Ersättning

Utföraren ersätts för utförda timmar per dagtid, kvällstid och helg inom ramen för den enskildes biståndsbeslut/beställning där totalt antal timmar per vecka framgår.

Som utförd tid räknas tid tillsammans, alternativt telefonkontakt, med den enskilde. Även uppsökande och motiverande insatser kan efter godkännande från handläggaren räknas som utförd tid. Beslutad tid som inte utförs får inte sparas till nästföljande månad. Ingen annan ersättning utgår än vad som framgår av beställningen.

År 2020 utgår följande timersättning: 391 kr per timme. (Ob-ersättning utgår för kvällar och helger.)

I timersättningen ingår samtliga kostnader och omkostnader för tjänstens utförande såsom restid och tid för dokumentation, planering, handledning, kompetensutveckling, tolk, IT-kostnader etc. Utföraren får inte dra av tid från den enskildes insatstid för dokumentation, planering, handledning, kompetensutveckling etc.

Tidrapport

Mall för tidrapport

Sidan publicerad av: Maria Lagerqvist
Senast uppdaterad: 22 oktober 2020

Hitta på sidan