God man och förvaltare

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Det kan vara fråga om personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med ekonomisk förvaltning, rättshandlingar, personlig omvårdnad med mera.

Skillnad mellan god man och förvaltare

En huvudman är en person som har god man eller förvaltare.

Det finns en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap:

En god man är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Detta betyder att gode mannen måste inhämta huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen. Saknar huvudmannen förmåga att kunna ge sitt samtycke är gode mannen behörig att själv företa rättshandlingar inom ramen för sitt förordnande och för huvudmannens bästa.

En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att företa rättshandlingar för huvudmannens räkning utan att inhämta dennes samtycke.

Tingsrätten fattar beslut

Det är tingsrätten som på förslag från överförmyndarnämnden fattar beslut om anordnande, utökning eller minskning av godmanskap och förvaltarskap. Det är också tingsrätten som upphäver godmanskap och förvaltarskap.

Överförmyndarnämnden fattar dock beslut om förordnande av ny god man/förvaltare om det blir aktuellt med byte av god man eller förvaltare.

Södertörns överförmyndarnämnd

Tyresö kommun har i samverkan med Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Salem en gemensam överförmyndarnämnd, Södertörns överförmyndarnämnd.

Nämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Nämnden utfärdar även förvaltarfrihetsbevis. Mer information finns på nämndens webbplats.

Godmansföreningen Södertörn

Godmansföreningen på Södertörn är en ideell förening som bland annat genomför utbildningar för Gode män. 

Sidan publicerad av: kommunkansli@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 november 2022