Nämnder

Kommunens förvaltningar styrs av nämnder som består av politiker. Nämnderna beslutar om mål och riktlinjer för sina områden. Målen kan du läsa om i nämndplanen för respektive nämnd. Varje år görs en ny nämndplan.

Läs mer om varje nämnd nedan. 

Här finns alla sammanträdesdatum, dagordningar och protokolllänk till annan webbplats (Insyn)

länk till annan webbplats
Alla politiker i nämnderna hittar du i Politikerregistretlänk till annan webbplats

Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområden är:

 • Förskoleverksamhet/skolbarnomsorg
 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Skolhälsovård
 • Fritidshem och fritidsgårdar.

Ordförande
Ann-Christin Svenssonlänk till annan webbplats (M)

Nämndsekreterare
Carl Lidén Högselius, tel 08-578 293 37
E-post: Carl.LidenHogselius@tyreso.se

Förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen

Byggnadsnämndens ansvarsområden är:

 • Bygglov
 • Namn- och adressärenden
 • Vissa kart- och mätfrågor

Ordförande
Annika Henningsson (M)

Nämndsekreterare
Nathalie Zotterman, tel 08-578 298 57
E-post: nathalie.zotterman@tyreso.se

Förvaltning
Stadsbyggnadsförvaltningen

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden är:

 • Främjande av arbete och egen försörjning
 • Främjande av integration
 • Åtgärder på uppdrag av kommunstyrelse, arbetsförmedlingen och näringslivsbolaget
 • Flyktingmottagning samt service till invandrare
 • Gymnasieutbildning
 • Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna
 • Svenska för invandrare (SFI)
 • Påbyggnadsutbildningar
 • Kvalificerad yrkesutbildning
 • Högskolekurser

Ordförande
Tony Thorén (L)

Nämndsekreterare
Yunus Tuncer, tel 08-578 296 41
E-post: yunus.tuncer@tyreso.se

Förvaltning
Utvecklingsförvaltningen

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden är:

 • Kommunens allmänna kulturverksamhet
 • Biblioteksverksamhet
 • Kulturskolan
 • Naturskolan
 • Bidrag och stöd till föreningar, organisationer och företag som bedriver kultur- och fritidsverksamhet
 • Verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen
 • Fritidsgårdar
 • Anläggningar

Ordförande
Liselotte Stjernfeldt (M)

Nämndsekreterare
Nina Gustafsson
Tel 08-578 298 60
E-post: nina.gustafsson@tyreso.se

Förvaltning
Utvecklingsförvaltningen

Socialnämndens ansvarsområden är:

 • Omsorg om äldre människor
 • Omsorg om människor med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
 • Kommunal hälso- och sjukvård
 • Barn- och ungdomsvård
 • Ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda
 • Familjerätt och familjerådgivning
 • Missbruksvård

Ordförande
Dick Bengtson (M), dick.bengtson@tyreso.se

Nämndsekreterare
Anita Lindbohm, tel 08-578 291 95
E-post: anita.lindbohm@tyreso.se

Förvaltning
Socialförvaltningen

Krisledningsnämnden träder i funktion först när en "extraordinär händelse" inträffar.

Med extraordinär avses en händelse som "avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting".

Ordförande:
Fredrik Saweståhllänk till annan webbplats (M)

Valnämnden är ansvarig för genomförande av allmänna val och folkomröstningar på lokal nivå. Det ska finnas en valnämnd i varje kommun.

På länsnivå svarar länsstyrelsenlänk till annan webbplats för valhanteringen och på riksnivå den statliga Valmyndighetenlänk till annan webbplats.

Valnämnden i Tyresö kommun utses av kommunfullmäktige. Valnämnden ansvarar främst för att:

 • föreslå indelning i valdistrikt och valkretsar (länsstyrelsen fastställer)
 • ordna med och utrusta vallokaler
 • utse och utbilda valförrättare
 • svara för förtidsröstning på vissa institutioner (äldreboenden, häkten och kriminalvårdsanstalter)
 • genomföra preliminär rösträkning (länsstyrelsen genomför slutlig rösträkning)
 • utföra andra uppgifter som hör samman med det praktiska genomförandet av val eller folkomröstningar.

Ordförande
Berit Assarssonlänk till annan webbplats (M), tel 070-488 95 30

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Tyresö kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamn en gemensam nämnd.

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Kontaktinformation

Södertörns överförmyndarnämnd har sina lokaler i Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2 i Handen. Besök tas emot efter överenskommelse.

Tyresö kommuns ledamot i Södertörns överförmyndarnämnd är Anna Lund(KD).

Läs mer på överförmyndarnämndens egen webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 oktober 2018
Upp

Hitta på sidan