GDPR: Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar orsakade av åldrande eller av andra skäl ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Stödet som erbjuds kan till exempel vara hemtjänst, boende på vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service med mera. Nämnden ansvarar även för den kommunal hälso- och sjukvård inom verksamhetsområdet. Äldre- och omsorgsnämnden handlägger och genomför insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om riksfärdtjänst och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Vissa insatser kräver inget myndighetsbeslut utan är öppna för dem som önskar delta.

Vid utredning och bedömning av rätt till insatser behandlas personuppgifter i syfte att fatta beslut. Vid upprättande av olika former av planer och återrapportering behandlas personuppgifter i syfte att genomföra insatser. Vidare behandlas uppgifter för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamhet samt yttranden till annan myndighet.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Det finns flera rättsliga grunder för nämndens personuppgiftsbehandlingar. Det är bland annat: behandling som är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åligger den personuppgiftsansvarige, en uppgift av allmänt intresse, myndighetsutövning,

speciallagstiftning så som Patientdatalagen (PDL) och Lagen och förordningen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPUL/SoLPUF).

Samtliga personuppgifter som nämnden behandlar bevaras och gallras i enlighet med arkiv- och annan speciallagstiftning samt gällande dokumenthanteringsplan.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 september 2022