Kommunfullmäktige 26 april 2018

Snabbprotokollet innehåller kortfattad information om det som togs upp och beslutades under kommunfullmäktiges sammanträde.

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Årsredovisning för Tyresö kommun 2017


Kommunfullmäktiges beslut

  1. Årsredovisning för Tyresö kommun 2017 godkänns.
  2. 467 650 tkr avseende investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 enligt bilaga 1.
  3. -2 929 tkr avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018.
  4. Styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. *

    * I de delar som rör den egna styrelsen eller nämnden deltar inte ledamot i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en årsredovisning för kommunens verksamhet och ekonomi 2017. Årsredovisningen visar hur verksamheterna har finansierats och hur ekonomin ser ut vid årets slut. Här redovisas också hur resultatet blev i förhållande till den antagna budgeten, om åtagandena för verksamheten har uppfyllts och en bedömning görs om den framtida utvecklingen.

Kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen, att medel för investeringsprojekt som påbörjats men inte avslutats under 2017 överförs till budget 2018 samt att medel avseende intäktsfinansierade verksamheters resultat 2017 överförs till budget 2018. Sedan kommunstyrelsens sammanträde har en ny version av årsredovisningen lagts till ärendet. Revisionsrapport samt revisionsberättelse har även lämnats in till kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Kommunfullmäktiges revisorer föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrelser och nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

På kommunfullmäktiges sammanträde representerades revisorerna av ordförande Claes-Göran Enman (S) samt förste vice ordförande Bengt Verlestam (M) som redogör för det bedömningar revisorerna gjort.

 

Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017

 

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning för Tyresö Bostäder AB 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö Bostäder AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö Bostäder AB under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö bostäder AB 2017.

 

Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2017

 

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning för Tyresö Vindkraft AB 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö vindkraft AB under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö vindkraft AB under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Tyresö vindkraft AB 2017.
 

Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2017

 

Kommunfullmäktiges beslut
Årsredovisning för Tyresö Näringslivsaktiebolag 2017 noteras.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med kommunallagens bestämmelser bedömer kommunstyrelseförvaltningen att verksamheterna inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2017 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som gör bedömningen att verksamheten inom Tyresö näringslivsaktiebolag under 2017 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar årsredovisningen för Tyresö näringslivsaktiebolag 2017.

 
Avveckling av Tyresö Näringslivsaktiebolag

 

Kommunfullmäktiges beslut
Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och bolagets tillgångar överförs till kommunen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö näringslivsaktiebolag har tidigare avyttrat alla industrifastigheter. Tillgångarna utgörs av fastigheter i Strandområdet där planerna är att fastigheterna ska användas för allmänna ändamål för utveckling av Strandområdet. Bolaget har i stort sett varit vilande under de senaste fem åren. Kommunstyrelseförvaltningens bedömning är att bolaget bör upplösas och tillgångarna överföras till kommunen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige besluta att Tyresö näringslivsaktiebolag avvecklas och att bolagets tillgångar överförs till kommunen.

 

Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017


Kommunfullmäktiges beslut

  1. Årsredovisning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 noteras.
  2. Ledamöterna i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.*

* Ledamöter i kommunfullmäktige som även har ett uppdrag i direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har sammanställt årsredovisningen för direktionens verksamhet 2017. Redovisningen omfattar det ekonomiska resultatet, personalredovisning och verksamhetsbeskrivning. Direktionen för förbundet har beslutat att godkänna årsredovisningen och överlämnar den till kommunfullmäktige i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 2017 samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i direktionen för den tid revisionsberättelsen avser.

Tilläggsanslag konstgräsplan Tyresö strand

Kommunfullmäktiges beslut

  1. Tilläggsinvesteringsmedel för projektet konstgräsplan Strand beviljas med totalt 1,6 miljoner kronor.
  2. Kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader. Utökningen effektueras under 2019.

Beskrivning av ärendet
En tjänsteskrivelse har inkommit från utvecklingsförvaltningen om tilläggsinvestering till konstgräsplan i Tyresö strand. Skrivelsen utgår från en internränta på 1,75 procent. Internräntan är för 2019 1,5 procent vilket påverkar kapitalkostnaden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader.

Frågan om kultur- och fritidsnämnden ska ha ett ramtillskott även för drift och skötsel av planen föreslås hanteras inom ramen för arbetet med kommunplan 2019.

På begäran av kommunstyrelsen har ärendet kompletterats med följande upplysningar: I samband med upphandling mottog kommunen tre anbud. Skillnaden mellan högsta och lägsta anbudet var ca 2,5 miljoner kronor. Det lägsta anbudet förkastades då det inte uppfyllde kraven enligt lagen om offentlig upphandling. Konstgräsplanen kommer att anläggas med nytillverkat grönt EPDM-gummi som även finns på de flesta andra konstgräsplaner i kommunen och som fastighetsenheten bedömt som det mest miljövänliga i förhållande till planens spelkvalitet och antal timmar som planen används per år. Som alternativa material finns även kork, bark och cocos. Tester med korkunderlag på ett antal planer i Stockholm har inte fallit väl ut. Planen anläggs på ett sätt som minimerar spridandet av granulatet till omgivningen. Fotbollsplanen kommer inte att snöröjas på vintern vilket även minimerar risken för att granulatet sprids med snön till omgivningen. Avvattning av planen sker via dräneringsrör i singel placerade under konstgräset istället för öppna dagvattenbrunnar.

Ärendet har beretts av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att tilläggsinvesteringsmedel för projektet konstgräsplan Strand beviljas med totalt 1,6 miljoner kronor samt att kultur- och fritidsnämndens budgetram utökas med 853 000 kronor för att täcka kapitaltjänstkostnader. Utökningen effektueras under 2019.


Svar på motion om nollvision för fallolyckor i Tyresö kommun

Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anses besvarad

Beskrivning av ärendet
Marcus Svanfeldt Obligado och Inger Gemicioglu från Vänsterpartiet föreslår i en motion att socialförvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram en nollvision för fallolyckor i Tyresö och att nollvisionen tas fram i nära samarbete med det kommunala pensionärsrådet.

Motionen har remitterats till socialnämnden, kommunala pensionärsrådet och funktionshindersrådet. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad. De båda råden föreslår att motionen bifalls.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 21 maj 2018
Upp