Vård- och omsorgsboende i äldrecentrumet

Kommunens nya äldrecentrum kommer att ligga i en del av de fastigheter som Björkbackens vård- och omsorgsboende idag bedriver sin verksamhet i.

Färre boendeplatser

Platserna på vård- och omsorgsboendet kommer att minska, från ursprungliga 88 platser till 44. Antalet platser är anpassat till det övergripande behovet av vård- och omsorgsplatser i Tyresö. Nytt vård- och omsorgsboende öppnar i Tyresö inom de närmaste åren, vilket innebär att behovet av vård- och omsorgsplatser för Tyresöborna kommer att bli tillgodosett.

Påverkan för boende på Björkbackens vård- och omsorgsboende

En viktig faktor som ligger till grund för beslutet att minska platserna på Björkbacken är att Björkbackens lokaler inte uppfyller grundläggande kriterier ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljöverket har bestämt att vård- och omsorgsarbete inte får utföras, om inte en stor renovering genomförts, så att Björkbackens medarbetare får en god arbetsmiljö. Och för att säkerställa en bra arbetsmiljö enligt dessa krav, krävs en omfattande renovering av lokalerna. Tyresö kommun har fått ett anstånd från Arbetsmiljöverket för att genomföra renoveringen.

Främst är det hygienutrymmen (toaletter) som är för trånga för att få användas för vård- och omsorgsarbete, enligt föreläggandet från Arbetsmiljöverket.

Stora delar av Björkbackens lägenheter av konstruktionsmässiga skäl mycket svåra att bygga om. Den del av vård- och omsorgsboendet som ska vara kvar (fastigheten Björkdalen) är därför i behov av en renovering för att vård- och omvårdnadsarbete ska få lov utföras i lokalerna.

Alla boende behöver flytta

Den nödvändiga renoveringen, tillsammans med beslutet om minskat antal platser på Björkbacken, gör att samtliga boende på Björkbacken kommer att behöva flytta till annat vård- och omsorgsboende inom kommunen, eller internt inom Björkbacken.

Erbjudande om ny boendeplats

De boende kommer, tillsammans med anhöriga, att via brev och dialog med boendesamordnarna få all nödvändig information kring flytten.

Vi som arbetar med Björkbackens framtida utformning på kommunen är införstådda med att en flytt kan skapa oro och innebära påfrestningar. Vi vill att du ska veta att vi kommer att göra allt vi kan för att underlätta omställningen för dig som boende, och dina anhöriga. Vår ambition är att ge er löpande information och att ni ska få informationen med god framförhållning. Du kan alltid vända dig till oss för ytterligare information, eller vid frågor, se kontaktuppgifter under rubriken kontakter nedan.

Möjlighet att flytta tillbaka till Björkbacken

Det kommer att finnas möjlighet att flytta tillbaka till Björkbacken, för de personer som flyttat till annat vård- och omsorgsboende. När renoveringarna är färdiga får den som vill flytta tillbaka möjlighet att sätta upp sig på en intresselista för boendeplats på Björkbacken.

Kontakt

För frågor kontakta John Henriksson, förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen. E-post: john.henriksson@tyreso.se, Tel. 08- 578 295 29.

Har du synpunkter på beslutet, kontakta äldre- och omsorgsnämndens ordförande, Tony Thorén. E-post: tony.thoren@tyreso.se Tel: 08-578 293 32.

Bakgrund – turerna kring Björkbacken sedan 2017

Björkbackens vård- och omsorgsboende har de senaste åren debatterats flitigt bland lokalpolitikerna och olika beslut har på kort tid tagits i frågan.

I september 2017 tog socialnämnden beslut om att avveckla Björkbacken. Bakgrunden till beslutet var att Arbetsmiljöverket bedömt Björkbackens lokaler som undermåliga för de anställda, och att en renovering av lokalerna ansågs för kostsam. I enlighet med socialnämndens beslut påbörjades avvecklingen under 2018 då ett antal boende på Björkbacken erbjöds plats på, och flyttade till, ett annat vård- och omsorgsboende i Tyresö.

Efter kommunvalet 2018 ändrades det politiska styret i Tyresö, och beslutet om Björkbackens framtid ändrades, då äldre- och omsorgsnämnden den 27 februari 2019 beslutade att upphäva avvecklingen. Delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende ska nu renoveras i enlighet med Arbetsmiljöverkets förelägganden, och andra delar av lokalerna ska byggas om till ett äldrecentrum, enligt beslut av kommunstyrelsen 12 november 2019.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 23 september 2021