Kommunens handlingsbestånd

Tyresös kommunarkiv består av handlingar från kommunens förvaltningar och kommunägda bolag. I arkivet finns det handlingar från 1800-talet fram till nutid.

Kommunen bildades 1862 och innan dess utgjordes alla områden av socknar och härader.

De äldsta handlingarna i arkivet består av ritningar från Tyresös gamla tegelbruk och protokoll från sockenstämman samt klassböcker med betyg från skolorna i Brevik och på Gåsö. Det nyare arkivet är från början av 1900-talet och sträcker sig fram tills idag. Allting bevaras fortfarande i pappersform men idag finns det också digitalt.

Olika arkiv i kommunen

De flesta handlingarna är från kommunstyrelsen, skolarkiven samt protokoll från olika förvaltningar.

  • Kommunstyrelsens arkiv innehåller allt från ekonomi och personal till protokoll och kommunstyrelsens diarieförda handlingar.
  • Skolarkiven består av slutbetyg och betygskataloger, klasslistor och skolfoton från kommunens olika kommunala skolor.
  • Socialnämndens arkiv innehåller ärenden om fosterhemsplaceringar, faderskap och socialakter för forskning. Dessa handlingar innehåller ofta hemliga uppgifter som inte kan begäras ut av vem som helst.
  • Byggnadsnämnden och dess föregångare består av bygglovshandlingar, miljöskydd, vatten och avlopp, radonmätningar med mera.
Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 december 2022

Hitta på sidan