GDPR: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tyresö kommun behandlar dina eller ditt barns personuppgifter när du använder kommunens tjänster och service eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här beskriver vi hur personuppgiftsansvarig nämnd behandlar dina eller ditt barns personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Kommunen samlar in personuppgifter för att kunna planera, erbjuda, genomföra och följa upp gymnasie- och vuxenutbildning. Personuppgifter behandlas även för att registrera närvaro och kunna skicka ut aktuell information om verksamheten.

Personuppgifterna lagras i olika datasystem och register som vi använder för att administrera all information som rör elevens utbildning. Vi arbetar i system där närvaro, pedagogisk planering, kommunikation mellan lärare, elever och vårdnadshavare och betygsignering sker.

Endast den personal som är behörig har tillgång till uppgifterna.

Rättslig grund

Det finns flera rättsliga grunder för nämndens personuppgiftsbehandlingar. Dessa är bland annat: en uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, speciallagstiftning (skollagen samt patientdatalagen inom skolhälsovården).

Samtliga personuppgifter som nämnden behandlar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftning och speciallagstiftning samt gällande dokumenthanteringsplan.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 oktober 2022

Hitta på sidan