Abonnemang och taxor

Kommunens avfallshantering finansieras med avgifter enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om vad som ingår i ditt abonnemang samt hur du gör när du flyttar. I taxan hittar du priser på våra tjänster.         

Nu kan du enkelt se dina hämtdagar för rest- trädgårds- och matavfall samt tömningsvecka för slam

Via länken nedan kommer du till kommunens e-tjänster, klicka på menyn (de tre strecken uppe till vänster) och välj ”Min profil”. Logga in med bank-ID och välj fliken ”Abonnemang och fakturor”.

Du kan också kontakta kommunens servicecenter för att få reda på vilken dag som ditt avfall hämtas.

Länk till e-tjänsterlänk till annan webbplats

Hämtschema

Hämtschema visar dina hämtdagar för rest- trädgårds- och matavfall samt tömningsvecka för slam. Tjänsten är under utveckling så att du senare även ska kunna utföra VA- och avfallsärenden här.

Lista på dagar när ditt avfall hämtas finns inte publicerad här, främst på grund av att listan är under löpande förändring och det finns då en risk för inaktuell information. Du håller dig därför mer uppdaterad genom att logga in på e-tjänsten, alternativt ringa eller e-posta till kommunens servicecenter och fråga. Om du av någon anledning skulle få en ny hämtdag, skickas ett informationsbrev ut till dig.

Dina fakturor från kommunen

Du ser även dina fakturor från Tyresö kommun gällande exempelvis vatten och avlopp, kulturskola, avfall, äldreomsorg, barnomsorg och bygglov. Du ser om fakturan är betald, obetald eller delbetalad. Har du eventuellt förlagt en faktura kan du enkelt skriva ut en ny.

Fakturorna ligger i datumordning ospecificerade. De fakturor som ligger överst i listan med ett datum som ännu inte har infallit kan du inte se förrän det aktuella datumet efter klockan 20.00. Klickar du på en sådan faktura för tidigt så får du ett felmeddelande.

Övriga flikar under "Min profil" innehåller fakta om ditt fastighetsägande samt uppgifter om din adress och din familj.

Avgift, taxa och avfallsföreskrifter

Renhållningstaxa 2020

Skriv ut/ladda ner den kompletta taxan

Avfallsföreskrifter 2019

Tyresö kommuns avfallsföreskrifter 2019

Avgiftsskyldighet

Samtliga bebyggda fastigheter i kommunen är skyldiga att betala avgift för avfallshanteringen enligt fastställd taxa. Du betalar bland annat för hämtning och behandling av avfall, drift och skötsel av kretsloppscentralen, administration, avfallsplanering, information, insamling och behandling av farligt avfall samt miljökontrollavgifter.

Avfallsfakturan

Du betalar din avgift en gång per kvartal: i mars, juni, september och december. I möjligaste mån skickar vi fakturan tillsammans med vatten- och avloppsfakturan. Du kan även betala via autogiro eller e-faktura. Se hur du tolkar din faktura längst ner på denna sida.
Ansökan om autogiro och e-faktura

Fast och rörlig avgift

Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en grundavgift som betalas av alla fastigheter. Den ska täcka alla fasta kostnader och är fristående från tömning och behandling av hushållsavfall. Den rörliga delen beror på ditt kärls storlek och antal hämtningar.

Sänk kostnaderna med matavfallsinsamling

Alla hushåll i kommunen har möjlighet att ansluta sig till matavfallsinsamlingen. Det innebär ytterligare möjligheter att dra ner på antalet hämtningar av det ”vanliga”, brännbara hushållsavfallet.

Det här ingår i helårsabonnemang för hushåll:

 • Hämtning av ditt restavfall under hela året.
 • Behandling av allt avfall som samlas in i kommunen.
 • 20 stycken kostnadsfria inpasseringar på kretsloppscentralen
 • ”Samlaren”, för insamling av smått elavfall och batterier.
 • Information, rådgivning och administration.
 • Matavfallsinsamling (frivilligt)
 • Du som bor i småhus med eget helårsabonnemang kan kostnadsfritt få två hämtningar av vardera grov- och elavfall per år, mellan april och oktober.

Gällande blankett ”ansökan om uppehåll i hämtning av restavfall och slam” samt ”ägarbyte”

Från och med den 23 september 2020 kommer vi tillsvidare att skicka blankett: ”ansökan om uppehåll i hämtning av restavfall och slam”- och ”ägarbyte” via post. Detta är på grund av den nya lagen om tillgänglighetsdirektiv.
Önskar du ansöka om detta, kontaktar du Servicecenter (kontaktuppgifter hittar du under kontakt här ovan). 

När du flyttar ska du göra ett ägarbyte

När en fastighet byter ägare ska du som flyttar säga upp ditt avfallsabonnemang. Det gör du genom att lämna in en ägarbytesblankett.
Om du flyttar till en helt ny fastighet får du hjälp att starta upp ett avfallsabonnemang genom att kontakta Servicecenter.

Uppehåll/dispens gällande restavfallshämtning och tömning av slam/fettavskiljare

I vissa fall kan du få uppehåll från avfallsavgiften. Uppehållet gäller då för den rörliga avgiften, medgivande till uppehåll i hämtningen innebär inte befrielse från grundavgiften (med undantag för obebyggd tomt).
Du kan ansöka om uppehåll i restavfallshämtningen om din fastighet ska stå tom under minst sex (6) sammanhängande månader.
För att du ska få uppehåll gällande slamtömning, måste uppehållet vara minst tolv (12) sammanhängande månader. Du ansöker om uppehåll varje år, senast en (1) månad innan uppehållet är tänkt att börja gälla.
Om din verksamhet får ändrade förutsättningar, kan dispens för ökad tömningsfrekvens gällande fettavskiljare beviljas tillfälligt i högst ett år.

Om du vill ändra i abonnemanget

Om du vill ändra hur ofta avfallet hämtas eller byta storlek på avfallskärlet, meddela Servicecenter i god tid före den önskade ändringen eller gör din ändring via e-tjänster. Byte av kärl görs mot en särskild avgift. 

Sommarhämtning

Du som bara nyttjar din fastighet under sommarhalvåret kan ansöka om sommartaxa. Hämtning sker då under perioden april till och med september (från vecka 14 till och med 39). Matavfallsinsamling och kostnadsfri hämtning av grov-och elavfall ingår inte i denna taxa.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven.
Fastighetsägaren ska till exempel se till att buskar och träd inte skymmer sikt eller försvårar hämtningen för entreprenören. Vid fastigheter där entreprenören går in och hämtar kärlen ska fastighetsägaren även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord yta.

Har avfallet inte hämtats?

Anmäl redan dagen efter till vårt Servicecenter eller via e-tjänster om avfall, slam eller latrin inte hämtats som det ska, så vi snabbt kan åtgärda problemet.

Kostnader för sopsuganslutning är under framtagande.

I Tyresö kommun har entreprenören Suez recycling AB upphandlats för att ansvara för bortforsling och behandling av hushålls- och grovavfall, slam och latrin.

Kommunen är också ansvarig för att hushållens farliga avfall samlas in och transporteras till behandlingsanläggning. Kommunen har upphandlat SEKA miljöteknik för transport av det farliga avfallet.

För de flesta typer av förpackningar har producenterna, FTI AB ansvaret för insamling och återvinning.

Arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljöfrågor är viktiga eftersom de berör alla. Arbetsmiljöriskerna för avfallshämtare är större och
sjukskrivningarna är fler än för de flesta andra yrkesgrupper. Arbetsmiljö är en viktig och prioriterad fråga i Tyresö. Avfallshämtningen ska kunna ske utan risk för skada på människor och egendom.

På senare år har dock en positiv utveckling skett i och med att tunga och/eller otympliga lyft alltmer ersatts av tekniska lyftanordningar och rullande hantering. Säckar byts till kärl, eller andra behållare, långa, tunga slangdragningar begränsas och hanteringen blir mer och mer automatiserad. I arbetet mot att förbättra arbetsmiljön har flera parter ett ansvar.

Arbetsmiljöverkets villkor för avfallshämtning:

 • hämtning av avfall ska ske på sådant sätt att avfallsarbetarnas arbete inte medför risk att skada personer eller egendom i omgivningen
 • avfallsfordonen ska kunna framföras på körbar väg som är avsedd för denna typ av trafik och fordon
 • sikten och framkomligheten ska vara tillfredsställande så att arbetet kan utföras säkert och utan hög anspänning
 • fordonet får endast backas i samband med vändning och där sikten är fri.

Backning

Enligt Arbetsmiljöverket får backning endast användas i samband med att bilen vänds. Orsaken är att flera olyckstillbud med dödlig utgång har skett i samband med backningar.

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren ansvarar för att ingen mår dåligt eller skadas av jobbet. Arbetsgivaren ska undersöka och åtgärda risker, planera åtgärder, upplysa och utbilda om risker och säkert arbete. Arbetsmiljöarbetet bedrivs vanligtvis genom kontroller och skyddsronder, utifrån föreskrifter från Arbetsmiljöverket, där hämtställen inventeras och granskas ur arbetsmiljösynpunkt.

Fastighetsägaren

Fastighetsägare ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på dennes mark uppfyller arbetsmiljökraven. Fastighetsägaren ska till exempel se till att buskar och träd inte skymmer sikten eller försvårar hämtningen för entreprenören. Fastighetsägaren ska även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord yta.

Kommunen

Kommunens avfallsföreskrifter reglerar bland annat fastighetsägarens ansvar, transportvägar för avfallshämtningen och utformningen av avfallsutrymmen. Kommunen ska se till att förutsättningarna för entreprenören och dennes personal blir så gynnsamma som möjligt, och ska i upphandlingen ställa krav på god arbetsmiljö.

Skyddsstopp

Om det påträffas brister i arbetsmiljön som fastighetsägaren råder över, ska fastighetsägaren informeras om situationen. Kommunen eller entreprenörer föreslår lämpliga åtgärder för förbättring av arbetsmiljön. Skulle fastighetsägaren inte rätta sig efter kraven eller om situationen är allvarlig kan avfallshämtarens skyddsombud införa skyddsstopp och därmed stoppa avfallshämtningen på fastigheten med omedelbar verkan tills problemet är åtgärdat.

Tyresö kommuns avfallsplan för åren 2008-2020 antogs den 19 februari 2009. Nuvarande avfallsplan har reviderats och nya mål och åtaganden antogs av kommunstyrelsen 2011-09-27. För oss är det viktigt att inte bara följa de lagar, regler och de miljömål som finns, vi vill även aktivt formulera nya mål och förslag till åtaganden för avfallshanteringen i kommunen.
Avfallsplan Tyresö kommun

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) är tillsynsmyndighet och bevakar att avfallshanteringen uppfyller ställda miljökrav.

Miljöenheterna i Haninge, Tyresö och Nynäshamn sitter tillsammans i ett gemensamt kommunalförbund som sköter miljö- och hälsoskyddstillsynen i de tre kommunerna. Förbundet har sina lokaler centralt placerade i Haninge centrum.

Förbundet handlägger dispensansökningar för bland annat kompostering av matavfall och latrin, samt besiktigar slamanläggningar, enskilda avlopp och värmepumpar.

Fakturaförklaring

 1. Fakturanummer och OCR-nummer. OCR-nummer
  anger du vid betalning på annat sätt än med bifogat inbetalningskort. Här hittar du även förfallodatum på fakturan samt ditt kundnummer.
 2. Den anläggning som fakturan avser.
 3. Förbrukning och årskostnad. Din förbrukning beräknas utifrån din senaste avläsning. Lämna mätarställning minst en gång per år en så korrekt debitering
  som möjligt.
 4. Beräknad förbrukning för den aktuella perioden som fakturan avser. Den baseras på tidigare avläsningar.
 5. Här redovisas vilken taxa din fastighet har. Du ser också vilka tjänster du nyttjar, till exempel vatten, avlopp och dagvatten.
 6. Bostadsenhetsavgift. En villa med ett kök räknas som en bostadsenhet.
 7. Dagvatten fastighet * och gata **.
 8. Behovstömning. Antal tömningar av hushållsavfall.
 9. Grundavgift enbostadshus.

*Dagvatten fastighet är den avgiftsdel som betalas av varje fastighet som är ansluten
med sitt dagvatten från stuprör, gårdsbrunnar eller dräneringar till ledningar
i kommunens VA-nät.

**Dagvatten gata är det vatten som uppstår vid avvattning av vägar, parker, torg
etcetera och denna särskilda avgift ska täcka kostnaderna för underhåll, drift,
skötsel och förnyelse av ledningar och dagvattenanläggningar (dagvattendammar,
fördröjningsmagasin etcetera). Betalas av alla som är anslutna till kommunens
VA-nät.

Sidan publicerad av: Samhällsbyggnadskontoret
Senast uppdaterad: 23 september 2020
Upp