GDPR: Arbetsmarknads- och socialnämnden

Tyresö kommun behandlar dina personuppgifter när du använder kommunens tjänster och service eller när du på något sätt är i kontakt med kommunen. Här beskriver vi hur personuppgiftsansvarig nämnd behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Vid utredning och bedömning av rätt till insatser behandlas personuppgifter i syfte att fatta beslut. Vid upprättande av olika former av planer och återrapportering behandlas personuppgifter i syfte att genomföra insatser. Vidare behandlas uppgifter för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamhet samt yttranden till annan myndighet.

Utförare av kommunala tjänster kan få del av personuppgifter. Utföraren är då tillsammans med kommunen ansvarig för att skydda uppgifterna. Kommunens socialtjänst driver egna verksamheter, men använder sig också av externa utförare.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Det finns flera rättsliga grunder för nämndens personuppgiftsbehandlingar. Det är bland annat: behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger den personuppgiftsansvarige, en uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning, speciallagstiftning så som Patientdatalagen (PDL) och Lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL/SoLPUF).

Samtliga personuppgifter som nämnden behandlar bevaras och gallras i enlighet med arkiv- och annan speciallagstiftning samt gällande dokumenthanteringsplan.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 14 oktober 2022