Wättinge utvecklas i ny projektmodell

Tyresö kommun, i samarbete med Utopia Arkitekter, har under sommaren sökt byggaktörer intresserade av att i ett gemensamt projekt utveckla etapp 2 av den nya stadsdelen Wättinge. Bostadsrätter, förskola och alternativa hyresrätter ska byggas. Under hösten 2018 kommer ett urval byggaktörer som lämnat intresseanmälan intervjuas för eventuellt samarbete.

Illustration av vidsträckt gräsyta med människor som leker och tränar. I bakgrunden granbeklädd sluttning och flerbostadshus .
Foto över centrala Tyresö med Wättinge respektive Tyresö centrum utmarkerat.

Om stadsdelen Wättinge

Strax söder om Tyresö centrum ska det under det kommande decenniet växa fram totalt ca 800 bostäder i den nya stadsdelen Wättinge. Bostadsdelen Wättingebacken ska knyta samman det gröna Wättingestråket med de omkringliggande bostadsområdena, samtidigt som värdefull natur bevaras. Ledorden i området ska vara hållbart, mänskligt, grönt/blått och aktivt, med stor vikt vid social hållbarhet.

Läs mer om förutsättningarna för området i plan- och kvalitetsprogrammen:

Planprogram för Wättingeområdet

Kvalitetsprogram för Wättingebacken

Kvalitetsprogram för Wättingestråket

Utbyggnaden av Wättinge kommer att göras i flera etapper. Första etappen av bostadsbygget - Wättingebacken - har genom en markanvisningstävling tilldelats Sveafastigheter och Belatchew. Den är nu under detaljplanefas.

Se bidragen i markanvisningstävlingen

Pågående detaljplan för etapp 1

Det pågår flera andra projekt i närheten av Wättinge, varav vissa redan är i byggfas och andra i detaljplanefas.

Granängstorget

Granängsvägen

Hasselbacken

Granitvägen

Planområdet markerat på karta

Om Wättingebacken etapp 2

Wättingebacken etapp 2 utgör ett område på ca 1,5 hektar. Planområdet för ligger i mitten av Wättingebacken, i östra delen mot Wättingestråket. Det ungefärliga området för etapp 2 är markerat på kartan (klicka för större bild). Det kommer att avgränsas mer exakt under detaljplaneprocessen.

Flerbostadshus och förskola

I etapp 2 ska byggas:

 • Bostadsrätter
 • Alternativa hyresrätter
 • En förskola

Bebyggelsen ska vara stadsmässig och hålla en hög arkitektonisk kvalitet, med förskolan som etappens pärla. I första hand behövs bostadsrätter, men vi ser också ett behov av hyresrätter i icketraditionella former. Området ska byggas i en skala som ger trivsamma miljöer och inbjuder till liv och rörelse på gator, torg och gårdar. Trappgränder/passager ska byggas och grönstrukturen ska bevaras mellan husen. 

Bebyggelsen anpassas till terräng och topografi och områdets anslutning till intilliggande områden är viktig. Området är kuperat, sluttar från Granängsringen ned mot Wättingestråket. Idag finns här blandskog och fin hällmarktallskog, och en parkering tillhörande det angränsande gymnasiet.

Kommunen ska anlägga allmän platsmark i planområdet, så som lokalgata och gångstråk.

Så här vill vi arbeta

Tyresö jobbar sedan länge med en integrerad samhällsbyggnadsprocess, där plan och genomförande går hand i hand. Nu vill kommunen ta nästa steg och tillsammans med Utopia arkitekter förädla befintliga arbetssätt för att nå hög kvalitet på slutresultatet. Utopia arkitekter har tilldelats en markanvisning för etapp 2 i Wättinge och vi söker nu en byggaktör som vill arbeta tillsammans med oss i en ny projektform.

Vi vill:

 • jobba tillsammans från början– kommun, arkitekt och byggaktör .
 • vara likvärdiga parter
 • utgöra ett team, som under delar av processen bildar ett projektkontor som arbetar på samma plats, med samma frågor. 
 • ha ett transparent samarbete
 • hjälpas åt att ställa rätt krav på varandra
 • erbjuda närhet till beslutande nivåer
 • skapa ett gemensamt mål med fokus på hög kvalitet.

På så sätt kan vi:

 • minimera riskerna för omtag och oönskade överraskningar
 • få en förutsägbar och effektiv samhällsbyggnadsprocess
 • nå genomförbarhet
 • få ett slutresultat med hög kvalitet men också ett samarbete med hög kvalitet.

Intresseanmälan stängd

Möjligheterna att göra intresseanmälan pågick till och med 31 augusti. Vi har nu valt ut totalt åtta byggaktörer och kallat dem på intervju. När dessa är genomförda hoppas vi kunna utse en lämplig partner. Vi räknar med att arbetet ska starta i oktober 2018.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 14 januari 2019
Upp