Vision och förhållningssätt

En viktig del av kommunplanen som gäller för mandatperioden, är den långsiktiga visionen. Visionen, tillsammans med våra målområden och grundläggande förhållningssätt anger riktningen för vårt arbete. Målet är att Tyresö ska bli den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen.

Vision

I Tyresö bor nu drygt 60 000 invånare, och det finns en stark känsla för hemkommunen i Tyresö. Kommunens läge med närhet till naturen, skärgården, storstaden och en expansiv arbetsmarknad bidrar till den positiva utvecklingen. Den långsiktiga stadsbyggnadsplaneringen och genomtänkta markanvändningen är en del i framgången. Det har skapat ett Tyresö där livskvalitet står i främsta rummet. God ekonomisk hushållning, effektiva verksamheter och medveten uthållig prioritering av viktiga kärnverksamheter placerar Tyresö i framkant när det gäller resultat och kvalitet.

Tack vare en målmedveten satsning på skolan och kunskap har utbildningsnivån höjts markant. Förskolan och grundskolan har ett särskilt fokus på att se varje individ och låta varje barn utvecklas utifrån sin potential. Utvecklingen har gått från en skola för alla till en skola för var och en där varje elev lotsas fram till att nå utbildningsmålen. Det finns en stor mångfald av alternativ i förskolan och skolan i Tyresö. Inom gymnasieutbildningen finns ett brett utbud och en stor valfrihet i hela regionen. I regionen finns det ett brett utbud av gymnasieutbildningar och i konkurrenskraft profilerar sig Tyresö mot entreprenörskap i nära kontakt både med näringsliv och arbetsmarknad. Tyresö är nu sedan flera år en av Sveriges bästa skolkommuner.

Tyresö är en välmående kommun med små sociala problem. Detta är en konsekvens av en ökad självförsörjning, låg arbetslöshet och rätt prioriteringar inom välfärdens kärna. Äldreomsorgen har prioriterats särskilt och är väl anpassad till de äldres behov och efterfrågan. Omsorgen präglas av mångfald och ger goda möjligheter till inflytande, valfrihet och självbestämmande. Det finns en variation av boendeformer för äldre i alla delar av kommunen.

Tyresö är en öppen, tolerant och välkomnande kommun som tar sin del av ansvaret för människor som flyr från krig och förtryck. I fokus för integrationsarbetet, som tillhör det bästa i landet, står att snabbt få nyanlända i arbete och egen försörjning. Även detta har bidragit till kommunens goda ekonomiska ställning och attraktionskraft.

Tyresö är känt för sitt framgångsrika föreningsliv. Barn och ungdomar står i fokus med en stor bredd på utbudet. Tyresö har även år efter år legat i toppen när företagsklimatet rankas. Med ett rikt och differentierat näringsliv med många småföretagare är Tyresö något av ett Stockholms Gnosjö. God planering har möjliggjort nya företag och arbetsplatser i Tyresö inom en rad olika områden, vilket har stärkt serviceutbudet i kommunens olika delar. Skrubbaområdet har numera mängder av arbetsplatser.

Antalet besökande turister i kommunen har ökat bland annat genom att övernattningsmöjligheterna har blivit fler och genom att Tyresö slott och park fyllts med aktivitet.

Kommunens ekonomi är stabil och i bra balans. God hushållning med våra gemensamma resurser, effektivitet, nytänkande och goda medarbetare samt ett gott samarbete med grannkommunerna, inte minst på Södertörn, är några av skälen till den goda ekonomin.

Tyresö har uppmärksammats för sina särskilda satsningar på att öka fokus på medborgarna och sätta Tyresöborna i centrum. Öppenhet, nåbarhet och lyhördhet präglar kommunens arbete. Det har resulterat i en topposition i landet vad gäller nöjda medborgare. Byggtakten av nya bostäder bidrar till såväl lokal som regional tillväxt. Tyresö är med och tar långsiktigt ansvar för att förbättra bostadssituationen i Stockholms län. Här finns en bra blandning av olika boendeformer i form av bostads- och hyresrätter och egna hem. Tyresö centrum är omtalat för satsningen på en genomtänkt förtätning där en del höga byggnader har byggts och en ökad stadsmässighet förverkligats. Trollbäcken är fortsatt en grön och lummig villastad. Där finns ett utvecklat serviceutbud, inte minst tack vare de mindre förtätningar som genomförts runt Trollbäckens centrum. Den lokala servicen är god i Tyresö Strand där Trädgårdsstaden har färdigställts. Ett nytt mindre centrum med småskalig service har tillkommit vid Trinntorp. Den varsamma omvandlingen av Östra Tyresö som har pågått under många år är färdig.

Infrastrukturen har byggts ut med fokus på framkomlighet och smidighet för olika trafikslag. Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt och sammanlänkat med våra grannkommuner, vilket lett till att cykelåkandet ökat markant. Kollektivtrafiken fungerar bra med korta restider till såväl Stockholm som Nacka och Södertörnskommunerna genom utbyggda tvärförbindelser och även spårbunden trafik. Tvärförbindelserna inom Tyresö är goda. Det medvetna miljöarbetet och förverkligandet av åtgärderna i klimatstrategin har gett goda resultat.

1. Livskvalitet – den attraktiva kommunen
Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen år 2030 ska prägla allt arbete, från den fysiska planeringen av kommunen till skola, äldreomsorg och parkförvaltning. Tyresö ska bidra till en positiv utveckling i hela regionen. Ett viktigt mål är att Tyresö ska vara en av de bästa skolkommunerna. Det ska vara lätt att leva i Tyresö och att vara Tyresöbo.

2. Medborgarfokus – varje Tyresöbo i centrum
Tyresö kommun arbetar utifrån ett medborgarperspektiv som innefattar hög servicekänsla, god nåbarhet, gott bemötande och stor lyhördhet gentemot medborgarna. En utökad satsning på e-tjänster förenklar medborgarens vardag och ger en snabbare ärendehantering. Tyresöborna ska vara med och påverka utvecklingen i kommunen. Medborgarperspektiv, valfrihet, respekt, närhet och tillgänglighet ska prägla alla verksamheter.

3. Blomstrande näringsliv
Entreprenörsandan är stark i Tyresö. Kommunen arbetar för ett gott företagsklimatet och konkurrerar aldrig med näringslivet. Genom god planering och nära samarbete med näringslivet kan fler arbetsplatser och företag få utrymme att etablera sig och växa i Tyresö. Kommunens service till företagare ska vara god och snabb. Ett bra lokalt företagsklimat bidrar till hög sysselsättningsgrad och få arbetslösa.

4. God och långsiktig hushållning med effektiva verksamheter
Tyresö kommun har en långsiktigt stabil ekonomi med fokus på kommande generationer. Det är nödvändigt att ha vissa överskott för att möta behov av investeringar, underhåll, utbyggnad, tillväxt och pensionsåtaganden mot medarbetarna. Kommunens arbete präglas av effektivitet, enkelhet och ett tydligt fokus på nöjda medborgare. Skattebetalarna visas respekt genom kostnadseffektivitet och arbetsmetoder som ger bästa möjliga resultat.

5. Attraktiv arbetsgivare
För att Tyresö kommun ska präglas av en god service till medborgarna krävs motiverade och kompetenta chefer och medarbetare samt ett kreativt och gott arbetsklimat. Tyresö ska stärka sin attraktivitet som arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal.
Vi erbjuder stimulerande arbetsuppgifter i en utvecklande miljö, god arbetsmiljö, goda möjligheter till karriärutveckling och konkurrenskraftiga löner.

Fullständiga beskrivningar av målområdena finns i kommunplanen.

Tyresö kommun arbetar vi utifrån ett tydligt medborgarfokus.

De gemensamma förhållningssätt som ska genomsyra våra kontakter med medborgarna är:

Medborgarperspektiv: Tyresö kommun har ett uttalat medborgarperspektiv med stor servicekänsla och lyhördhet gentemot enskilda invånare.

Valfrihet: Tyresö kommun erbjuder olika alternativ för att ge medborgarna ökade valmöjligheter.

Respekt: Tyresö kommun visar tolerans och respekt för den enskilde individen och människors lika värde.

Närhet: Tyresö kommun ska bidra till ett samhälle där beslut så långt som möjligt fattas av eller nära människor själva.

Tillgänglighet: Tyresö kommun ska vara tillgänglig som arbetsplats och som serviceorganisation för alla.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 7 februari 2018
Upp

Hitta på sidan