Beredningar, råd och utskott

Kommunfullmäktige beslutar om vilka utskott som ska finnas i nämnderna. Kommunstyrelsen bestämmer vilka beredningar och utskott som ska finnas under dem.

Kommunledningsutskottet har i uppgift att:

 • Bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut som inte faller inom ramen för verksamhetsområdena för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet eller beredningen för medborgardialog och mångfald.
 • Besluta i de ärenden som kommunstyrelsen har delegerat i delegationsordning eller på annat sätt, bland annat arbetsgivarfrågor, serveringstillstånd, tobakstillsyn, jaktvård och lokala trafikföreskrifter.

Utskottet ska också följa och bereda frågor inom följande områden:

 • Finansiella frågor
 • Kommunplan
 • Arbetsgivarfrågor
 • Upphandling
 • IT
 • Lokalförsörjning
 • Säkerhetsfrågor
 • Vatten, avlopp och renhållning
 • Miljö-, trafik- och energifrågor
 • Gata, park och natur- och viltvård

Kommunstyrelsens kommunledningsutskott består av 7 ledamöter och 7 ersättare. Utskottet har ett presidium med ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kontakt

Kommunkansliet administrerar. Ärendelistor och protokoll hittar du via Insynlänk till annan webbplats.

Sekreterare
Hillevi Elvhage
08-578 295 16
070-488 95 16
hillevi.elvhage@tyreso.se

Ordförande
Fredrik Saweståhl (M)
fredrik.sawestahl@tyreso.se

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet sorterar under kommunstyrelsen och har till uppgift att bevaka, följa och bereda frågor inom följande områden:

 • Fysisk planering, översiktlig planering samt mark- och exploateringsfrågor
 • Strategisk grönplanering inklusive inrättande av naturreservat
 • Strategisk trafikplanering

Utskottet har till uppgift att besluta om:

 • Uppdrag att upprätta eller ändra förslag till detaljplan
 • Planens miljöpåverkan (behovsprövning enligt miljöbalken)
 • Samråd om förslag till detaljplan
 • Pröva begäran om ändring eller upprättande av detaljplan
 • Prioriteringsordning för arbetet med detaljplaner
 • Övriga frågor som tillfaller utskottet enligt kommunstyrelsens delegationsordning

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Ledamöter och ersättare väljs av kommunstyrelsen. Valbar till ledamot och ersättare är ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen administrerar. Ärendelistor och protokoll hittar du via Insynlänk till annan webbplats.

Sekreterare
Anette Jansson
08-578 297 86
Anette.jansson@tyreso.se

Ordförande
Fredrik Saweståhl (M)
fredrik.sawestahl@tyreso.se

Kommunstyrelsens beredning för medborgardialog och mångfald ska ha en aktiv roll och ges möjlighet att nära följa och påverka aktiviteter inom kommunen som rör områdena inom beredningens arbetsområde.

Beredningen har i uppgift att:

 • Bereda ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut som rör områdena inom beredningens arbetsområde (se nedan)
 • Arbeta med de särskilda uppdrag som kommunstyrelsen beslutar för beredningen.

Beredningen ska följa och bereda frågor inom följande områden:

 • Medborgardialog
 • Medborgarservice
 • Inflytande
 • Demokrati
 • Likabehandling
 • Jämställdhet
 • Mångfald
 • Folkhälsa
 • Samråd med nationella minoriteter
 • Internationella frågor
 • Granskning
 • Kvalitetsutveckling

Kommunstyrelsens beredning för medborgardialog och mångfald består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Beredningen har ett presidium med ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

Kontakt

Kommunkansliet ansvarar för administrationen. Ärendelistor och protokoll hittar du via Insynlänk till annan webbplats.

Sekreterare
Jenny Garbrandt
08-578 297 07
jenny.garbrandt@tyreso.se

Ordförande
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Ulrica.Riis-Pedersen@tyreso.se

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 12 mars 2018
Upp