Styrprocessen

Tyresö kommuns styrprocess syftar till att Tyresöborna ska få största möjliga valuta för skattepengarna. Politiker och tjänstemän ska ha medborgarnas bästa för ögonen och hålla rätt kvalitet på servicen.

Så säkras medborgarperspektiv och kvalitet

Planeringen sker på tre olika nivåer, långsiktigt i den övergripande kommunplanen och på ett års sikt i nämnd- och enhetsplaner.

Kommunplanen innehåller dels en vision på längre tid - hur Tyresö ska vara 2030 - och mål som för mot visionen. Mål, budget och resultat följs upp och utvärderas kontinuerligt.

För att säkerställa långsiktighet och helhetssyn arbetar såväl kommunstyrelsen som nämnder och enheter med omvärldsbevakning och analys i början på planeringscykeln. På så sätt täcker den övergripande omvärldsanalysen även aspekter som är väsentliga för enskilda verksamheter. Analyserna omfattar också trender som kan utläsas av utvärderingar, uppföljningar och avvikelserapportering.

Tydlighet och delaktighet

Styrprocessen klargör vilket ansvar som de förtroendevalda i kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunfullmäktige har, samt hur politiken och tjänstemannaorganisationen tillsammans ska arbeta för att förverkliga de politiska målen.

Kommunens chefer planerar, leder och följer upp verksamheten enligt styrprocessen. De ska säkerställa att medarbetarna är delaktiga, bidrar med sitt kunnande och har förståelse för målen och hur de ska nås.

Styrmodellen stöds genom styrdokument – policys, reglementen, riktlinjer med mera.

Planering på tre nivåer

Styrprocessen är uppbyggd kring planering på tre nivåer.

Kommunplanen. Kommunstyrelsen arbetar med vision och övergripande strategiska mål för mandatperioden och styrande planer och policys. Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige i juni.

Nämndplaner. Nämnderna arbetar med ettåriga mål, kvalitetsgarantier och budget för de verksamhetsområden som nämnden ansvarar för. Exempel på verksamhetsområden är förskola, grundskola, gymnasium, kultur, fritid, renhållning med mera. Nämndplanerna fastställs av av nämnderna i oktober.

Enhetsplaner. Förvaltningarna och deras enheter arbetar på en operativ nivå. Utifrån kommunplanen och relevanta nämndplaner tas enhetsplaner fram. Enhetsplanen ska ange hur enheten arbetar för att nå målen och verksamhetens uppdrag. Enhetsplanerna träder i kraft vid årsskiftet efter godkännande av förvaltningschef.

 

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 juni 2020
Upp