POSOM-Krisstöd

Tyresö kommun har en beredskap som kan möta olika hot, påfrestningar och störningar i kris och katastroflägen. En del i denna beredskap är det arbete som utförs av POSOM.

POSOM aktiveras vid stora olyckor och katastrofer där människor som behöver stöd är inblandade.

Vad betyder POSOM? 

POSOM är en resurs för "psykiskt och socialt omhändertagande" av människor vid allvarliga händelser som stora olyckor och katastrofer. POSOM är en del av Tyresö kommuns krisorganisation. I POSOM samverkar kommunen med dels externa parter som Svenska kyrkan, landstinget, närpolisen, räddningstjänsten och frivilligorganisationerna samt dels med andra delar av kommunens organisation för skola & förskola och vård & omsorg.

Vilka arbetar inom POSOM?

De som arbetar i Posom är dels en kontaktmannagrupp, dels särskilt utsedda resurspersoner. De har kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det känslomässiga planet. Resurspersonerna har i uppdrag att ge stöd till drabbade individer och/eller deras närstående.

Hur arbetar POSOM?

POSOM arbetar aldrig direkt på en olycksplats och inte heller med skadade personer. POSOM skall fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa vidare till rätt person eller instans. Vid större olyckor upprättas ett informations- och stödcentrum.
Kontaktmannagruppen och resurspersoner gör arbetet inom ramen för sina anställningar.

Vem kan kalla in POSOM?

Beslut om behov att kalla in POSOM fattas av räddningschef eller polisinsatschef.

Det är sedan socialchefen som är tillika ordförande i POSOM som beslutar att gruppen ska starta sitt arbete.

Det är viktigt att observera att när något har hänt kontaktas POSOM av någon av ovanstående personer och inte av någon enskild.

Hur når man Posom? 

När Posom är aktiverad vid en större olycka eller katastrof nås gruppen via Tyresö kommuns växel, tel 08-5782 91 00. 

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 29 april 2021