Åtgärder i skolor och förskolor under coronapandemin

Du som är vårdnadshavare får aktuell information från ditt barns skola eller förskola om vad som gäller i nuläget och om eventuella förändringar i verksamheten. Nedan har vi samlat några av vanligaste frågorna om åtgärder under coronapandemin.

Förskola

De kommunala förskolorna fortsätter med de åtgärder som infördes under 2020 för att så långt det är möjligt minska risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att påminna barnen om att tvätta händerna ofta och länge, vara ute så mycket som möjligt och att vara noggrann med att följa rekommendationerna för när barn och personal ska stanna hemma. Förskolorna anpassar också sin verksamhet för att så långt det är möjligt hålla isär barn- och personalgrupper från olika avdelningar och enheter.

Om du som vårdnadshavare vill veta mer om vilka åtgärder som görs på ditt barns förskola, kontakta personalen för mer information.

 • Barn med symtom som t ex hosta, snuva, feber eller ont i halsen ska stanna hemma.
 • Barn som bor ihop med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.
 • Vårdnadshavare ska hålla avstånd till varandra och personal.
 • Vårdnadshavare ska så långt det är möjligt undvika att gå in i förskolans byggnader.
 • Vårdnadshavare som har symtom som kan förknippas med covid-19 ska inte gå in på förskolans område.
 • Efter utlandsvistelse – följ Folkhälsomyndighetens rekommendation baserat på UD:s eventuella reseavrådan.

Tyresös kommunala förskolor följer nationella och regionala rekommendationer för när barn kan vara i förskolan och när barnet ska stanna hemma.

 • Barn med symtom som t ex hosta, snuva, feber eller ont i halsen ska stanna hemma.
 • Barn som bor ihop med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.

Mer information om när och hur länge barn ska stanna hemma (1177.se) Länk till annan webbplats.

Information om vad som gäller efter utlandsvistelse (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Skolor och förskolor har under hösten engagerats i Smittskydd Stockholms arbete med smittspårning. Därför informerar förskolorna berörda vårdnadshavare när det finns konstaterade fall av covid-19 i verksamheten. Däremot informerar förskolan inte om konstaterade fall hos barnens anhöriga. Förskolan följer sekretesslagstiftningen och lämnar aldrig ut den smittades namn. Det finns rutiner för hur förskolorna agerar när personer i verksamheten bekräftats smittade av covid-19, och beslut om ytterligare åtgärder tas efter dialog med Smittskydd Stockholm.

Kommunens målsättning är att så långt det är möjligt hålla alla förskolor och skolor öppna. Frånvaron bland personalen är tidvis hög, delvis som en följd av de rekommendationer som gäller och måste följas när det gäller symtom. Vid mycket hög frånvaro kan förskolor vara tvungna att begränsa delar av verksamheten, eller be vårdnadshavare om hjälp att hämta sina barn tidigare eller om möjligt hålla dem hemma. Stängning eller delvis stängning görs enbart om det bedöms som nödvändigt – på rekommendation av smittskyddsläkare eller på grund av att personalbortfallet är så stort att verksamheten inte kan bedrivas.

Regeringen har identifierat tolv sektorer av samhällsviktiga verksamheter. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg om barnets förskola måste stänga.

Läs mer på MSB:s webbsida Länk till annan webbplats.

Omsorg erbjuds endast om det inte finns en annan vårdnadshavare som kan ta hand om barnet.

Vårdnadshavare som är tillfälligt permitterade från sitt arbete på del- eller heltid har rätt till barnomsorg under arbetstid plus restid enligt ordinarie riktlinjer, det vill säga den arbetstid som gäller under permitteringen.

Riktlinjer för kommunala förskolor

Grundskola

Tyresös kommunala grundskolor fortsätter med de åtgärder som infördes under 2020 för att så långt det är möjligt minska risken för smittspridning. Det handlar bland annat om åtgärder för att hålla avstånd där det går, att påminna om handtvätt, att minimera besök i skolans lokaler och att vara noggrann med att följa rekommendationerna för när personal och elever ska stanna hemma. Skolorna anpassar också sin verksamhet för att undvika att elev- och personalgrupper från olika enheter blandas. Under perioden när de skärpta allmänna råden gäller har ytterligare åtgärder införts såsom att simundervisning och prao har pausats.

Undervisningen på högstadiet bedrivs sedan vårterminens start som delvis fjärrundervisning.

Om du som vårdnadshavare vill veta mer om vilka åtgärder som görs på ditt barns skola, kontakta personalen för mer information.

 • Elever med symtom som kan förknippas med covid-19 ska stanna hemma.
 • Elever som bor med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.
 • Vårdnadshavare som hämtar och lämnar uppmanas att hålla avstånd till varandra och personal och att inte gå in i skolbyggnaden.
 • Elever uppmanas att om möjligt undvika att åka buss till och från skolan för att minska trängseln i kollektivtrafiken.
 • Efter utlandsvistelse – följ Folkhälsomyndighetens rekommendation baserat på UD:s eventuella reseavrådan.

Tyresö kommun följer nationella och regionala rekommendationer om när elever kan gå i skolan. Testning rekommenderas för att korta frånvaron vid symtom.

 • Elever med symtom som kan förknippas med covid-19 ska stanna hemma.
 • Elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma.

Mer information om när och hur länge barn och vuxna ska stanna hemma (1177.se) Länk till annan webbplats.

Information om vad som gäller efter utlandsvistelse (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Skolor och förskolor har under hösten engagerats i Smittskydd Stockholms arbete med smittspårning. Därför informerar skolorna berörda vårdnadshavare när det finns konstaterade fall av covid-19 i skolan. Skolan följer sekretesslagstiftningen och lämnar aldrig ut personens namn. Det finns rutiner för hur skolorna agerar när personer i verksamheten bekräftats smittade av covid-19, och beslut om ytterligare åtgärder tas efter dialog med Smittskydd Stockholm.

Kommunens målsättning är att så långt det är möjligt hålla alla förskolor och skolor öppna. Frånvaron bland personalen är tidvis hög i flera av kommunens skolor, delvis som en följd av de rekommendationer som gäller och måste följas när det gäller symtom. Vid mycket hög frånvaro kan skolor vara tvungna att begränsa delar av verksamheten, eller be vårdnadshavare till yngre barn om hjälp att hämta sina barn tidigare från fritids. Stängning eller delvis stängning görs enbart om det bedöms som nödvändigt – på rekommendation av smittskyddsläkare eller på grund av att personalbortfallet är så stort att verksamheten inte kan bedrivas. För de äldre årskurserna kan undervisningen då bedrivas som fjärrundervisning, det vill säga undervisning på distans som följer det ordinarie schemat.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasiet bedriver en stor del av undervisningen som fjärrundervisning sedan början av november 2020. Gymnasiesärskolan berörs inte.

Elever och personal uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer såsom att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom. De uppmanas också att om möjligt välja andra färdmedel än kollektivtrafik när de åker till och från skolan.

Efter utlandsvistelse – följ Folkhälsomyndighetens rekommendation baserat på UD:s eventuella reseavrådan.

Om någon i ett hushåll har symtom som stämmer med covid-19 rekommenderas alla i samma hushåll stanna hemma för att minska risk för smittspridning.

Anpassningar görs för att genomföra utspring för studenter 2021 på ett coronasäkert sätt.

Mer information från Folkhälsomyndigheten om hur länge vuxna och barn ska stanna hemma Länk till annan webbplats.

På C3L bedrivs all utbildning på distans.

Gymnasielever och vuxna ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid konstaterad smitta i hushållet.

Om någon i hushållet är smittad Länk till annan webbplats.

 

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 juli 2021