Kvalitetsarbete

Ett framgångsrikt kvalitetsarbete innebär att verksamheten ständigt förbättras och utvecklas samtidigt som resurserna används på bästa sätt.

För oss i Tyresö kommun handlar kvalitet i hög grad om hur vi lever upp till medborgarnas krav och förväntningar på service, insatser och tjänster som också följer lagstiftning och styrdokument.

Tillsammans skapar vi de rätta förutsättningarna för att utveckla våra verksamheter med ständiga förbättringar i fokus. Vi har verktygen för att nå ett kvalitetsarbete i toppklass där helhetssyn, fokus på vart vi är på väg och allas delaktighet utgör några viktiga hörnstenar i detta arbete. Att vi blev nominerade till Sveriges kvalitetskommun 2017 är ett bevis på att vi är på god väg att lyckas.

Tyresö har i dag ett kvalitetsresultat att vara stolta över och vi har kommit en bra bit på väg. Vi har bland annat:

  • förbättrat möjligheterna att lämna synpunkter
  • lanserat Tyresöinitiativet som en del i Tyresö kommuns arbete med program för medborgardialog
  • tagit fram en ny översiktsplan i nära samråd med medborgarna
  • startat en löpande kvalitetsgranskning av verksamheterna med rapportering till nämnder och kommunstyrelse
  • infört ett nytt beslutsstödsystem för att frigöra tid för cheferna att utveckla verksamheterna

Kvalitetsarbetet ska leda till att vi systematiskt bevarar, förnyar och förbättrar servicen till medborgarna.

För att utvärdera och ständigt förbättra service och insatser till medborgarna jämför vi oss med andra kommuner.

Läs hur vi jämför oss med andra

Konceptet Kvalitetsverkstaden skapades för Kvalitetsmässan 2017. Bildens kugghjul symboliserar att vi alla tillsammans bidrar till ett framgångsrikt kvalitetsarbete.

Vi har skapat verkstaden och hittat verktygen, men vi har fortfarande arbete kvar att göra, enligt kvalitetschefen. Hon berättar vidare att den stora utmaningen är att nå ut i alla verksamheter och göra kvalitetsprocessen lika självklar överallt.

Våra medarbetare är det viktigaste verktyget, utan dem blir det ingen kvalitet alls. Målet är att kommunens uttalade medborgarfokus genomsyrar alla verksamheter, vi måste ständigt ställa oss frågan om kvaliteten är den bästa möjliga utifrån medborgarnas perspektiv.

Sidan publicerad av: Britt-Marie Hansson Lähdet
Senast uppdaterad: 2 oktober 2020

Hitta på sidan