Förvaltningar

Tyresö kommun har cirka 2 700 anställda – de flesta arbetar inom vård, förskola och skola. Organisationen består av fem förvaltningar.

Tyresö kommuns tjänstemannaorganisation plus kommunala bolag

Tyresö kommuns tjänstemannaorganisation och kommunala bolag

Högste tjänsteman är kommundirektören Bo Renman. Tillsammans med kommunledningsgruppen samordnar han den kommunala verksamheten. Förvaltningar som sköter den löpande verksamheten, förbereder ärenden samt genomför politiska beslut.

Det finns tre kommunala bolag.

Kommunledningsgruppen

Här hittar du kort information om förvaltningarna. Du behöver inte veta vart du ska vända dig i olika frågor, eftersom kommunens Servicecenter tar hand om alla ärenden, och slussar dig vidare vid behov. Servicecenter kan du kontakta via telefon, e-post, chatt och personliga besök.

Kommunstyrelseförvaltningen leds av kommundirektören och ansvarar för strategiska uppdrag samt vissa serviceuppdrag för kommunstyrelsen, allmänheten och den övriga förvaltningsorganisationen. Politiskt styrs förvaltningen av kommunstyrelsen.
kommun@tyreso.se

Kommunstyrelseförvaltningens organisation (pdf)

Kommundirektör
Bo Renman, tel 08-578 291 29

Ekonomiavdelning
Chef Torstein Tysklind, tel 08-578 297 30
Controllerenhet, chef Ingrid Bardh, tel 08-578 272 06
Redovisningsenhet, chef Anders Elfving, tel 08-578 292 51
Upphandlingsenhet, chef Katja Bähr, tel 08-578 291 66
Ekonomiservice, chef Hillevi Hedberg, tel 08-578 291 44

HR-avdelning
Chef Jonas Jansfors, tel 08-578 293 01
Löneenhet, chef Marie Blomqvist, tel 08-578 292 31

Avdelning Medborgarfokus
Chef Britt-Marie Lundberg Björk, tel 08-578 291 28
Kommunkansli, chef Jenny Garbrant, tel 08-578 297 07
Kvalitetsenhet, chef Catrin Ullbrand, tel 08-578 292 38
Kommunikationsenhet, chef Charlotta Janson Josephsson, tel 08-578 291 01
Servicecenter, chef Thomas Halvarsson, tel 08-578 292 06
Näringsliv, chef Gunilla Berg, tel 08-5782 94 63
Säkerhetsenhet, chef Maj Ingels Fagerlund, tel 08-578 271 50

Tekniska kontoret
Chef Britt-Marie Lundberg Björk, tel 08-578 291 28
Fastighet, chef Robert Hammarstedt, tel 08-578 292 25
VA och renhållning, chef Bertil Eriksson, tel 08-578 295 39
Miljö och trafik, chef Göran Norlin, tel 08-578 297 80
Måltidsservice, chef Elin Waltersson, tel 08-578 295 62

IT-avdelningen
Chef Antonios Arvanitidis, tel 08-578 293 90
Driftchef Magnus Larsson, tel 08-578 293 94

Förvaltningen svarar för förskoleverksamhet, familjedaghem, grundskola, fritidshem, fritidsklubbar samt särskola.

Verksamheten ska bedrivas efter de riktlinjer som barn- och utbildningsnämnden beslutat om. Den ska också uppfylla de nationella mål som fastställts av riksdagen. Politiskt styrs förvaltningen av barn- och utbildningsnämnden.
barn-utb@tyreso.se

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation (pdf)

Förvaltningschef
Monika Larsson, tel 08-578 290 95 monika.larsson@tyreso.se

Verksamhetschef förskola
Elisabet Schultz, tel 08-578 296 91 elisabet.schultz@tyreso.se

Verksamhetschef grundskola
Johan Ahlkvist, tel 08-578 296 89
johan.ahlkvist@tyreso.se

Chef barn- och elevhälsan
Caroline Eriksson, tel 08-578 294 51
caroline.v.eriksson@tyreso.se

Stabschef
Marika Lyman, tel 08-578 298 31
marika.lyman@tyreso.se

Kommunikatör
Helena Törnqvist, tel 08-578 292 94 helena.tornqvist@tyreso.se

 

Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med planering av bostäder och infrastruktur samt svarar för nyproduktion av kommunaltekniska anläggningar. Förvaltningen ansvarar för:

  • Bygglov och bygganmälan
  • Naturvård och kommunens naturreservat
  • Planering av den fysiska miljön
  • Översikts- och detaljplaner, fastighetsplaner
  • Mark- och exploateringsfrågor och
  • Kart- och mätningsarbeten.
  • GIS (Geografiskt informationssystem)
  • Nybyggnadskartor, kommunkarta och annan kartinformation
  • Register, förvaltningen har hand om ett antal dataregister, lokala såväl som nationella.

sbf@tyreso.se

Stadsbyggnadsförvaltningens organisation (pdf)

Förvaltningschef
Sara Kopparberg, tel 08-578 292 60, sara.kopparberg@tyreso.se

Stabschef
Andrea Ström, tel 08-578 298 58, andrea.strom@tyreso.se

Produktionslednings- och exploateringsavdelningen

Chef Jenny Linné, tel 08-578 290 29, jenny.linne@tyreso.se

Byggledningsenheten
Chef Martin Wallin, tel 08-578 292 96, martin.wallin@tyreso.se

Exploateringsenheten
Chef Amalia Tjärnstig, tel 08-578 293 11, amalia.tjarnstig@tyreso.se

Projekteringsenheten
Chef Elin Stenström, tel 08-578 291 84,
elin.stenstrom@tyreso.se

Planavdelningen

Chef Heléne Hjerdin, tel 08-578 295 07, helene.hjerdin@tyreso.se

Detaljplaneringsenheten
Chef Ida Olén, tel 08-578 299 76, ida.olen@tyreso.se

Översiktsplaneringsenheten
Chef Carolina Fintling Rue, tel 08-578 291 23, carolina.fintlingrue@tyreso.se

Kart- och bygglovsavdelningen

Chef Martin Fahlman, tel 08-578 298 55, martin.fahlman@tyreso.se

Bygglovsenheten
Chef Johan Forsberg, tel 08-578 293 18, johan.forsberg@tyreso.se

Mät- och kartenheten
Chef Helena Swahn(föräldraledig), tel 08-578 294 28, helena.swahn@tyreso.se

Socialförvaltningens uppgifter omfattar omsorg om äldre människor och människor med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar. I ansvarsområdet ingår också den kommunala hälso- och sjukvården, barn- och ungdomsvården samt missbruksvården. Familjerätt, ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda samt familjerådgivning hör också till förvaltningens uppgifter. Politiskt styrs förvaltningen av socialnämnden.
socialforv@tyreso.se

Socialförvaltningens organisation (pdf)

Förvaltningschef
Tf förvaltningschef Iréne Hededal, tel 08-578 291 00,
irene.hededal@tyreso.se

Myndighetschef individ- och familjeomsorg
Anna-Lena Engstedt, tel 08-578 294 91
annalena.engstedt@tyreso.se

Myndighetschef äldre och funktionsnedsättning
John Henriksson, tel 08-578 295 29
john.henriksson@tyreso.se

Verksamhetschef för kommunal regi med ansvar för funktionsnedsättningsområdet och individ- och familjeomsorg
Tf Ann-Kristin Olovsdotter, tel 08-578 290 73
ann-kristin.olovsdotter@tyreso.se
Föräldraledig: Anna Larsson, tel 08-578 290 73 anna.larsson@tyreso.se

Verksamhetschef för kommunal regi med ansvar för äldreomsorg och hälso- och sjukvårdsområdet
Katarina Elyas, tel 08-578 296 01
katarina.elyas@tyreso.se

Verksamhetschef för hemtjänst i kommunal regi
Peter Berg, tel 08-578 296 78
peter.berg@tyreso.se

Utvecklingsförvaltningen ansvarar för gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknad, integration, bibliotek samt kultur och fritid. Politiskt styrs förvaltningen av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
utvecklingsforvaltningen@tyreso.se

Utvecklingsförvaltningens organisation (pdf)

Förvaltningschef
Iréne Hededal, tel 08-578 291 00,
irene.hededal@tyreso.se

Centrum för arbete och integration
Avdelningschef Ewa Eriksson, tel 08-578 297 13, ewa.eriksson@tyreso.se

Arbetsmarknadsenheten, enhetschef Lisa Lönegård,
tel 08-578 292 82, lisa.lonegard@tyreso.se

Integrationsenheten, enhetschef Dragan Boban,
tel 08-578 295 75, dragan.boban@tyreso.se 

Gymnasium och vuxenutbildning
Gymnasie- och vuxenutbildningschef Erik Hamner,
tel 08-578 275 93, erik.hamner@tyreso.se

C3L – Centrum för livslångt lärande (vuxenutbildning)
Rektor Susanne Tidstrand, tel 08-578 275 13, susanne.tidstrand@tyreso.se

C3L:s webbplatslänk till annan webbplats

Tyresö gymnasium
Rektor Lena Beskow, tel 08-578 290 58, lena.beskow@tyreso.se, expedition tel 08-578 299 40 

Tyresö gymnasiums webbplats

Fritid och friluft
Avdelningschef Lena Hellström, tel 08-578 291 20, lena.hellstrom@tyreso.se

Kulturskola och fritidsgårdar
Avdelningschef Inger Lundin, tel 08-578 297 63,
inger.lundin@tyreso.se

Kulturskolechef Christina Holm, tel 08-578 293 89,
christina.holm@tyreso.se
Expedition, 08-578 291 72

Tyresö fritidsgårdar, enhetschef Tomas Olausson, tel 08-578 297 41, tomas.olausson@tyreso.se

Bergfotens fritidsgård, enhetschef Urban Kvarnefält, tel 08-578 290 89, urban.kvarnefalt@tyreso.se

Kultur och bibliotek
Avdelningschef Susanne Gunnarsson, tel 08-578 294 09
susanne.gunnarsson@tyreso.se

 

Sidan publicerad av: info@tyreso.se
Senast uppdaterad: 8 oktober 2018
Upp