Beredningar, råd och utskott

Kommunfullmäktige beslutar om vilka utskott som ska finnas i nämnderna. Kommunstyrelsen bestämmer vilka beredningar och utskott som ska finnas under dem.

Kommunledningsutskottet har i uppgift att:

 • Bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut som inte faller inom ramen för verksamhetsområdena för stadsbyggnadsutskottet, hållbarhetsutskottet eller beredningen för medborgardialog och mångfald.
 • Besluta i de ärenden som kommunstyrelsen har delegerat i delegationsordning eller på annat sätt, bland annat arbetsgivarfrågor, serveringstillstånd, tobakstillsyn, jaktvård och lokala trafikföreskrifter.

Utskottet ska också följa och bereda frågor inom följande områden:

 • Finansiella frågor
 • Kommunplan
 • Arbetsgivarfrågor
 • Upphandling
 • IT
 • Lokalförsörjning
 • Säkerhetsfrågor
 • Vatten, avlopp och renhållning
 • Miljö-, trafik- och energifrågor
 • Gata, park och natur- och viltvård

Kommunstyrelsens kommunledningsutskott består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Utskottet har ett presidium med ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kontakt

Sekreterare
Hillevi Elvhage
Telefon:08-578 295 16
E-post:hillevi.elvhage@tyreso.se

Ordförande
Anita Mattsson (S)
E-post:anita.mattsson@tyreso.se

Stadsbyggnadsutskottet sorterar under kommunstyrelsen och har till uppgift att bevaka, följa och bereda frågor inom följande områden:

 • Fysisk planering, översiktlig planering samt mark- och exploateringsfrågor
 • Strategisk grönplanering inklusive inrättande av naturreservat
 • Strategisk trafikplanering

Utskottet har till uppgift att besluta om:

 • Uppdrag att upprätta eller ändra förslag till detaljplan
 • Planens miljöpåverkan (behovsprövning enligt miljöbalken)
 • Samråd om förslag till detaljplan
 • Pröva begäran om ändring eller upprättande av detaljplan
 • Prioriteringsordning för arbetet med detaljplaner
 • Övriga frågor som tillfaller utskottet enligt kommunstyrelsens delegationsordning

Stadsbyggnadsutskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av kommunstyrelsen. Valbar till ledamot och ersättare är ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen administrerar. Ärendelistor och protokoll hittar du via Insynlänk till annan webbplats.

Sekreterare
Fanny Schörling
Telefon: 08-578 298 57
E-post: fanny.schorling@tyreso.se

Ordförande
Mats Lindblom (L)
E-post: mats.lindblom@tyreso.se


Ett utskott under kommunstyrelsen som har till uppgift att bevaka, följa och bereda frågor inom följande områden:
Strategisk miljöplanering som inte har överförts till kommunalförbund

 • Inrättande av naturreservat
 • Viltvård
 • Strategisk trafikplanering
 • Trafikreglerande åtgärder samt utgöra kommunal väghållningsmyndighet
 • Skötsel och enklare underhålls- och förändringsarbete av gata och park och andra liknande allmänna platser samt badplatser, bryggor, båtplatser, båttvätt med mera
 • Snöröjning
 • Vatten, avlopp och renhållning
 • Upplåtelse av allmän plats
 • Schakttillstånd och liknande markfrågor

Hållbarhetsutskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

Kontakt

Kommunkansliet ansvarar för administrationen. Ärendelistor och protokoll hittar du via Insynlänk till annan webbplats.

Sekreterare
Fanny Schörling
Telefon: 08-578 298 57
E-post: fanny.schorling@tyreso.se

Ordförande
Marie Åkesdotter (MP)
E-post: marie.akesdotter@tyreso.se

Kommunstyrelsens beredning för medborgardialog och integration ska ha en aktiv roll och ges möjlighet att nära följa och påverka aktiviteter inom kommunen som rör områdena inom beredningens arbetsområde.

Beredningen har i uppgift att:

 • Bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut som rör områdena inom beredningens arbetsområde (se nedan)
 • Arbeta med de särskilda uppdrag som kommunstyrelsen beslutar för beredningen.

Beredningen ska följa och bereda frågor inom följande områden:

 • Medborgardialog och inflytande
 • Service och nåbarhet
 • Internationella frågor
 • Integration

Kommunstyrelsens beredning för medborgardialog och integration består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Beredningen har ett presidium med ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kontakt

Kommunkansliet ansvarar för administrationen. Ärendelistor och protokoll hittar du via Insynlänk till annan webbplats.

Sekreterare
Anette Jansson
Telefon: 08-578 299 16
E-post: anette.jansson@tyreso.se

Ordförande
Alfonso Morales (S)
E-post: alfonso.morales@tyreso.se

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen i samarbete med pensionärernas organisationer arbeta för goda levnadsförhållanden för äldre. För detta ändamål finns ett kommunalt pensionärsråd, KPR, knutet till kommunstyrelsen.

Här kan du läsa om kommunala pensionärsrådet

Kommunala funktionshindersrådet har till uppgift att utbyta information mellan organisationer och kommunens styrelser och nämnder.

Här kan du läsa om kommunala funktionshindersrådet

Det lokala brottsförebyggande rådet leder det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet och består av representanter från bland annat kommunen, polisen och frivilligorganisationer.

Här kan du läsa om lokala brottsförebyggande rådet

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 oktober 2020
Upp