Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarar för verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg samt arbete och integration. Individ- och familjeomsorgen syftar till att ge de som bor eller vistas i kommunen social och ekonomisk trygghet. Inom individ- och familjeomsorgen ingår även socialpsykiatrin. Nämnden ansvarar även för den kommunal hälso- och sjukvård inom verksamhetsområdet.

Individ- och familjeomsorgen ger stöd i form av till exempel ekonomiskt bistånd, boende, missbruksbehandling med mera. Arbete och integration syftar till att stötta dem som är eller riskerar att bli arbetslösa samt arbeta för ett mer integrerat samhälle. Centrum för arbete och integration erbjuder flera olika former av stöd och arbetsmarknadsåtgärder för att fånga upp ungdomar, invandrare, utförsäkrade och arbetslösa för att slussa dem vidare till studier, olika arbetsmarknadsåtgärder och egen försörjning.

Stor del av det stöd som ges handläggs och beslutas utifrån socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen om vård av missbrukare i vissa fall och föräldrabalken. Vissa insatser kräver inget myndighetsbeslut utan är öppna för dem som önskar delta.

Vid utredning och bedömning av rätt till insatser behandlas personuppgifter i syfte att fatta beslut. Vid upprättande av olika former av planer och återrapportering behandlas personuppgifter i syfte att genomföra insatser. Vidare behandlas uppgifter för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamhet samt yttranden till annan myndighet.

Utförare av kommunala tjänster kan få del av personuppgifter. Utföraren är då tillsammans med kommunen ansvarig för att skydda uppgifterna. Kommunens socialtjänst driver egna verksamheter, men använder sig också av externa utförare.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Det finns flera rättsliga grunder för nämndens personuppgiftsbehandlingar. Det är bland annat: behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger den personuppgiftsansvarige, en uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, speciallagstiftning så som Patientdatalagen (PDL) och Lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL/SoLPUF).

Samtliga personuppgifter som nämnden behandlar bevaras och gallras i enlighet med arkiv- och annan speciallagstiftning samt gällande dokumenthanteringsplan.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 april 2022