Vård- och omsorgsboende i äldrecentrumet

Kommunens nya äldrecentrum kommer att ligga i de fastigheter som Björkbackens vård- och omsorgsboende idag bedriver sin verksamhet i. Vård- och omsorgsboendet blir en del i äldrecentrumet.

Färre boendeplatser

Platserna på vård- och omsorgsboendet kommer att minska, från 88 platser till 40, under en tvåårsperiod. Antalet platser är anpassat till det övergripande behovet av vård- och omsorgsplatser i Tyresö. Nya vård- och omsorgsboenden öppnar i Tyresö inom de närmaste tre åren, vilket innebär att behovet av vård- och omsorgsplatser för Tyresöborna kommer att bli tillgodosett.

Minskningen av platserna på Björkbacken kan komma att justeras, med innebörden att det framöver skulle kunna bli fler än de planerade 40 boendeplatserna på Björkbackens vård- och omsorgsboende. Detta då det i kommunstyrelsens beslut återfinns en politisk ambition om att, genom en tillbyggnad, utöka antalet boendeplatser på Björkbackens vård- och omsorgsboende i framtiden.

Påverkan för boende på Björkbackens vård- och omsorgsboende

En viktig faktor som ligger till grund för beslutet att minska platserna på Björkbacken är att Björkbackens lokaler inte uppfyller grundläggande kriterier ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljöverket har bestämt att vård- och omsorgsarbete inte får utföras i lokalerna efter 2 januari 2022, om inte en stor renovering genomförts, så att Björkbackens medarbetare får en god arbetsmiljö. Och för att säkerställa en bra arbetsmiljö enligt dessa krav, krävs en omfattande renovering av lokalerna. Tyresö kommun har fått ett anstånd från Arbetsmiljöverket för att hinna med renoveringen och se till att dagens boende på Björkbacken får ett gott boendealternativ, anståndet sträcker sig till januari 2022.

Främst är det hygienutrymmen (toaletter) som är för trånga för att få användas för vård- och omsorgsarbete, enligt föreläggandet från Arbetsmiljöverket. Om hygienutrymmena utökas i storlek så påverkas ytan i sovrummet, vilket i flertalet fall gör att sovrummets yta blir för liten, och då måste ytterligare väggar flyttas för att skapa lägenheter som uppfyller dagens krav för vård- och omsorgsboende.

Mot denna bakgrund är stora delar av Björkbackens lägenheter av konstruktionsmässiga skäl mycket svåra att bygga om. Den del av vård- och omsorgsboendet som ska vara kvar (Fastigheten Björkdalen) är därför i behov av en renovering för att vård- och omvårdnadsarbete ska få lov utföras i lokalerna.

Alla boende behöver flytta

Den nödvändiga renoveringen, tillsammans med beslutet om minskat antal platser på Björkbacken, gör att samtliga boende på Björkbacken kommer att behöva flytta.

Erbjudande om ny boendeplats i kommunen

Alla kvarvarande boende kommer att erbjudas plats på ett annat vård- och omsorgsboende i kommunen. De boende kommer, tillsammans med anhöriga, att via brev och dialog med boendesamordnarna få all nödvändig information kring flytten.

Vi som arbetar med Björkbackens framtida utformning på kommunen är införstådda med att en flytt kan skapa oro och innebära påfrestningar, vilket vi beklagar. Vi vill att du ska veta att vi kommer att göra allt vi kan för att underlätta omställningen för dig som boende, och dina anhöriga. Vår ambition är att ge er löpande information och att ni ska få informationen med god framförhållning. Du kan alltid vända dig till oss för ytterligare information, eller vid frågor, se kontaktuppgifter under rubriken kontakter nedan.

Beslutet om minskat antal platser på Björkbacken innebär att de boende på avdelningarna Gullvivan, Blåklockan, Kastanjen och Viljan kommer att behöva flytta till annat vård- och omsorgsboende i kommunen i början av 2022. Samtliga boende kommer att erbjudas plats på ett annat vård- och omsorgsboende i kommunen.

Flyttplan för boende på Gullvivan, Blåklockan, Kastanjen och Viljan

Detaljerad flyttplan kommer under 2021.

Kommande informationsträffar för boende och anhöriga till boende på Gullvivan, Blåklockan, Kastanjen och Viljan

Informationsmöte kommer att hållas under 2021. Inbjudan kommer du att få via brev och vi sätter även upp infoblad på Björkbacken.

Möjlighet att flytta tillbaka till Björkbacken

Det kommer att finnas möjlighet att flytta tillbaka till Björkbacken. När renoveringarna är färdiga 2022, får den som vill flytta tillbaka möjlighet att sätta upp sig på en intresselista för boende plats på Björkbacken.

Kommande nyhetsbrev

När projektet kommit lite längre, kommer vi att skicka ut kontinuerliga nyhetsbrev via e-post med mer detaljerad information om flytten.

Vill du få nyhetsbrevet?
Här kan du registrera dig för Nyhetsbrev Björkbacken Länk till annan webbplats.

När du har registrerat din e-postadress ska du få ett bekräftelsemejl. Glöm inte att kolla skräpkorgen, då bekräftelsemejlen ibland kan hamna där. Om du inte får ett bekräftelsemejl vänligen skicka e-post till webmaster@tyreso.se så lägger vi till din adress.

Kontakt

För frågor kontakta John Henriksson, förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen. E-post: john.henriksson@tyreso.se, Tel. 08- 578 295 29.

Har du synpunkter på beslutet, kontakta äldre- och omsorgsnämndens ordförande, Tony Thorén. E-post: tony.thoren@tyreso.se Tel: 08-578 293 32.

Bakgrund – turerna kring Björkbacken sedan 2017

Björkbackens vård- och omsorgsboende har de senaste åren debatterats flitigt bland lokalpolitikerna och olika beslut har på kort tid tagits i frågan.

I september 2017 tog socialnämnden beslut om att avveckla Björkbacken. Bakgrunden till beslutet var att Arbetsmiljöverket bedömt Björkbackens lokaler som undermåliga för de anställda, och att en renovering av lokalerna ansågs för kostsam. I enlighet med socialnämndens beslut påbörjades avvecklingen under 2018 då ett antal boende på Björkbacken erbjöds plats på, och flyttade till, ett annat vård- och omsorgsboende i Tyresö.

Efter kommunvalet 2018 ändrades det politiska styret i Tyresö, och beslutet om Björkbackens framtid ändrades, då äldre- och omsorgsnämnden den 27 februari 2019 beslutade att upphäva avvecklingen. Delar av Björkbackens vård- och omsorgsboende ska nu renoveras i enlighet med Arbetsmiljöverkets förelägganden, och andra delar av lokalerna ska byggas om till ett äldrecentrum, enligt beslut av kommunstyrelsen 12 november 2019.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 17 maj 2021