Bra ekonomiskt resultat för Tyresö kommun

2020 års resultat för Tyresö kommun innebär ett överskott på 193,9 miljoner kronor. Jämfört med 2019, då kommunen redovisade ett överskott på 99 miljoner kronor, innebär resultatet en förbättring på 94,9 miljoner kronor.

Resultatet på 193,9 miljoner kronor motsvarar 6,8 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär att kommunfullmäktiges mål på 2 procent har uppnåtts med råge.

Det totala resultatet för kommunens verksamheter är 85 miljoner kronor bättre än budgeterat. Det stora överskottet är en effekt av arbetet med kostnadseffektiviseringar inom kommunens verksamheter samt att skatteintäkterna inte har minskat i samma omfattning som de första beräkningarna pekade på. Kommunen har dessutom fått både riktade och generella statsbidrag för att kompensera för kostnadsökningar på grund av covid-19-pandemin samt för förväntade minskade skatteintäkter.

Anita Mattson (S), kommunstyrelsens ordförande

Anita Mattsson (S)

– Det är många faktorer som bidragit till det stora överskottet för 2020, men helt klart är att arbetet med att effektivisera verksamheterna gett stora effekter, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsen ordförande. Det är viktigt att kommunen har en god ekonomi för att vi ska kunna fortsätta utveckla välfärden, och för att vi ska kunna göra nödvändiga investeringar i skola och omsorg.

Av kommunens 19 verksamhetsområden visar 14 positiva resultat, vilket kan jämföras med tolv för 2019. Inom flera av de stora verksamhetsområdena har det skett betydande resultatförbättringar. Både inom barn- och utbildningsförvaltningen och äldre- och omsorgsförvaltningen beror det förbättrade resultatet till stor del på statsbidrag kopplade till pandemieffekter, såsom bidrag till sjuklöner.

– Resultatet har nu gett oss utrymme att sänka skatten för 2021. Det har varit vår ambition sedan vi höjde skatten för två år sedan, säger Anita Mattsson.

Kommunens soliditet, inklusive pensionsåtaganden, ökade från 11,4 till 19 procent.

Kommunens nettoinvesteringar ökade med 77,1 miljoner kronor jämfört med 2019. Siffran påverkas av flera stora investeringsprojekt, där det största är den nya skolan i Fornudden och idrottshallen i anslutning till denna.

Kontakt

Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande
anita.mattsson@tyreso.se, tel 08-578 292 63

Torstein Tysklind, ekonomidirektör
torstein.tysklind@tyreso.se, tel 08-578 297 30

 

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 januari 2022

Hitta på sidan