Åtgärder i skolor och förskolor under coronapandemin

Du som är vårdnadshavare får aktuell information från ditt barns skola eller förskola om vad som gäller i nuläget och om eventuella förändringar i verksamheten. Nedan har vi samlat några av vanligaste frågorna om åtgärder under coronapandemin.

Förskola

De kommunala förskolorna fortsätter med de åtgärder som infördes under våren för att så långt det är möjligt minska risken för smittspridning. Det handlar bland annat om att påminna barnen om att tvätta händerna ofta och länge, vara ute så mycket som möjligt och att vara noggrann med att följa rekommendationerna för när barn och personal ska stanna hemma. Förskolorna anpassar också sin verksamhet för att så långt det är möjligt hålla isär barn- och personalgrupper från olika avdelningar och enheter.

Om du som vårdnadshavare vill veta mer om vilka åtgärder som görs på ditt barns förskola, kontakta personalen för mer information.

  • Barn med symtom som t ex hosta, snuva, feber eller ont i halsen ska stanna hemma.
  • Barn som bor ihop med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.
  • Vårdnadshavare ska hålla avstånd till varandra och personal.
  • Vårdnadshavare ska så långt det är möjligt undvika att gå in i förskolans byggnader.
  • Vårdnadshavare som har misstänkt eller konstaterad smitta ska inte gå in på förskolans område.

Tyresös kommunala förskolor följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för när barn kan vara i förskolan och när barnet ska stanna hemma.

Barn som har symtom ska stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare två dygn. Om sju dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskolan även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller snuva). Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Ovanstående upprepas vid varje nytt sjukdomstillfälle.

Barn och vuxna som bor tillsammans med någon som har covid-19, bör stanna hemma.

Mer information från Folkhälsomyndigheten om hur länge vuxna och barn ska stanna hemmalänk till annan webbplats

Skolor och förskolor har under hösten engagerats i Smittskydd Stockholms arbete med smittspårning. Därför informerar förskolorna berörda vårdnadshavare när det finns konstaterade fall av covid-19 i verksamheten. Däremot informerar förskolan inte om konstaterade fall hos barnens anhöriga. Förskolan följer sekretesslagstiftningen och lämnar aldrig ut den smittades namn. Det finns rutiner för hur förskolorna agerar när personer i verksamheten bekräftats smittade av covid-19, och beslut om ytterligare åtgärder tas efter dialog med Smittskydd Stockholm.

Kommunens målsättning är att så långt det är möjligt hålla alla förskolor och skolor öppna. Frånvaron bland personalen är tidvis hög, delvis som en följd av de rekommendationer som gäller och måste följas när det gäller symtom. Vid mycket hög frånvaro kan förskolor vara tvungna att begränsa delar av verksamheten, eller be vårdnadshavare om hjälp att hämta sina barn tidigare eller om möjligt hålla dem hemma. Stängning eller delvis stängning görs enbart om det bedöms som nödvändigt – på rekommendation av smittskyddsläkare eller på grund av att personalbortfallet är så stort att verksamheten inte kan bedrivas.

Regeringen har identifierat tolv sektorer av samhällsviktiga verksamheter. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg om barnets förskola måste stänga.

Läs mer på MSB:s webbsidalänk till annan webbplats

Omsorg erbjuds endast om det inte finns en annan vårdnadshavare som kan ta hand om barnet.

Vårdnadshavare som är tillfälligt permitterade från sitt arbete på del- eller heltid har rätt till barnomsorg under arbetstid plus restid enligt ordinarie riktlinjer, det vill säga den arbetstid som gäller under permitteringen.

Riktlinjer för kommunala förskolor

Under perioden 15 december 2020 t o m 31 mars 2021 erbjuder Tyresö kommun 15 timmars omsorg per vecka för barn till föräldralediga och arbetslösa, samt barn som går i avgiftsfri allmän förskola. Beslutet har fattats med anledning av den höga personalfrånvaron i förskolorna under pandemin, som innebär en hög arbetsbelastning för de pedagoger som är på plats.

Om situationen förbättras och arbetsbelastningen bedöms normal kan beslutet hävas i förtid för att återgå till de gällande riktlinjerna.

Det är rektor vid varje förskola som beslutar om hur tiden förläggs. En individuell bedömning görs för barn i behov av särskilt stöd.

Grundskola

Tyresös kommunala grundskolor fortsätter med de åtgärder som infördes under våren för att så långt det är möjligt minska risken för smittspridning. Det handlar bland annat om åtgärder för att hålla avstånd där det går, att påminna om handtvätt, att minimera besök i skolans lokaler och att vara noggrann med att följa rekommendationerna för när personal och elever ska stanna hemma. Skolorna anpassar också sin verksamhet för att undvika att elev- och personalgrupper från olika enheter blandas. Under perioden när de skärpta allmänna råden gäller har ytterligare åtgärder införts såsom att simundervisning och prao har pausats.

Från och med vårterminens start den 11 januari och fram till den 26 februari sker undervisningen på högstadiet i kommunens skolor delvis som fjärrundervisning. Eleverna är på plats i skolan varannan vecka. Detta är en förebyggande åtgärd för att minimera risk för smittspridning och att skolor ska behöva stänga.

Om du som vårdnadshavare vill veta mer om vilka åtgärder som görs på ditt barns skola, kontakta personalen för mer information.

  • Elever med symtom som kan förknippas med covid-19 ska stanna hemma.
  • Elever som bor med någon som har konstaterad covid-19 ska stanna hemma.
  • Vårdnadshavare som hämtar och lämnar uppmanas att hålla avstånd till varandra och personal och att inte gå in i skolbyggnaden.
  • Elever uppmanas att om möjligt undvika att åka buss till och från skolan för att minska trängseln i kollektivtrafiken.
  • Vårdnadshavare som har misstänkt eller konstaterad smitta ska bara hämta och lämna barn om det kan ske utan risk för att utsätta andra för smitta, till exempel genom att stanna kvar utanför skolområdet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att både barn och vuxna som bor tillsammans med någon som har covid-19, stannar hemma.

Tyresö kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om när elever ska gå i skolan. För elever i grundskolan som uppvisar symtom rekommenderar Folkhälsomyndigheten testning för att snabbare kunna gå tillbaka till skolan.

Elev som inte testats kan gå tillbaka till skolan när hen varit helt frisk och symtomfri i minst två dygn. Om eleven fortfarande har lite hosta eller lätt snuva kan hen gå till skolan om det har gått minst sju dygn sedan hen först blev sjuk, och hen har känt sig frisk i minst två dygn.

Barn och vuxna som bor tillsammans med någon som har covid-19, bör stanna hemma.

Mer information om hur länge vuxna och barn ska stanna hemmalänk till annan webbplats

Skolor och förskolor har under hösten engagerats i Smittskydd Stockholms arbete med smittspårning. Därför informerar skolorna berörda vårdnadshavare när det finns konstaterade fall av covid-19 i skolan. Skolan följer sekretesslagstiftningen och lämnar aldrig ut personens namn. Det finns rutiner för hur skolorna agerar när personer i verksamheten bekräftats smittade av covid-19, och beslut om ytterligare åtgärder tas efter dialog med Smittskydd Stockholm.

Kommunens målsättning är att så långt det är möjligt hålla alla förskolor och skolor öppna. Frånvaron bland personalen är tidvis hög i flera av kommunens skolor, delvis som en följd av de rekommendationer som gäller och måste följas när det gäller symtom. Vid mycket hög frånvaro kan skolor vara tvungna att begränsa delar av verksamheten, eller be vårdnadshavare till yngre barn om hjälp att hämta sina barn tidigare från fritids. Stängning eller delvis stängning görs enbart om det bedöms som nödvändigt – på rekommendation av smittskyddsläkare eller på grund av att personalbortfallet är så stort att verksamheten inte kan bedrivas. För de äldre årskurserna kan undervisningen då bedrivas som fjärrundervisning, det vill säga undervisning på distans som följer det ordinarie schemat.

Gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasiet bedriver en stor del av undervisningen som fjärrundervisning sedan början av november. Detta gäller fram till den 24 januari.

Elever och personal uppmanas att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer såsom att hålla avstånd och stanna hemma vid symtom. De uppmanas också att om möjligt välja andra färdmedel än kollektivtrafik när de åker till och från skolan.

På C3L bedrivs all utbildning på distans.

Gymnasielever och vuxna ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid konstaterad smitta i hushållet.

Om någon i hushållet är smittadlänk till annan webbplats

 

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 11 januari 2021