Måsen

Måsens öppenvårdsbehandling - tillfrisknande från alkoholism, kemiskt beroende och spel.

Vad är Måsen?

Måsen är en öppenvårdsbehandling på Njupkärrsvägen 15 som bedrivs av Tyresö kommun. Vi erbjuder tolvstegsbehandling, CRA-grupp, motiverande samtal och KBT-behandling för dig som lider av alkoholism, kemiskt beroende och/eller är beroende av spel. Vi har även anhörigstöd i form av enskilda samtal och i grupp.

Tolvstegsbehandling i grupp

Behandlingens mål och syfte är att deltagaren ska inse sin maktlöshet inför drogen och att börja acceptera sin sjukdom. Behandlingen sker på förmiddagar. I tolvstegsbehandlingen ingår det att du som deltagare går på AA eller NA-möten.

CRA/KBT-grupp

Community Reinforcement Arrroach (CRA) är en metod för att behandla missbruk eller beroende av alkohol, narkotika och/eller spel. Metoden bygger på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi.

KBT enskilt

I kognitiv beteendeterapi används metoder för att åstadkomma förändringar i tankar, känslor, beteende och livssituation. Behandlingen sker i form av regelbundna enskilda samtal med en terapeut. Hemuppgifter för den enskilde mellan samtalen.

Motiverande samtal (MI)

Motiverande samtal erbjuds enskilt eller i grupp och innebär behandlande motiverande samtal för att underlätta, tydliggöra och möjliggöra en förändringsprocess.

Anhörigstöd

Du som är anhörig till någon som har problem med alkohol, spel, droger eller andra sinnesförändrade medel kan få stöd antingen enskilt eller i grupp. Nya grupper startar kontinuerligt och pågår i sex veckor.

Hur kommer jag till Måsen?

Du som är bosatt i Tyresö kan fritt och anonymt delta i Måsens öppenvårdsbehandling, utan att registrering sker hos socialtjänsten. Kontakta Måsen för mer information.

Nykterhet, drogfri, spelfri

För att primärvårdsbehandlingen ska vara verksam förespråkar vi att du är nykter, drogfri och spelfri. Detta fyller flera syften, dels har du tillgång till ditt känsloliv i större utsträckning, och dels är såväl personal och deltagare trygga i att ingen är påverkad.

Alla som deltar i primärvårdsgrupp blåser i en alkometer vid varje tillfälle. Urinprov lämnas vid anmodan.

Anonymitet

Personal anställd på Måsen lämnar inte ut uppgifter till någon utomstående som inte har del i behandlingen, om inte personen själv så önskar.

Eftervård

Efter primärbehandling på Måsen ingår eftervård, som hålls en gång per vecka. Här fokuserar vi på hur du klarat att hålla din uppnådda förändring.

Vill du veta mer?

Kontaktuppgifter till Måsen finner du längst upp på denna sida.

Sidan publicerad av: Eva Pettersson
Senast uppdaterad: 11 januari 2021