Nämnder

Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina områden. Målen kan du läsa om i nämndplanen för respektive nämnd. Varje år görs en ny nämndplan.

Nämndplaner

Sammanträdesdatum, dagordningar och protokoll Länk till annan webbplats. (Insyn)

Nämnder

Här nedan kan du läsa om vilka områden de olika nämnderna ansvarar för. Det finns också kontaktuppgifter till nämndens ordförande och sekreterare. Kontaktuppgifter till alla ledamöter i nämnderna finns i politikerregistret.

Tyresö kommuns politikerregister Länk till annan webbplats.

11 ledamöter och 11 ersättare. Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden är:

 • Förskoleverksamhet/skolbarnomsorg
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Skolhälsovård
 • Fritidshem

Ordförande
Jannice Rockstroh (S)

Nämndsekreterare
Lena Riddervold 08-578 292 62
E-post: lena.riddervold@tyreso.se

Förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen

9 ledamöter och 9 ersättare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområden är:

 • Gymnasieutbildning
 • Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna
 • Svenska för invandrare (SFI)

Ordförande
Christoffer Holmström (S)

Nämndsekreterare
Lena Riddervold 08-578 292 62
E-post: lena.riddervold@tyreso.se

Förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen

11 ledamöter och 11 ersättare. Arbetsmarknads- och socialnämndens ansvarsområden är:

 • Främjande av arbete och egen försörjning
 • Främjande av integration
 • Åtgärder på uppdrag av kommunstyrelse, arbetsförmedlingen och näringslivsbolaget
 • Flyktingmottagning samt service till invandrare
 • Barn- och ungdomsvård
 • Ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda
 • Familjerätt och familjerådgivning
 • Missbruksvård

Ordförande
Ajda Asgari (MP)

Nämndsekreterare
Matilda Vigedal 08-578 282 66
E-post:matilda vigedal@tyreso.se

Förvaltning
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

11 ledamöter och 11 ersättare. Äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområden är:

 • Omsorg om äldre människor
 • Omsorg om människor med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
 • Kommunal hälso- och sjukvård

Ordförande
Tony Thorén (L)

Nämndsekreterare
Matilda Vigedal 08-578 282 66
E-post: matilda vigedal@tyreso.se

Förvaltning
Äldre- och omsorgsförvaltningen

9 ledamöter och 9 ersättare. Byggnadsnämndens ansvarsområden är:

 • Bygglov
 • Namn- och adressärenden
 • Vissa kart- och mätfrågor

Ordförande
Lennart Jönsson (S)

Nämndsekreterare
Melina Kotsinas 08-578 298 60
E-post: melina.kotsinas@tyreso.se

Förvaltning
Kommunstyrelseförvaltningen

9 ledamöter och 9 ersättare. Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är:

 • Kommunens allmänna kulturverksamhet
 • Biblioteksverksamhet
 • Kulturskolan
 • Naturskolan
 • Bidrag och stöd till föreningar, organisationer och företag som bedriver kultur- och fritidsverksamhet
 • Verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen
 • Fritidsgårdar
 • Anläggningar

Ordförande
Thomas Sundblad (L)

Nämndsekreterare
Melina Kotsinas 08-578 298 60
E-post: melina.kotsinas@tyreso.se

Förvaltning
Kultur- och fritidsförvaltningen

Krisledningsnämnden träder i funktion först när en "extraordinär händelse" inträffar.

Med extraordinär avses en händelse som "avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting". Nämnden har 3 ledamöter och 3 ersättare.

Ordförande:
Anita Mattsson (S)

Valnämnden är ansvarig för genomförande av allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. Det ska finnas en valnämnd i varje kommun.

På länsnivå svarar Länsstyrelsen för valhanteringen och på riksnivå den statliga Valmyndigheten.

Läs mer om Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Valnämnden i Tyresö kommun utses av kommunfullmäktige och har 7 ledamöter och 7 ersättare. Valnämnden ansvarar främst för att:

 • föreslå indelning i valdistrikt och valkretsar (länsstyrelsen fastställer)
 • ordna med och utrusta vallokaler
 • utse och utbilda valförrättare
 • svara för förtidsröstning på vissa institutioner (äldreboenden, häkten och kriminalvårdsanstalter)
 • genomföra preliminär rösträkning (länsstyrelsen genomför slutlig rösträkning)
 • utföra andra uppgifter som hör samman med det praktiska genomförandet av val eller folkomröstningar.

Ordförande
Alfonso Morales (S)

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Tyresö kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn en gemensam nämnd.

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Kontaktinformation

Södertörns överförmyndarnämnd har sina lokaler i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2 i Handen. Besök tas emot efter överenskommelse.

Tyresö kommuns ledamot i Södertörns överförmyndarnämnd är Christoffer Holmström (S)

Läs mer på överförmyndarnämndens egen webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 september 2021

Hitta på sidan