Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för flera olika verksamhetsområden såsom IT- avdelning, ekonomiavdelning, kommunkansli och HR.

Kommunstyrelseförvaltningen omfattar även mark- och exploateringsavdelning, enheten för mät- och karta och planavdelningen samt tekniska kontoret med ansvar för vatten, avlopp, renhållning, miljö och trafik.

IT- avdelningen behandlar personuppgifter i kommunens IT- system.

Ekonomiavdelningen har hand om kommunens ekonomi inklusive fakturahantering för dig som till exempel får fakturor för vatten, sophämtning, förskola och fritidsverksamhet. Ekonomiavdelningen behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra kommunens del av avtal genom fakturering samt vid genomförande av upphandlingar.

Kommunkansliet är en intern stödverksamhet gentemot politiker och kommunledning som även hanterar till exempel allmänna val, juridiska frågor och kommunarkivet. Det förekommer personuppgiftsbehandling inom dessa verksamheter.

Personalavdelningen (HR) behandlar anställdas personuppgifter för att kunna hantera frågor som rör anställningar. Det kan till exempel handla om löneutbetalningar och passerkort.

Måltidsservice hanterar personuppgifter bland annat rörande personer som har specialkost inom till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Servicecenter behandlar personuppgifter i samband med ansökningar, frågor och synpunkter från medborgare.

Kvalitetsenheten granskar kommunala och fristående verksamheter och utformar enkäter och brukarundersökningar. I och med detta hanteras även personuppgifter.

Kommunikationsenheten sköter den interna och externa kommunikationen bland annat genom den externa webbplatsen och intranätet. Avdelningen hanterar bland annat personuppgifter i sin bildhantering.

Tekniska kontoret ansvarar för gata och park, miljö och trafik, vatten och avlopp, renhållning samt fastighet och facility. Här behandlas personuppgifter för att kunna fakturera avgifter och hantera synpunkter för tekniska kontorets tjänster.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Det finns flera rättsliga grunder inom kommunstyrelsens ansvarsområden, till exempel avtal för tekniska kontorets tjänster, samtycke för bildhantering och allmänt intresse vad gäller allmänna val.

Samtliga personuppgifter som kommunstyrelsen behandlar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftning samt gällande dokumenthanteringsplan. Dina personuppgifter kommer att lagras i de olika datasystem som vi använder för ärendehantering samt e-arkivering.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 maj 2018
Upp