Kulturhistoriska miljöer

Tyresö har en lång historia med rötter i forntiden. Här kan du läsa om hur olika områden i kommunen har utvecklats genom tiderna och hur olika förutsättningar har präglat människors liv.

På Drevviken gick ångbåt i början av 1900-talet. Här syns Vendelsö brygga.

På Drevviken gick ångbåt i början av 1900-talet. Foto: Tyresö hembygdsförening

Kunskap förändras

Kunskapen om kommunens historia förändras hela tiden. En kulturmiljöinventering av jordbruksmiljöerna gjordes 1967 och en övergripande kulturmiljöinventering av kommunen 1989. Den kompletterades 1998 och förnyades 2015. Privatpersoner har forskat eller samlat kunskap genom studiecirklar och grupper för att dokumentera den egna tiden och det som har varit. Ibland har det blivit en bok, ibland flera.

På vår webbplats får du en introduktion till några av platserna som berättar om kommunens historia. Till varje sida finns länkar för att ta dig vidare.

Historien på spåret

Gå en promenad som tar dig förbi några spännande miljöer! Hämta ett blad med karta och berättande texter. Tre olika turer finns ännu och vi tar fram fler efterhand.

NY! Historien på spåret Långsjön: försvar, folkdans och tvätt , 225.6 kB.

Historien på spåret Tyresö-Flaten runt , 322 kB.

Historien på spåret Torp och gårdar, del 1 , 611.4 kB.

Längs denna promenad finns skyltar uppsatta där våra torp har legat.

Historien på spåret Tyresö slott och kyrka , 196.6 kB.

De finns även att hämta som utskrivet blad på biblioteket i Centrum och hos Servicecenter.

Tyresö kommun har ett antal kulturfastigheter i sin ägo. Här kan du läsa om planerna för dem:

Strategi för kommunägda kulturfastigheter Länk till annan webbplats.

Kulturhistoriska miljöer i Tyresö

 • Ahlstorp båtsmanstorp - kulturhistorisk miljö

  Ahlstorp båtsmanstorp är en välbevarad kulturhistorisk miljö inom naturreservatet och en oas utmed Sörmlandsleden. Det lilla röda boningshuset med uthus och äng visar en typisk torpmiljö.
 • Alby gård - kulturhistorisk miljö

  Mitt i Tyresö kommun ligger Alby friluftsområde som en grön lunga med en lång historia. Landskapet vid Albysjön innehåller många historiska lager som berättar om äldre tiders Tyresöbor. I nästan tre sekel var Alby gård prästgård men är numera en friluftsgård.
 • Bollmora och Tyresö centrum - kulturhistoriska miljöer

  Vad är Tyresö centrum och vad är Bollmora? Bollmora var namnet på en gård som låg i området från 1600-talet fram till 1960-talet och fick ge namn åt det moderna samhälle som byggdes. Namnet Tyresö har sin grund i den plats där Tyresö slott finns idag och som var bygdens centrum i flera hundra år.
 • Brevikshalvön - kulturhistorisk miljö

  Brevikshalvön är ett namn som har många definitioner. Här används det om den långa landtunga som sträcker sig från Tyresö slottsområde och nästan en mil åt sydost. Länge var Brevikshalvön ganska glest bebyggda skogs- och jordbruksmarker som under 1900-talet har bebyggts med så kallade sommarnöjen och fritidshus. Sedan 1990-talet har många familjer flyttat hit permanent och samhällsservicen byggs ut.
 • Follbrinksströmmen- kulturhistorisk miljö

  Nivåskillnaden från sjöarna Albysjön och Fatburen till Kalvfjärden är 14 meter. Redan på medeltiden användes vattenkraften för att mala mjöl. Den stillsamma, lummiga miljön vid vattendraget döljer en lång och spännande historia om industrier, industrihemligheter och hårt arbete.
 • Forntiden vid Albysjön

  Kring Albysjön levde människor redan på bronsåldern och en vandring i terrängen kan berätta om de tidigaste Tyresöborna.
 • Fornudden - kulturhistorisk miljö

  Fornudden vid Drevvikens strand är ett fint exempel på hur gravar såg ut på vikingatiden och avslöjar en del om dåtidens Tyresöbor. Det nuvarande villaområdet som går under samma namn har framförallt tillkommit under 1900-talet på det gamla Kumlagodsets marker som först såldes till egnahemsbyggare och sommarstugor. Efterhand har de ersatts av stora villor.
 • Fårdala gård - kulturhistorisk miljö

  Mitt i ridskolans område ligger det gamla torpet Fårdala från 1780-talet kvar. Bostadsområdet Fårdala byggdes under 1960-och 70-talen.
 • Grändalen - kulturhistorisk miljö

  De faluröda byggnaderna med öppna ängsmarker långt från annan bebyggelse ger en bild av torparmiljön på 1800-talet.
 • Karlberg och fornborgen

  Karlberg är namnet på ett torp i skogen söder om sjön Tyresö-Flaten med en unikt välbevarad torpmiljö; ett timrat torp med tillhörande ekonomibyggnader på ett ganska ensligt läge i skogen. I sluttningen intill har det funnits en liten åker. På berget vid sjön ligger dessutom en så kallad fornborg eller hägnat berg.
 • Krusboda - kulturhistorisk miljö

  Krusboda var ett torp från 1600-talet. Det nya Krusboda byggdes 1969–1974 som ett av Sveriges största grupphusområden med höga sociala ambitioner; tanken var att underlätta möten mellan människor.
 • Kumla herrgård - kulturhistorisk miljö

  Kumla herrgård är idag en väl gömd kulturhistorisk skatt, en liten herrgård helt omgiven av stora villor. Förtätningen av området har skett under de senaste fyrtio åren men för att spåra Kumlas historia får vi gå tillbaks till forntiden.
 • Lilla Tyresö - kulturhistorisk miljö

  Lilla Tyresö är idag en grupp byggnader på en rofylld plats, alldeles intill Tyresö slott. Här finns grunderna till det medeltida Tyresö och en hel del rester av av tiden från industriepoken vid strömmen. Ofta kallas området Prinsvillan efter Prins Eugens vistelse här vid förra sekelskiftet. Sedan många år drivs ett vandrarhem på platsen.
 • Masten eller Ericssons telefonfabrik

  Kring denna tomt utspelade sig ett rafflande scenario när kommunen var mycket ung. Namnet Masten kommer från en radiomast som sattes upp på tomten i slutet av 1950-talet. Den togs ner 2017.
 • Nyboda och Kvarnhjulet - kulturhistorisk miljö

  Nyboda är ett historiskt namn som beskriver den plats där Nybodatorpet låg fram till 1960-talet. Då revs det för att ge plats åt det nya skolområdet.
 • Nyfors och Wättinge - kulturhistoriska miljöer

  Nyfors är en Stockholmsområdets mest spännande platser ur industrihistorisk synvinkel. Här har en rad olika tillverkningsindustrier tagit vara på vattenkraften åtminstone sedan 1400-talet till och med 1900-talets början. I regionen har det varit ganska ont om vattenkraft.
 • Prinsvillan - kulturhistorisk miljö

  Prins Eugen (1865–1947) var yngste son till Oscar II och utbildade sig till konstnär i Paris. Från år 1894 och sexton somrar framåt hyrde prins Eugen det vita huset på östra sidan av gårdsplanen på Lilla Tyresö – därav namnet.
 • Rundmars gård

  Rundmar är en av Tyresös äldsta gårdar. Med sitt läge vid den grunda viken och vid infarten till sjösystemet på Södertörn finns det skäl att tro att det har bott människor på denna plats sedan början av medeltiden. På Rundmars marker har även hittats en stenåldersklubba.
 • Solsäter och Skälsätra - kulturhistorisk miljö

  Kulturella folkdansgillets sommarhem Solsäter byggdes på det gamla Kumlagodsets marker. Tillsammans med sportstugorna som tillkom strax efter bildade de en sammanhållen kulturhistorisk miljö. Idag förändras områdets karaktär med moderna villor medan Solsäter just har firat 100 år.
 • Stockholms fasta försvar

  Vid 1900-talets början byggdes en rad skyttevärn, bunkrar och andra anläggningar för att skydda Stockholm mot fientliga anfall. I Tyresö kan du se välbevarade delar av dem på många ställen utmed sjösystemet från Drevviken till Erstaviken. De kallas ofta för Korvlinjen.
 • Tegelbruket - kulturhistorisk miljö

  Det stora tegelbruket vid Kalvfjärden byggdes för att förse bygget av Tyresö slott med material och drevs fram till 1913, då leran tog slut. Ännu går det att hitta spår i landskapet, trots en kraftig exploatering av området.
 • Trollbäcken - kulturhistorisk miljö

  Namnet Trollbäcken började användas 1947. Bäcken som syftas på är den som kommer i dagen där Lindalsvägen möter Skogsängsvägen.
 • Tvätterier i Trollbäcken - kulturhistorisk miljö

  Före 1960-talet var det ovanligt med tvättmaskiner i hushållen och tvätten fick skötas för hand. Redan under 1800-talet startades små tvätterier som bisyssla till jordbruket. På Södertörn kunde man erbjuda sol, sjö och frisk skogsdoft till skillnad från stadens kajer och stränder som var nedsmutsade av koleldade industrier.
 • Tyresö kyrka - kulturhistorisk miljö

  Tyresö kyrka har en lång och intressant historia. Den invigdes med byggherrens egen begravning!
 • Tyresö slott och park - kulturhistorisk miljö

  Tyresö slott och park är en välbevarad kulturhistorisk miljö av riksintresse och rymmer många berättelser från flera olika århundranden. Området ägs av Nordiska museet sedan 1930, då den siste godsherren dog, godset splittrades och hela anläggningen donerades till museet.
 • Uddby gård - kulturhistorisk miljö

  Uddby gård är kommunens visningsgård. Den ligger fortfarande längs den gamla byvägen som går genom ett kulturlandskap där lantbruket har haft en lång obruten kontinuitet.
 • Uddby kvarn och kraftverk - kulturhistorisk miljö

  Albysjöns utlopp i Uddbyviken är en intressant industrihistorisk plats. I terrängen finns rester av en mängd olika verksamheter och dessutom ett fullt fungerande kraftverk som levererar el till ett par hundra hushåll.
 • Uppsätra torpruin

  I skogsbrynet ligger resterna av ett torp från mitten av 1600-talet. Sätra kommer av säter som betyder utmarksäng, det vill säga lite sämre odlingsmarker som torparna ofta fick hålla tillgodo med.
Sidan publicerad av: Lena Guthe
Senast uppdaterad: 14 juni 2023