Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådets uppgift är att bevaka och påverka så att Tyresö blir tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning och ålder.

Rådet är ett organ för samråd och information mellan funktionshindersorganisationer, kommunens styrelser, förvaltningar och nämnder.

Kommunala tillgänglighetsrådet, KTR, ska tidigt få information och möjlighet att påverka utvecklingen av kommunen, till exempel nya detaljplaner för kommunen.

Rådet ska också lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Kommunala tillgänglighetsrådet behandlar inga personärenden.

Vad händer med besluten?

De beslut som kommunala tillgänglighetsrådet fattar vidarebefordras genom protokoll i första hand till den nämnd som svarar för respektive ärende. Vissa synpunkter och beslut kan också delges ansvarig verksamhetschef.

Rådets representanter

Kommunstyrelsen utser en ledamot medan organisationerna för funktionshinder representeras av sju ledamöter. De organisationer som representeras är:

Rådets möten

Kommunala tillgänglighetsrådet sammanträder sex gånger per år men kan ha extra sammanträden med anledning av någon angelägen fråga. Det finns också ett arbetsutskott som kan behandla brådskande ärenden.

Här hittar du KTR:s protokoll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du förslag?

Kommunala tillgänglighetsrådet välkomnar att du som enskild kommuninvånare ger förslag på frågor som berör personer med funktionsnedsättning och som rådet kan jobba vidare med.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 6 mars 2024