Nyfors

Arbetet i Nyfors handlar främst om att möjliggöra för permanent boende i området genom att bygga ut kommunalt vatten och avlopp. Arbetet inleddes i februari 2019.

Nyfors

Arbetet inleds i början av 2019.

Vecka 8: Arbeten med trädfällning och röjning slutförs.

Vecka 9: Schakt och bergavtäckning av Gammelströmsvägen påbörjas. Eventuellt påbörjas också losshållning av berg samt borrning.

På grund av arbetena har återvinningsstationen vid bussvändhållplatsen tagits bort sedan tidigare. Vi räknar med att återvinningsstationen kommer kunna placeras tillbaka på samma ställe någon gång under sommaren.

Entreprenör för arbetet i Nyfors är Sorex Entreprenad AB.

Nyfors

Staket, grindstolpar, häck eller dylikt som i dag är placerade utanför den egna fastighetsgränsen, alltså på kommunens mark, och som ni önskar behålla, måste vara borttagna innan entreprenadstart.

Om det råder oklarhet var gränsen mellan er fastighet och kommunens går så kan ni beställa en gränsutvisning.

Beställ gränsutvisning

Kommunen iordningställer infarter med vägtrumma.

För bostäder på kvartersmark (markerat med B på plankartan) börjar genomförandetiden att gälla två år efter det att planen har vunnit laga kraft (augusti 2017).

För dig som vill söka bygglov enligt detaljplanen innebär detta att det är först då genomförandetiden börjar gälla som du kan få bygglov enligt detaljplanen. Bygglov för mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader ges däremot från dess att detaljplanen vann laga kraft.

Detta sker tidigast då entreprenadarbetena är besiktade och godkända i sin helhet. Debitering av gatukostnad sker i enlighet med laga kraft vunnen gatukostnadsutredning. Debitering av vatten och avlopp sker enligt då gällande VA-taxa. Det är möjligt att få anstånd och/eller lån för dessa kostnader.

Gatukostnader

Skillnaden mellan ett LTA-system och ett konventionellt avloppssystem är att med LTA-systemet behövs en pumpenhet som pumpar bort avloppsvatten medan det konventionella avloppssystemet har avrinning genom självfall till huvudledningsnät.

En pumpenhet består av pump, spillvattenbehållare, elutrustning, automatik, nivå- givare, larmindikator och en backventil vid fastighetsgräns. Med LTA-systemet kan man lägga ledningarna grundare än konventionellt avloppssystem och ledningarna förses med frostskydd (värmekabel).

LTA-systemet - så funkar det

Innan arbetet med att bygga ut vatten, avlopp och vägar i området drar igång så har konsultföretaget KMP fått i uppdrag att upprätta en riskanalys.

En riskanalys görs för att kartlägga hur det kommande arbetet påverkar fastigheterna i området, till exempel genom vibrationer som kan uppstå vid sprängningar i samband med utbyggnaden.

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 18 februari 2019
Upp

Hitta på sidan