Följ utvecklingsprojekten i Tyresö kommun

De utvecklingsprojekt som drivs inom God och nära vård utgår från användarens behov, där lösningar skapas tillsammans. På denna sida presenterar vi projekt och arbeten som pågår i Tyresö kommun. Sidan fylls på allt eftersom projekten startar upp.

Smiling senior woman reading newspaper while happy female caregiver in background at home

SIP-samordnare

När man som individ behöver hjälp från personer som jobbar i olika verksamheter kan det vara svårt att veta vem som gör vad. Individen, dennes familj eller personalen som hjälper individen kan behöva få en överblick över planerade vård- och stödinsatser. Insatserna kan behöva samordnas och verksamheterna behöver prata med varandra och tillsammans med individen göra upp en plan för vem som gör vad och när. Det kan behövas en samordnad individuell plan, SIP när:

  • Insatserna behöver ges samtidigt eller i en särskild ordning
  • Individen behöver få klarhet i vem som hjälper till med vad
  • Verksamheterna som hjälper individen behöver veta vad de andra gör för att kunna ge rätt stöd
Vård- och stödsamordnaren Varinia Salazar Bobadilla

Varinia Salazar Bobadilla

Vård- och stödsamordnare

Tyresö kommuns vård- och stödsamordnare, Varinia Salazar Bobadilla började i sin roll under våren 2023 som en del av arbetet i God och nära vård. Vård- och stödsamordnaren finns till för familjer som har ett barn med fysisk eller psykisk funktionednedsättning eller som lider av psykisk ohälsa. Förutom informativa samtal och vägledning kan man få hjälp med samordning av både befintliga och nya vårdkontakter, till exempel sjukvårdsmottagningar, habilitering, Försäkringskassan, socialtjänst och skola/elevhälsa.

– I min roll kommer jag stötta familjer där det finns barn med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Till mig kan man vända sig om man behöver hjälp med samordningen av vård-, stöd-, och omsorgsinsatser. Det kan handla om insatser man redan har eller insatser man behöver. Jag hjälper till att bygga upp ett nätverk med kontaktvägar, bokar möten och stöttar med praktisk information och kunskap, berättar vård- och stödsamordnaren Varinia.

Hemstödsgruppen

Den kommunala hemtjänsten testar under våren 2023 en nytt arbetssätt som riktar sig till hemstödstagare med komplexa behov. Arbetssättet är motiverande och stöttande, och kommer fungera som boendestöd snarare än traditionell hemtjänst. Teamet som ska ge stödet kallas hemstödsgruppen, och målen med satsningen är:

  • Förbättrad samordning inom kommunen och med regionens aktörer för personer med komplexa behov.
  • Bättre stöd för de personer som berörs.

Testet kommer pågå under mars 2023 till och med juni 2023.

Kommunikativ - IoT i den kommunala omsorgen

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har beviljat Tyresö kommun medel för utvecklingsprojektet "Förebyggande och hälsofrämjande insatser i kommunal omsorg med hjälp av IoT". Tyresö kommun var en av fyra som beviljades medel av totalt 17 sökande.

Projektet är ett samarbete mellan den kommunala hemtjänsten, forskningsinstitutet RISE och Cuviva som tillhandahåller e-hälsolösningar. Arbetet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Syftet med utvecklingsprojektet är att genom innovativa arbetssätt och stöd av IoT möta den utmaning samhället står inför med en åldrande befolkning där allt fler kommer behöva hjälp och stöd från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Projektet syftar även till en förflyttning mot ett mer personcentrarat arbetssätt som ligger i linje med omställningen till en god och nära vård samt omställningen av verksamheten utifrån den nya Socialtjänstlagen som väntas träda i kraft 2023.

Målet är ökad delaktighet och bättre hälsa hos hemtjänsttagare genom:

  • Ökad delaktighet och medskapande i insatser via införande av omsorg med digitalt stöd, förändrade processer och nya arbetssätt.

  • Ökad trygghet och självständighet för individen genom stöd till hälsofrämjande aktiviteter som förebygger fysisk inaktivitet, ofrivillig ensamhet, undernäring och fall. Stöds av IoT-plattform och sensorer som mäter hälsofrämjande markörer, till exempel rörelse och kopplar ihop individen med kommunens befintliga förebyggande initiativ.

Utvecklingsprojektet Kommunikativ kommer starta under våren 2023 och fortgå till och med sommaren 2025.

Natalie Simander

Den digitala undersköterskan Natalie Simander.

Digital undersköterska

En del i projektet Kommunikativ är att titta på nya arbetssätt med hjälp av teknik. Som ett steg i detta finns nu den nya rollen; digital undersköterska.

Den digitala undersköterskan Natalie Simander administrerar IoT-plattformen och är nära till hands för hemtjänsttagare i Tyresö som nu börjat testa e-hälsolösningen. Man kan bland annat träffa Natalie via videosamtal eller chatt. Natalie fyller löpande på plattformen med spännande information och aktiviteter.

Hälsofrämjande hemtjänst

Utvecklingsprojektet hälsofrämjande hemtjänst drivs tillsammans med den kommunala hemtjänsten och FOU Nestor. Syftet med utvecklingsprojektet är att tillsammans med hemtjänstverksamheten utveckla arbetssätt för att främja äldres hälsa.

Äldre som har hemtjänstinsatser ska känna en ökad hälsa i sin vardag och kompetensen hos medarbetare ska öka. Syftet är även att både arbetsplatsen och hemtjänstyrket ska bli mer attraktivt.

Utvecklingsprojektet för hälsofrämjande hemtjänst börjar våren 2023 och kommer pågå till och med våren 2024.

Sidan publicerad av: Marielle Landell
Senast uppdaterad: 8 april 2024