GDPR: Kommunstyrelsen

Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter när du använder kommunens tjänster och service eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här beskriver vi hur personuppgiftsansvarig kommunstyrelse behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Ekonomiavdelningen behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra kommunens del av avtal genom fakturering för bland annat vatten, sophämtning, förskola och fritidsverksamhet samt vid genomförande av upphandlingar.

IT- och digitaliseringsavdelningen behandlar personuppgifter i kommunens IT- system.

HR-avdelningen behandlar anställdas personuppgifter för att kunna hantera frågor som rör anställningar. Det kan till exempel handla om löneutbetalningar och passerkort.

Samhällsbyggnadskontoret här behandlas personuppgifter för att kunna fakturera avgifter och hantera synpunkter. Detta innefattar bland annat gata och park, miljö och trafik, vatten och avlopp, renhållning samt fastighet men även uppgifter gällande stadsutveckling.

Stöd- och servicekontoret behandlar personuppgifter inom följande verksamheter:

  • Kommunkansli- intern stödverksamhet gentemot politiker och kommunledning som även hanterar till exempel allmänna val och kommunarkivet.
  • Juridik och utredning- granskar och utreder kommunala och fristående verksamheter. I och med detta hanteras även personuppgifter.
  • Kommunikation- sköter den interna och externa kommunikationen bland annat genom den externa webbplatsen och intranätet. Avdelningen hanterar bland annat personuppgifter i sin text- och bildhantering.
  • Servicecenter- behandlar personuppgifter i samband med ansökningar, frågor och synpunkter från medborgare.
  • Måltidsservice och lokalvård- behandlar personuppgifter bland annat rörande personer som har specialkost inom till exempel förskolor, skolor och äldreomsorg.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Det finns flera rättsliga grunder inom kommunstyrelsens ansvarsområden, till exempel avtal för tekniska kontorets tjänster, samtycke för bildhantering och allmänt intresse vad gäller allmänna val.

Samtliga personuppgifter som kommunstyrelsen behandlar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftning samt gällande dokumenthanteringsplan. Dina personuppgifter lagras i de olika datasystem som kommunen använder för ärendehantering samt e-arkivering.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 april 2023