra kommundelar
  • Även i Krusboda är trygghet på agendan, liksom underhåll av utemiljöer.
  • För Lindalenborna är Amaryllisområdets utveckling en prioriterad fråga. Många Lindalenbor efterfrågar en lekpark i sin kommundel.
  • Trollbäckenborna vill bevara karaktären av villaområde och att det som byggs ska vara småskaligt.
  • För boende i Tyresö Strand är breddning av Tyresövägen en prioriterad fråga.
  • Öringeborna är bekymrade över Öringesjön och vill att kommunens underhåll av befintlig infrastruktur ska bli bättre.
  • För boende på Östra Tyresö är utbyggnaden av kommunalt VA viktigt.

Om och hur översiktsplanen eventuellt ska uppdateras är en fråga för kommunfullmäktige att ta beslut om.

Se resultatet av ”Uppföljning av Tyresö 2035 med Tyresöborna” i sin helhet , 1.8 MB.

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 november 2021