Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshindersrådet har till uppgift att utbyta information mellan organisationer och kommunens styrelser och nämnder.

Kommunala funktionshindersrådet ska tidigt få information och möjlighet att påverka utvecklingen av kommunen, till exempel nya detaljplaner för kommunen. Rådet ska också lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
Kommunala funktionshindersrådet behandlar inga personärenden.

Vad händer med besluten?

De beslut som kommunala funktionshindersrådet fattar vidarebefordras genom protokoll i första hand till den nämnd som svarar för respektive ärende. Vissa synpunkter och beslut kan också delges ansvarig verksamhetschef.

Hur leds rådet?

Kommunstyrelsen utser en ledamot medan organisationerna för funktionshinder representeras av sju ledamöter. För samtliga ledamöter finns ersättare. Ordförande för kommunala funktionshindersrådet utses av kommunstyrelsen medan vice ordförande utses av rådet själv bland organisationerna för representanter för personer med funktionsnedsättning.

Rådets möten

Kommunala funktionshindersrådet sammanträder fem gånger per år men kan ha extra sammanträden med anledning av någon angelägen fråga. Det finns också ett arbetsutskott som kan behandla brådskande ärenden.

Har du förslag?

Kommunala funktionshindersrådet välkomnar att du som enskild kommuninvånare ger förslag på frågor som berör personer med funktionsnedsättning och som rådet kan jobba vidare med.

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 september 2018
Upp