Stockholmsenkäten

Under våren 2020 genomfördes enkäten bland skolungdomar. Enkäten handlar om att kartlägga ungdomars drogvanor, kriminalitet, skolk, psykisk ohälsa, skola, trivsel och levnadsförhållanden över tid.

Syfte med enkäten är att kartlägga ungdomars:

  • Drogvanor
  • Kriminalitet
  • Skolk
  • Psykisk ohälsa
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Skola, trivsel och mobbing
  • Fritid
  • Trygghet

Enkäten ger underlag för forskning och utveckling samt för att fördela resurser till förebyggande insatser. Den ger en klar bild till aktörer i det förebyggande arbetet till exempel till skola, fritid, socialtjänst, polis, frivilligsektor samt föräldrar.

Enkäten genomförs vartannat år. 2020 genomfördes enkäten i 355 skolor i Stockholmskommuner. Enkäten genomförs av elever i årskurs 9 och av andraårs- elever på gymnasiet. Enkäten genomförs på lektionstid, och består av ett frågeformulär på drygt 100 frågor.

Stockholmsenkäten brukar ha relativt hög svarsfrekvens i jämförelse med liknande stora undersökningar, och i Tyresö var svarsfrekvensen hela 73 % år 2020.

Nästa gång Stockholmsenkäten kommer att genomföras är under våren 2022.

Sidan publicerad av: sakerhetsenheten@tyreso.se
Senast uppdaterad: 30 november 2021

Hitta på sidan