Vision och målområden

Tyresö kommuns vision beskriver den långsiktiga målsättningen med allt som görs av och i kommunen. Visionen är i samklang med det som eftersträvas i Agenda 2030.

Tyresö kommuns vision

Tyresö kommuns vision - klicka för att se filmen

I Tyresö finns det hållbara livet, nära storstad, skog och skärgård.
I Tyresö finns plats för alla – här trivs nya tankar.
Tillsammans skapar vi trygghet och tillit.
Tyresö är hemma!

Se filmen om Tyresö vision Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målområden

Tyresö kommun har fyra övergripande målområden som gäller för hela Tyresö kommun.

Franco Panfichi, Mirjam Odelby och Emelie Häll jobbar med projektet Brobänken.

1. Motiverade medarbetare hos Sveriges bästa offentliga arbetsgivare

Medarbetare i Tyresö kommun och dess bolag är motiverade och vill vara med och utveckla samhällsuppdraget. Alla medarbetare delar de värderingar som gäller och gör sitt bästa utifrån vad som skapar värde för individen, platsen och samhället.

Medarbetarna ges ett stort förtroende och ansvar att påverka och ständigt förbättra arbetssätten för att tillsammans nå de gemensamma övergripande målen. Engagerade ledare skapar förutsättningar för alla medarbetare att vara motiverade, delaktiga och våga tänka nytt. Genom gemensamma förhållningssätt och arbetssätt, samt en tydlig gemensam målbild, säkerställer ledare tillsammans med medarbetare en bra måluppfyllnad.

Tyresö är en arbetsgivare som ser olikheter som en styrka. Här ska varje medarbetares fulla potential komma Tyresöborna till godo. Det sker genom att se till att rätt kompetens är på rätt plats och att kommunen och dess bolags behov av utveckling matchas med medarbetarens kompetenser och vilja till utveckling. Genom bland annat återkommande kompetensutveckling och goda anställningsvillkor ska Tyresö vara en attraktiv arbetsgivare. Tillsammans med medarbetarna skapar Tyresö ett arbetsliv som rymmer höga professionella ambitioner och en bra balans mellan arbete och fritid.

Medarbetarna är motiverande och engagerade i sitt uppdrag och stolta över sin insats, där de tillsammans – och i mötet med Tyresöborna – varje dag skapar en bättre framtid!

Äldre kvinna pratar med en anställd personal.

2. Kvalitetsförbättringar skapar vi tillsammans, hela tiden

I Tyresö kommun nås framgång och hög kvalitet genom att alla är delaktiga; på arbetsplatsen, i föreningslivet, näringslivet och i den demokratiska processen. Att bygga ett samhälle där det är bättre, enklare och roligare för alla som bor och verkar är ett lagarbete - vi är starkare tillsammans.

Ett väl fungerande internt arbete, med fokus på det som skapar värde, leder till god kvalitet i service och tjänster. Gemensamma förhållningssätt, arbetssätt och ständiga förbättringar gör att det är lätt att göra rätt och att idéer om utveckling förverkligas. Varje medarbetare är insatt i vilken betydelse hens insats har för att verksamheten ska nå sina mål och sin roll i helheten. Alla är delaktiga i uppföljning och utvärdering av processer och resultat och jobbar strukturerat med förbättringsarbete för en ännu högre måluppfyllelse.

Tyresöbornas delaktighet, tillgång till relevant information och transparens prioriteras. Invånarna är en resurs i arbetet med att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten. Det är medarbetarna som möter Tyresöborna och som med sin kompetens och sitt engagemang gör förbättringar och påverkar utvecklingen av verksamheten på ett positivt sätt. Varje medarbetare är insatt i vilken betydelse hens insats har för att verksamheten ska nå sina mål och sin roll i helheten. Alla är delaktiga i uppföljning och utvärdering av processer och resultat och jobbar strukturerat med förbättringsarbete för en högre måluppfyllelse.

Tillsammans skapar vi framtidens Tyresö!

Mamma cyklar ellådcykel med sin dotter.

3. Tyresö kommun levererar bra välfärdstjänster som skapar goda livsvillkor – här finns plats för alla

Tyresö är ett tryggt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa – hela livet. Tyresö är dessutom en öppen och välkomnande kommun som tar sin del av ansvaret för människor i behov av stöd och en trygg livssituation. Tyresö kommun och dess bolag visar tolerans och respekt för den enskilde individen och allas lika värde.

Tyresöborna är nöjda med de tjänster och den service som kommunen och bolagen tillhandahåller och medborgarnas behov av tillförlitlig kommunal verksamhet och service i livets alla skeden tillgodoses.

Tyresö kommun och dess bolag arbetar flexibelt och har en hög servicenivå och samarbetsvilja inom ramen för den lagstiftning som reglerar arbetet. Det innebär ett rättssäkert arbete med fokus på medborgaren som innebär att Tyresöborna får rätt insats i rätt tid. För att skapa trygghet och delaktighet skapas insatser utifrån individens egna förutsättningar och behov vilket bidrar till att alla kan leva ett så självständigt liv som möjligt.

Tyresö utvecklar det gröna och det blå; en miljö som lockar till aktivitet, möten, lek, kultur och rekreation. Alla Tyresöbor har nära till upplevelser, friluftsliv, skog, park och vatten. Det är enkelt att leva ett aktivt liv i Tyresö.

I Tyresö skapas värden för individen, platsen och samhället. Här finns platser som skapar möten över gränser och överbryggar generationer. Innovation, digitalisering och samarbete skapar nya möjligheter och infrastruktur för resande och företagsutveckling. Tyresö är hemma!

Förskolebarn.

4. Hållbar ekonomi – kostnadseffektiv, balanserad och cirkulär

Hållbar ekonomi handlar om att använda resurser så effektivt som möjligt och att skapa största möjliga nytta. Den riktar sig mot tre områden: kostnadseffektiv verksamhet, balanserad finansiell ställning och cirkulär ekonomi.

Kostnadseffektiv verksamhet - Tyresö kommun och dess bolag har en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet. Kvalitet och ekonomi hänger ihop, effektiva processer har fokus på det som är viktigt att åstadkomma för Tyresöborna. Gemensamma arbetssätt som fokuserar på det som är värdeskapande är ofta kostnadseffektiva.

Balanserad finansiell ställning - Kommunen och dess bolag följer principen om att varje generation ska bära sina egna kostnader. Det är denna princip som ligger till grund för balanskravet i kommunallagen: kommunen får inte skjuta underskott framför sig till kommande generationer. Kommunen får inte heller över tid ha för höga överskott. Genom en ekonomi i balans skapas förutsättningar för att ansvarsfullt finansiera de investeringar som är nödvändiga i en växande Stockholmsregion.

Cirkulär ekonomi - En viktig del i att skapa det hållbara livet är att ställa om till att blir en cirkulär och klimatneutral kommun. Hela kommunkoncernen och alla som bor och verkar i Tyresö kommun ska kunna bidra till denna omställning. För att få störst nytta av investeringar krävs ett långsiktigt perspektiv och ett systemtänk där vi återanvänder naturresurser. Cirkulära flöden i kommunens verksamheter skapas av att ett systemtänk genomsyrar kommunens inköp, investeringar och arbetsmetoder.


Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 9 december 2022