02 december 2019

Så ska Trollbäcken utvecklas – på sikt

Illustration av stadsgata med små flerbostadshus i tre våningar med entréer mot gatan. I förgrunden fyravåningshus med balkonger mot gatan.

Under flera år har det pratats om att utveckla Trollbäckens centrumstråk. Nu finns det äntligen ett färdigt så kallat planprogram. Det innebär att det finns en politiskt antagen inriktning för hur kommunen tänker sig att området ska bebyggas och användas.

– Ett planprogram är ett verktyg för att visa på en möjlig utveckling och intentioner för ett sammanhängande område och där planeringen innebär mycket logistik. I arbetet
med programmet kunde vi hämta in information och synpunkter från både medborgare, myndigheter och övriga intressenter på ett samlat sätt, förklarar Heléne Hjerdin, planchef i Tyresö kommun och fortsätter:
– Vi såg utifrån översiktsplanen behovet av att ta ett större grepp om Trollbäcken. Här behövs ett större och mer varierat utbud av bostäder, kommersiell och offentlig
service. Hur det kan se ut finns nu beskrivet i planprogrammet.

Centrumstråk med gröna inslag

Kommunens ambition är att en sträcka längs Vendelsövägen, från Drevviken i norr till Södergården i söder, ska utvecklas till ett centrumstråk genom ny bebyggelse och nya offentliga rum. Nya bostäder i flerfamiljshus och stadsradhus föreslås längs hela stråket. Husens entréer ska vändas mot gatan, för att ge ett levande intryck. Butiks-, kontors- och verksamhetslokaler kan placeras i bottenvåningar på bostadshus i delar av det norra stråket mellan Vendelsövägen och Gudöbroleden samt längst i söder. Vid Alléplan föreslås ett grönt torg med service, handel, kontor, restauranger och caféer.
Vendelsövägen ska omvandlas till ett stadsrum med inslag av grönska snarare än bara en bilväg, en inbjudande entré till Trollbäcken. Sträckan planeras att få olika aktivitetsytor och ett separat gång- och cykelstråk.

Detaljplanering i etapper

Ett planprogram är ett allra första steg i en önskad utveckling. Nu krävs ytterligare utredningar och samordning med fastighetsägare, Trafikförvaltningen och Trafikverket. Sedan ska området detaljplaneras, och det kommer att göras i etapper under flera år. För att detta ska kunna ske krävs dessutom att fastighetsägarna i området är villiga att utveckla sin mark. Tyresö kommun äger väldigt lite mark i Trollbäcken.
– Vi kommer nu att arbeta vidare med de stora frågorna som Alléplan och infrastrukturen. Förhoppningsvis kan vi även börja detaljplanera en deletapp under 2020, säger Helene Hjerdin.

Sidan publicerad av: Maria Harvig
Senast uppdaterad: 2 december 2019
Upp