Utvecklingen av Tyresös äldrecentrum

Ett modernt äldrecentrum med bostäder och aktiviteter för äldre ska skapas i centrala Tyresö. Äldrecentrumet är något som i många år efterfrågats av seniora Tyresöbor och de lokala pensionärsföreningarna i Tyresö – och nu blir det snart verklighet. Större delarna av äldrecentrumet beräknas stå klara under våren 2023.

Äldrecentrumets innehåll

Den 12 november 2019 beslutade kommunstyrelsen att ett äldrecentrum ska skapas i Tyresö. Äldrecentrumet kommer att innehålla ett vård- och omsorgsboende, dagverksamhet för personer med minnessvårigheter och personallokaler för kommunala hemtjänstens medarbetare. Centrumet kommer att ligga i de fastigheter som Björkbackens vård- och omsorgsboende, kommunens kommunala vård- och omsorgsboende, idag bedriver sin verksamhet i. I anslutning till äldrecentrumet kommer seniorboende och trygghetsboende att ligga (dessa boenden är redan befintliga).

Vård- och omsorgsboendet

Platserna på Björkbackens vård- och omsorgsboende kommer att minska. Läs mer om vård- och omsorgsboendet och vilken påverkan beslutet har för de som idag bor på Björkbacken via länken nedan.

Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att eventuellt inrätta biståndsbedömt trygghetsboende med cirka 20 platser i äldrecentrumet. Utredningen beräknas bli klar under hösten 2020.

Beslutet gällande äldrecentrumet kan du läsa i sin helhet på InsynSverige. Länk till annan webbplats.

Fler funktioner kan komma att inrymmas i äldrecentrumet, men inga beslut om ytterligare innehåll är tagna.

Tidplan

Förstudie: Kvartal 1, 2020.
Förstudie/Projektering: Kvartal 2-3, 2020.
Ombyggnation påbörjas under hösten 2021.

Medborgardialog

I arbetet med förstudien kommer en referensgrupp, med bland annat representanter från kommunala pensionärsrådet (KPR), att vara delaktiga. Referensgruppen kommer att träffas när de första skisserna finns framme.

Kontakt vid frågor

För frågor kontakta John Henriksson, förvaltningschef på äldre- och omsorgsförvaltningen. E-post: john.henriksson@tyreso.se, Tel. 08- 578 295 29.

Har du synpunkter på beslutet kontakta äldre- och omsorgsnämndens ordförande, Tony Thorén. E-post: tony.thoren@tyreso.se Tel: 08-578 293 32.

Sidan publicerad av: Äldre- och omsorgsförvaltningen
Senast uppdaterad: 10 juni 2021