God och nära vård

Tyresö kommun står tillsammans med Sveriges regioner och kommuner inför en omställning av hälso- och sjukvården. Därför har projektet God och nära vård startat, där målet med projektet är att alla ska få en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.

Pappa gungar son i lekpark

Vad är God och nära vård och varför behövs det?

God och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta inom hälsa, vård och omsorg.

Fokus på person och relation

Från fokus på organisation till fokus på person och relation.

  • Att utgå från patientens/brukarens individuella förutsättningar, förmågor och behov och bidra till trygghet.
  • Att utgå från att relationer är centrala för både kvalitet och effektivitet.

Aktiv medskapare

Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare.

  • Att skapa och utveckla tillsammans med invånare, patienter och brukare.

Samordning utifrån personens fokus

Från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus.

  • Att utgå från det bästa för patienten/brukaren i hela vård- och omsorgsprocessen.
  • Att främja gemensamt ansvarstagande och tillit.
  • Att skapa förutsättningar för jämlik vård och omsorg.

Proaktiv och hälsofrämjande

Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.

  • Hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser är det mest hållbara arbetssättet.
  • Att skapa förutsättningar för självständighet och livskvalitet.
  • Att skapa förutsättningar för jämlik hälsa.

Syftet med omställningen, förutom att ge en bättre vård och omsorg för den enskilde, är att resurserna ska användas bättre och därmed räcka till fler.

Omställning till en god och nära vård som kommer pågå till och med år 2027.

Hur jobbar Tyresö kommun med God och nära vård?

För att driva kommunens omställning har projektet God och nära vård startat. Målet med projektet är att tillsammans med berörda aktörer driva Tyresö kommuns omställningsarbete mot en god och nära vård.

I projektet kommer vi:

Förbättra samverkan med regionen

Utvecklingen och förbättringen av den lokala samverkan med regionen utgår från den regionala huvudöverenskommelsen kring hälsa, vård och omsorg. Arbetet kommer drivas i nära samarbete med vårdcentralernas geografiska samordnare i Tyresö kommun.

Öka kompetens som stödjer omställningen till god och nära vård

Olika former av kompetensutvecklingssatsningar genomförs utifrån identifierade behov och som på olika sätt stärker omställningen till en god och nära vård.

Anpassa verksamheten till en god och nära vård

Olika former av anpassningar av verksamheter genomförs utifrån identifierade behov och som på olika sätt stärker omställningen till en god och nära vård. Det kan handla om till exempel anpassningar av lokaler och hjälpmedel.

Förbättra kommunens arbete med samordnad individuell plan, SIP

Arbetet med att förbättra kommunens arbete med samordnad individuell plan, SIP kommer drivas av SIP-samordnaren. SIP-samordnaren har ett strategiskt uppdrag att kvalitetssäkra och driva utveckling av kommunens SIP-arbete i samverkan med de lokala regionala aktörerna/lokala överenskommelserna. SIP-samordnaren har även ett operativt uppdrag att stötta verksamheterna i genomförandet av i SIP-möten.

Hjälpa och stötta familjer/individer med komplexa behov och med många vård- och omsorgskontakter

Vård- och stödsamordnaren, VOSS, kommer att hjälpa och stötta familjer och individer som har komplexa behov och många vård- och omsorgskontakter. Uppdraget innebär att kartlägga individens och familjens behov och hjälpa till att samordna planering och genomförande av vård- och stödinsatser tillsammans. Syftet är att skapa en grund för samverkan och samtidigt ge individen och familjen möjlighet till ett ökat inflytande över de insatser och stöd som ges.

Följ utvecklingsprojekten i Tyresö

De utvecklingsprojekt som drivs inom God och nära vård utgår från användarens behov, där lösningar skapas tillsammans. Det pågår redan olika utvecklingsprojekt och fler är på gång.

Informationsfilm om God och nära vård

En film gjord av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Nära vård-podden

Sveriges Kommuner och Regioner ger ut en podcast som heter Nära vård-podden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar förändringsarbetet inom God och nära vård.

Nära vård-podden Länk till annan webbplats.

Textade avsnitt av Nära vård-podden Länk till annan webbplats.

Bli en medskapare av God och nära vård

Har du många omsorgs- och vårdkontakter? Vill du dela med dig av dina erfarenheter? Har du tankar om hur kommunens omsorg och stöd fungerar och hur den skulle kunna bli bättre? Då vill vi ha din hjälp!

Sidan publicerad av: Marielle Landell
Senast uppdaterad: 13 december 2023