Bokslut visar på välbehövligt överskott

14 februari 2018.

Tyresö kommuns bokslut visar för tjugoförsta året i rad positivt resultat med totalt 84,5 miljoner kronor.
–Om kommunen ska fortsätta leverera bra verksamhet till invånarna till en rimlig skattekostnad är det nödvändigt med överskott, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl i en kommentar.

Årets resultat på 84,5 miljoner kronor motsvarar hela 3,4 % av skatter och generella statsbidrag och är 33,1 miljoner kronor bättre än budgeterat.

– Detta resultat bidrar till att stärka kommunens finansiella ställning, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) och fortsätter:
– Det är inget självändamål att kommunen gör överskott, men vi står inför ett stort investeringsbehov med risk för ökande skuld. Ett sätt att undvika lån är att vi själva ”tjänar ihop ” pengarna genom årliga överskott.

Kommunens verksamhetsområden redovisar gemensamt ett resultat som är 33,6 miljoner kronor sämre än budget.

Flera nämnder lämnar betydande positiva resultat: kommunstyrelsen (+16,8 miljoner), gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (+6,1) samt kultur- och fritidsnämnden (+ 6,2).

Socialnämndens verksamhetsområden redovisar totalt ett negativt resultat på -51,1 miljoner kronor. Särskilt bekymmersamt är resultatet inom individ- och familjeomsorgen (-26,4 miljoner) och flyktingmottagandet (-18,2 miljoner).

För flyktingmottagandet hade kommunen budgeterat för ett överskott på 10,5 miljoner kronor, men ändrade statliga regler och svårigheter att anpassa verksamheten tillräckligt snabbt, resulterade i att kostnaderna översteg intäkterna med 7,9 miljoner kronor. Förra året lämnade denna verksamhet ett överskott på 13,5 mnkr.

Inom barn- och utbildningsnämnden lämnar grundskolan ett negativt resultat (-10,7 miljoner kronor) främst på grund av ökande lärarlöner.

Verksamhetsområdenas negativa resultat uppvägs av ökade skatteintäkter (+26,9 miljoner kronor) samt en statlig byggbonus på 8,4 miljoner. Dessutom slapp kommunen använda den avsatta bufferten för kostnader kopplat till ökad befolkning (demografibufferten), vilket påverkat resultatet positivt, 21,8 miljoner kronor jämfört med budget.

Kommunen investerade under 2017 för 282 miljoner kronor brutto. Investeringarna gäller bland annat exploateringsområden, däribland den kommande nya stadsdelen Norra Tyresö Centrum, och utbyggnad av lokaler för teknisk verksamhet.

För mer information kontakta:

Torstein Tysklind, ekonomichef Tyresö kommun, 08-578 297 30, torstein.tysklind@tyreso.se

Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande Tyresö kommun, 070-488 91 31, fredrik.sawestahl@tyreso.se

Sidan publicerad av: kommunikation@tyreso.se
Senast uppdaterad: 3 augusti 2021